Personvern i forskning | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Personvern i forskning

Personvern i forskning

Før du som prosjektleder setter i gang med et forskningsprosjekt må du vite om data skal være anonyme eller bare avidentifiseres og hvilke eksterne instanser som skal godkjenne bruk av ulike typer personopplysninger.

Vanligvis er det De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Norsk senter for forskningsdata (NSD) som gir deg tillatelse til å igangsette et forskningsprosjekt.

Innhold

Anonymiserte- , anonyme-  eller avidentifiserte data

Det første spørsmålet som er viktig å stille er om du skal bruke anonyme data eller om dataene bare blir avidentifiserte. Så lenge opplysninger og vurderinger på noe vis kan knyttes til enkeltpersoner anses de å være personopplysninger.

Anonymiserte og anonyme data

Anonymiserte eller anonyme data er opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken direkte gjennom navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn, indirekte gjennom bakgrunnsvariabler som for eksempel kjønn, alder, bosted, diagnose og yrke, gjennom navneliste/koblingsnøkkel, krypteringsformel og kode eller IP-adresse.

Du må være oppmerksom på at:

 • Opplysningene i seg selv kan være nok til å identifisere den enkelte deltaker. Personopplysningene vil i så fall ikke anses å være tilstrekkelig anonymiserte. Det skal være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. En tommelfingerregel er at opplysningene ikke kan knyttes til en gruppe på 5 eller færre personer.
 • En sammenstilling av ulike databaser kan av-anonymisere personopplysninger på en slik måte at forskningsdeltakere blir identifiserte.
 • Du må ta hensyn til at den tekniske utviklingen fremover kan identifisere opplysninger som tidligere ble ansett å være anonyme; f.eks forvrenging av stemme på lydopptak.

Dersom dataene er totalt anonymiserte, gjelder ikke personvernlovgivningen og du trenger ikke søke om tillatelse fra en ekstern instans eller be om nytt samtykke fra den registrerte.

På NSDs nettsider kan du lese om hvordan du kan gjennomføre prosjekter uten å registrere personopplysninger. 

Skal et prosjekt eller behandlingen anses å være anonym (personvernregelverket gjelder ikke og du trenger ingen tillatelser fra eksterne eller forskningsdeltaker/den registrerte) må opplysningene være anonyme gjennom hele behandlingsprosessen fra innsamling til avsluttet behandling både på papir og elektronisk.

Nettskjema (uio.no) kan brukes ved anonyme undersøkelser. Sjekk nettside om tiltak for å sikre anonymitet og nettside om elektroniske spor.

Avidentifiserte data

Avidentifiserte data er personopplysninger der navn, fødselsnummer og andre direkte personentydige kjennetegn er fjernet og erstattet av en koblingsnøkkel/lister med koder, slik at opplysningene ikke umiddelbart kan knyttes til en enkelt person. Imidlertid vil bruk av koblingsnøkkel gjøre det mulig å avdekke forskningsdeltaker sin identitet. Det er derfor viktig at koblingsnøkler/lister med koder oppbevares adskilt fra personopplysningene, nedlåst eller sikret på annen forsvarlig måte.

Vær oppmerksom på at antall bakgrunnsvariabler (f.eks. kjønn, alder, bosted, yrke, diagnose osv.) og type bakgrunnsvariabler ( f.eks. en diagnose få i landet har eller et yrke få har kombinert med et geografisk begrenset område) kan gjøre at opplysningene må vurderes som avidentifiserte, selv om en eventuell koblingsnøkkel er ødelagt.

Siden det er mulig å avdekke forskningsdeltakers identitet gjelder personvernlovgivningen og du må søke om godkjenning fra en ekstern instans.

Tvilstilfeller

Det kan være tvilstilfeller der det er usikkert om forskningsdata er tilstrekkelig anonymisert eller ikke, for eksempel ved små utvalg; eksempelvis forskning på en diagnose som få i landet har eller et forskningsprosjekt med få forskningsdeltakere innenfor et avgrenset geografisk område. Ved tvilstilfeller bør du sjekke med personvernombudet (NSD). NSD har i tillegg en test du kan ta.

Instanser som skal vurdere ditt forskningsprosjekt

Formål avgjør hvor du må søke tillatelse

Dersom du i ditt forskningsprosjekt skal behandle data elektronisk (eller manuell systematisering av personopplysninger) som ikke er tilstrekkelig anonymisert, må du vurdere hvilke eksterne instanser du må søke tillatelse fra. Formålet med forskningen og hva slags type data som benyttes i forskningsprosjektet er avgjørende for ditt valg.

Sikresiden.no har utviklet kurs med korte leksjoner som det tar 3-5 minutter å gjennomføre, blant annet "Hvilke tillatelser trenger du?".

Formål 1 - Du skal melde prosjektet ditt til NSD når:

Forskning som har andre formål enn å fremhente ny kunnskap om sykdom og helse kan berøres både av personopplysningsloven og helseregisterloven.

 • Samfunnsvitenskapelige formål.
 • Kvalitetssikring, definert som prosjekter, undersøkelser, evalueringer og lignende som har som formål å kontrollere at diagnostikk og behandling faktisk gir de tilsiktede resultater.
 • Opprettelse av helseregistre, definert som registre, fortegnelser, m.v. der helseopplysninger er lagret systematisk (listet opp) slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen, jf. helseregisterloven § 2 nr. 6. Helseregistre kan være papirbaserte eller elektroniske. For eksempel benyttes registre som journalsystemer i helsetjenesten eller opprettes for forskningsformål, se helseforskningsloven § 2 (2).
 • Innsamling av helseopplysninger med annet formål enn å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, se helseforskningsloven §§ 2 (1) og 4 d).
 • Se eksempler på virksomhet som ikke skal forsvarlighetsvurderes av REK på REK sin nettside.

Vær oppmerksom på at innsamling av helseopplysninger med det formål å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom skal meldes til NSD etter at REK har gjort en forsvarlighetsvurdering.

Mer informasjon om hvordan du melder forskningsprosjektet til NSD

Formål 2 - Prosjektet er også fremleggspliktig for REK når:

 • ”Forskningsvirksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom», se helseforskningsloven § 4 a).
 • Opprettelse av helseregistre som er et ledd i et konkret medisinsk- og helsefaglig forskningsprosjekt.
 • Se eksempler på virksomhet som er fremleggspliktig for REK på REK sin nettside.

Mer informasjon om hvordan du sender søknad til REK.

Godkjenning/forsvarlighetsvurdering
Type prosjektMyndighetLovverkRådgivende instans
Medisinsk og helsefaglig forskningREKHelseforskningsloven § 2 (1)REK
Forskning på menneskerREKHelseforskningsloven § 2 (1)REK
Naturmidler eller andre stoffer inntas av menneskerREK, Statens legemiddelverkHelseforskningsloven § 2 (3) og legemiddelloven l § 3
med forskrifter
Statens legemiddelverk
Forskning hvor medisinsk utstyr brukes på menneskerREK, HelsedirektoratetHelseforskningsloven § 2 (3) og lov om
medisinsk utstyr med forskrifter
Helsedirektoratet
Forskning på humant biologisk materialeREKHelseforskningsloven §§ 2 (1) og 4 b)REK
Forskning som innebærer innsamling av helseopplysningerREKHelseforskningsloven §§ 2 (1) og 4 d),
samt helsepersonelloven § 21
REK

Les mer om personvern

GDPR - ny lovgivning om personopplysninger - hva betyr det for forskning

De nasjonale forskningsetiske komiteene har laget en egen nettside med spørsmål og svar når det gjelder ny lovgivning om personopplysniger (GDPR) og hva det betyr for forskning.

Rutine for personvernkontakter FoU sin internkontroll knyttet til NSD sitt meldearkiv

Rutine vedrørende melding til NSD finnes også i nettgruppa for personvernkontakter FoU på fakultet/senter.

Kontakt

Kontakt