Retningslinjer for forskningstermin | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Forskningstermin ved HV

Forskningstermin ved HV

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet for å øke produksjon av vitenskapelige publikasjoner, bidra til internasjonalisering og økt forskningssamarbeid samt å innhente flere eksterne forskningsmidler ved fakultet for helsevitenskap.

Retningslinjer for forskningstermin

Nye retningslinjer for forskningstermin er vedtatt av rektor ved OsloMet og gjelder fra 1. januar 2023. Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer for forskningstermin ved HV. 

Forskningstermin HV for perioden 2023 - 2024

For årene 2023 og 2024 gjennomføres det en pilot for ordningen på fakultet HV, i tråd med nye retningslinjer vedtatt av rektor. Det er satt av midler til ordningen, men vi gjør oppmerksom på at det på grunn av fakultetets og instituttenes økonomiske situasjon kun vil være mulig å dele ut et svært lite antall forskningsterminer i denne perioden. I utgangspunktet legges det opp til tildeling av en (eller eventuelt to) forskningsterminer per institutt for perioden 2023-2024.

Følgende gjelder for pilotperioden 2023 og 2024:

 • For 2023 og 2024 vil det kun tildeles forskningstermin for 6 måneder per søker (det åpnes altså ikke for forskningsterminer på 12 måneder i løpet av denne perioden).
 • Det forventes at man i løpet av forskningsterminen legger grunnlag for eller utvikler større søknader om ekstern finansiering (Horisont Europa, Norges forskningsråd eller tilsvarende).
 • Det forventes at de som søker forskningstermin, skal ha et lengre utenlandsopphold (minimum 1 måned) i løpet av terminen.
 • Fakultetet vil dekke utenlandsopphold av inntil 1 måneds varighet med Forskningsrådets satser for enslige (22 000 for en måned) samt reiseutgifter med rimeligste reisemåte (maksbeløp 10 000 kr). Dersom man ønsker et lengre utenlandsopphold enn dette, må det dekkes av andre midler.
 • Søknader som krever driftsmidler ut over det som dekkes til utenlandsopphold, må dokumentere finansiering. 
 • Fakultetet legger opp til en to-trinns prosess med frist 1. mars 2023 for å melde sin interesse for forskningstermin til instituttleder, inkludert informasjon om man ønsker forskningstermin høst 2023, vår eller høst 2024. Instituttleder tar en første vurdering og går i dialog med søkerne om eventuell utarbeidelse av full søknad. Frist for å sende inn fullstendig søknad er 1. juni 2023.
 • Vedtak om tildeling av forskningstermin fattes av dekan etter innstilling fra instituttlederne. Vedtak fattes i løpet av juni 2023.

Hensikt med ordningen

OsloMets strategi legger vekt på at OsloMet skal være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Ordningen med forskningstermin skal bidra til å realisere institusjonens strategier og målsettinger. 

Forskningstermin skal brukes til:

 • Konsentrert forskningsinnsats over en lengre periode 
 • Forskningsopphold ved utenlandsk institusjon
 • Fordypning i egen forsknings- og innovasjonsvirksomhet, utvikling av nye prosjekter, utvikling av metoder eller etablering og utvikling av forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Konsentrasjon omkring eksiterende forskningsprosjekter
 • Styrking og utvikling av forskning, innovasjon og forskningsbasert undervisning
 • Faglig omstilling eller fornyelse

Hvem kan søke?

 • Fast ansatte ved OsloMet i 100 % vitenskapelig stilling med undervisningsdel i stillingen.
 • Etter søknad kan det innvilges forskningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste.
 • Forskningstermin tildeles etter søknad og skal normalt kun tildeles ansatte med i gjennomsnitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av seks år, eller tilsvarende forskningsaktivitet (herunder vitenskapelig publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektakkvisisjon, veiledning, etc.) i opptjeningsperioden. 

Søknad og kriterier 

Forskningstermin tildeles etter søknad. Søknaden sendes til instituttleder. Dekan fatter endelig vedtak etter innstilling fra instituttleder. 

Søknaden skal inneholde en plan for forskningsterminen. Planen bør blant annet inneholde:

 • Opplysninger om tidsplan for og varighet av forskningsterminen.
 • Mål og faglig plan for forskningsterminen. Planen skal være koblet opp mot fakultets/senterets/instituttets faglige prioriteringer og OsloMets strategiske mål.
 • Forventede resultater av forskningsterminen. 
 • Hvordan bidrar forskningsterminen til å nå målene i en mer langsiktig karriereplan? 
 • Arbeidssted under terminen. Dersom deler av arbeidet skal utføres ved en annen institusjon, må avtale fra samarbeidende institusjon legges ved.
 • Dersom det er aktuelt: plan for finansiering av forskningsterminen. Det er ikke satt av midler til finansiering av forskningstermin ut over stipend for en måneds utenlandsopphold. Dersom det er behov for midler til drift e.l. må søker dermed lage en plan for hvordan dette skal dekkes. Søknad vil ikke kunne innvilges uten at det foreligger tilstrekkelig midler til at forskningsterminen kan gjennomføres i henhold til planen.
 • Redegjørelse for hvordan søkers arbeidsoppgaver vil bli ivaretatt i perioden, herunder oppfølging av eventuelle eksternt finansierte prosjekter og veiledning av ph.d.-kandidater. 

Vurdering

Hva vektlegges i tildelingen (NB: se også eget avsnitt for kriterier som gjelder for 2023 og 2024):

 • Enhetens faglige utviklingsbehov (forskning, nyskaping, formidling, utdanning- og praksisrelevans)
 • Lengre faglige opphold i utlandet under avvikling av forskningstermin
 • Utvikling av eksterne (internasjonale) nettverk 
 • Kvalitet og gjennomførbarhet av planene for terminen
 • Den vitenskapelige ansattes kvalifikasjoner (faglig produksjon, veiledning, prosjektledelse)
 • Videre vektlegges hvorvidt søknaden er knyttet til realisering av særskilte strategiske målsettinger. Det gis prioritet til forskere som vil ha stor betydning for langsiktig oppbygging av sterke forskningsmiljøer ved OsloMet

Andre forhold som tillegges vekt:

 • Mangfold, for eksempel kvinnelige førsteamanuenser på mannsdominerte områder.
 • Unge søkere som har både sin grunnutdanning og forskerutdanning ved OsloMet eller annet norsk universitet og som ikke har hatt utenlandsopphold av lengre varighet under sin utdanning.
 • Unge søkere som har behov for karriereutvikling og nettverksbygging.

Rapportering

Innen en måned etter terminens utløp skal den ansatte sende en kortfattet rapport til innvilgende instans (instituttleder og dekan) om hvordan terminen ble benyttet. 

Rapporten skal gjøre rede for resultatene av forskningsterminen, videre oppfølging av resultater, søknader og nettverk og planer for publisering.

Rapporten skal følges opp i medarbeidersamtaler eller senere vurdering av søknad om forsknings- og utdanningstermin.

For at neste søknad om forskningstermin skal bli vurdert, er det en forutsetning at slik rapport er levert innen fristen og godkjent.