FoU-støtte for ansatte ved LUI | FoU - Ansatt

FoU-arbeidsstøtte ved fakultet LUI

FoU-arbeidsstøtte ved fakultet LUI

Her finner du som er ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) informasjon og arbeidsstøtte til ditt FoU-arbeid.

Organisering

FoU-tidsordning 2021-2023

Forskningsstøtte

Ekstern finansiering

Intern finansiering

  • Såkornmidler ved LUI: Såkornmidler ved LUI er interne midler du som ansatt kan søke om for å utvikle søknader om ekstern finansiering fra NFR, HK-dir og EU, inkludert Erasmus+ nivå 2 og 3. Midlene kan dekke frikjøp for en ansatt i en periode på opp til tre måneder, slik at det kan jobbes med en konkret søknad. De kan også dekke bistand fra andre interne eller eksterne personer til søknadsskriving. Videre kan såkornmidler brukes til nasjonalt og internasjonalt nettverksarbeid i forbindelse med en ekstern søknad. Såkornmidler lyses normalt ut hvert år. Les mer om såkornmidler ved LUI.
  • Såkornsmidler for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid lyses ut av det sentrale FoU-utvalget ved OsloMet. Kontaktperson ved LUI er Knut M. Nygaard (oslomet.no).
  • Forskningstermin ved LUI.

Se også OsloMets oversikt over ulike finansieringskilder til forskning, innovasjon og mer.

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen er en intern database hvor du skal registrere metainformasjon om dine forskningsprosjekter, inkludert ph.d.-prosjekter. På denne måten blir forskningen søkbar og tilgjengelig for andre ansatte ved OsloMet, og det blir lettere å orientere seg om relevante forskningsprosjekter. 

Les mer om forskningsdatabasen.

Kontaktperson ved LUI er Chiara Pecl (oslomet.no)

Forskningsetikk, personvern, dataplaner og databehandling

Følg med i kanalene for personvern og FoU og forskerutdanning i fakultetets Teams for oppdateringer. 

Se også OsloMets nettside om personvern og informasjonssikkerhet for forskere.

Åpen tilgang til forskning

Ideen bak åpen forskning er å gjøre vitenskapelig informasjon, data og forskningsaktivitet mer tilgjengelig. Som gjennom åpen publisering (Open Access) - og mer utnyttet – som gjennom åpne forskningsdata (Open Data) og med aktivt engasjement fra alle interessenter (Open to Society).

Kontaktperson ved LUI for åpen tilgang til forskning er Nina Hestnes (oslomet.no).

Publisering

Superbrukere i Cristin:

Formidlingspris

Fakultetet har en egen formidlingspris som deles ut årlig. Den er etablert for å markere betydningen av formidling av forskningsresultater på ulike arenaer.

Les mer om formidlingsprisen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Anna Sethne-forelesningen

Anna Sethne-forelesningen er en årlig gjesteforelesning ved fakultetet. Den skal inspirere til integrering av utdanning og forskning, med vekt på mangfold, bærekraft og det tverrprofesjonelle. 

Les mer om Anna Sethne-forelesningen (oslomet.no).

Årshjul FoU

Årshjulet for FoU viser aktiviteter og frister innen FoU-administrasjon.

Se årshjul for FoU-administrasjon ved LUI.

Forskerutdanning

Vi har en egen ressursside med informasjon som er spesifikk for doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Se ressursside for ph.d.-kandidater, veiledere og personalansvarlige for ph.d.-kandidater på LUI.

Årshjul ph.d.

Årshjulet for ph.d. viser hendelser og frister på ph.d.-programmet ved LUI som er relevant for ph.d.-kandidater, undervisere, veiledere, sensorer og studieledere.

Se årshjul for doktorgradsprogrammet.