Før du søker

Før du søker

 1. Fra prosjektskisse til forankring

  Snakk tidlig med din institutt- eller FoU-leder om forskningsprosjektskissen.

  6 punkter du må diskutere før du setter i gang:

  1. hvorvidt prosjektskissen er i tråd med instituttet/senterets strategi og behovene for ny innsikt i ditt forskningsfelt. Ditt FoU-prosjekt bør bygge videre på, eller utfordre kunnskapen som allerede er kjent av forskningsfronten på ditt fagområde.
  2. hvorvidt du kan bruke din FoU-tid til å jobbe med prosjektet

  3. hvilke forskningsetiske problemstillinger prosjektet innebærer

  4. Datahåndtering: hvorvidt lagring av forskningsdataene vil skape spesielle utfordringer med hensyn til sensitivitet, personidentifiserende faktorer, utvalg, samarbeid med eksterne med mere. Snubler du her, risikerer du som forsker og OsloMet som institusjon bøter, domfelling og tap av samarbeidspartnere som følge av dårlig omdømme.

  5. hvordan du planlegger å finansiere prosjektutgifter

  6. Hvis du planlegger å søke om ekstern finansiering; drøft hvor det skal søkes, og med hvilke samarbeidspartnere.

  Godkjenning av FoU-prosjekter

  Tildeling av FoU-tid

  Godkjenning av FoU-prosjekter skjer i de fleste tilfeller i forbindelse med tildeling av FoU-tid.

  Tildelingen av FoU-tid kan være basert på søknad og/eller resultater, og godkjennes som regel av instituttleder eller annen enhetsleder, se skjema for godkjenning av egenfinansiering og bruk av FoU-tid. Kontakt i tillegg ditt fakultet/institutt/senter for mer informasjon om hvordan tildeling av FoU-tid og godkjenning av FoU-prosjekter foregår ved ditt arbeidsted. 

  Søknad om eksternfinansiering

  Ditt fakultet/senter og eventuelt institutt må formelt godkjenne at du søker om ekstern finansiering før du kan søke. 

  Se rutine for hvordan du går frem når du søker om ekstern finansiering av FoU-prosjekter (22,8 KB, .doc) . 

  Vær obs på at ditt fakultet/senter kan ha egne rutiner/godkjenningsskjema.

  Det er også viktig å få plassert både ansvar og oppgaver fra ledelse til den enkelte prosjektmedarbeider, se Roller og ansvar i FoU-prosjekter.

  Søknad om forskningstermin

  Ønsker du å søke om forskningstermin for blant annet å ha mulighet til sammenhengende forskningsvirksomhet, se ditt fakultet/senter sine nettsider.

  Forskningstermin ved Fakultet for helsevitenskap

  Støtte til EU-søknader og litteratursøk

 2. Sjekkliste for FoU-prosjekter

 3. Personvern, ROS-analyse, dataplaner og databehandling

 4. Veileder til Forskningsdatabasen

 5. Prosjektgrupper, opplæring og tilgang

 6. Forsikring og forskningsprosjekter

  Automatisk forsikring

  Alle forskningsdeltakere ved OsloMet er forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) . Det er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE-ordningen omfatter også skade oppstått ved medisinsk forsøksvirksomhet, se helseforskningsloven §§ 24 og 50, og vil normalt være en tilstrekkelig forsikring for alle medisinske forsøk. 

  OsloMet er juridisk og økonomisk ansvarlig for egen virksomhet, også i forsikringssaker, gjennom prinsippet om statlig selvassuranse ( se punkt 4.3.2.6 s. 101).

  Klinisk utprøving

  Prosjektleder plikter å tegne forsikring i Legemiddelansvarsforeningen ved klinisk utprøving (hvis ikke prosjektet dekkes av legemiddelfirmaets forsikring), jf. produktansvarsloven. Kontakt unedv@bahr.no.

  Særskilt forsikring

  Dersom forskningsprosjektet ikke omfattes av produktansvarsloven eller pasientskadeerstatningsordningen (NPE), må det tegnes særskilt forsikring. Denne forsikringen skal ikke bare være en ansvarsforsikring, men også dekke skader uavhengig av uaktsomhet.

  Frivillig forsikring

  På frivillig basis kan det tegnes egne private forsikringer som gjelder for forskers forskningsvirksomhet, f.eks. gjennom Norsk Psykologforening (NPF).

  Meldeplikt til Statens helsetilsyn

  Ved alvorlige, samt uønskede og uventede hendelser i kliniske forskningsprosjekter er det meldeplikt til Statens helsetilsyn, jf. Helseforskningsloven kap. 5. Denne meldeplikten kommer i tillegg til vanlig meldeplikt internt og eksternt.

  Se Oslo Universitetssykehus (OUS) sin forskningshåndbok pkt. 14. 5 og 14.6 s. 128 (oslo-universitetssykehus.no).

 7. Immaterielle rettigheter/utnyttelse av forskningsresultater

 8. Forskningsmidler

 9. Registrere prosjekt

 10. Kriterier for å etablere forskningsgruppe

 11. Definisjoner og forkortelser for FoU

 12. Lovverk, engelsk ordliste og publiseringsutvalg

Kontaktpunkter FoU

Kontaktpunkter FoU

FoU – Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU ved AFI

FoU – Fakultet for helsevitenskap

FoU ved SIFO

FoU ved NOVA

FoU – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU – Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved NIBR

FoU sentralt