Søke midler til prosjekt / kontrakt i prosjekt | FoU-håndbok - Ansatt

Søke midler / kontrakt i prosjekt

Søke midler / kontrakt i prosjekt

Kontrakt i søkeprosessen og i prosjekt.

Søke midler til prosjekt

 1. Avklar hvem som skal gjøre hva før søknaden skal sendes.
  Koble tidlig på det administrative støtteapparatet. Lag en fremdriftsplan fram mot søknadsfristen.
 2. Gjør deg kjent med retningslinjene for det programmet du skal søke midler fra (for eksempel Norges forskningsråd eller Horisont 2020).
  FoU-rådgiveren på fakultetet/senter eller sentralt kan hjelpe deg med dette. Se også informasjon om eksterne finansieringsmuligheter.
 3. Avklar forventninger rundt ressurser:
  Før dere søker er det viktig at alle samarbeidspartnere er enige om:                          
  a) økonomi – beregne kostnader (TDI), se nettside om budsjettering
  b) egenandeler og forskningstid
  c) eierskap til resultatene/immaterielle rettigheter (IPR)
  d) personal- og HMS-ansvar
  Økonomi på fakultet/senter hjelper deg med dette.
 4. Samhandlingsverktøy:
  Bestill samhandlingsverktøy hos BIT, slik at du allerede i søknadsperioden har et område hvor du kan jobbe sammen med aktuelle partnere.
 5. Arkivering av søknad: Send en kopi av søknaden til støtteapparatet

Kontrakt i prosjekt

Tildeling av midler

Kontakt FoU-rådgiver på fakultet/senter og eventuelt instituttleder for å drøfte om du må justere prosjektet i forhold til de midlene du har fått. 

Forhandle om kontrakt

For alle eksternt finansierte prosjekter skal det foreligge en kontrakt. Forhandlingen gjøres i samarbeid mellom prosjektleder, instituttleder, FoU-rådgiver på fakultet/senter, økonomi på fakultet/senter og juridisk rådgiver i FoU-seksjonen – ta tidlig kontakt med disse.

Se også veileder for saksgang ved utforming av avtaler.

I tillegg skal det lages en konsortieavtale og/eller samarbeidsavtale mellom partene som har status som partnere i prosjektet.

Retningslinjer og avtalemaler ved OsloMet

Tidsfrister for kontrakter og avtaler

Det er viktig at du merker deg tidsfristene for hva som skal leveres når - og passer på at støtteapparatet også er informert om fristene.

Signering

Avklar med støtteapparatet hvem som skal signere, se oversikt over forskningsansvarliges rolle og oppgaver.

Kontaktpunkter FoU

Kontaktpunkter FoU

FoU – Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU ved AFI

FoU – Fakultet for helsevitenskap

FoU ved SIFO

FoU ved NOVA

FoU – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU – Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved NIBR

FoU sentralt