Retningslinjer for forskningstermin | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Forskningstermin ved HV

Forskningstermin ved HV

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet for å øke produksjon av vitenskapelige publikasjoner samt å innhente flere eksterne forskningsmidler ved fakultet for helsevitenskap.

Retningslinjer for forskningstermin

Nye retningslinjer for forskningstermin er vedtatt av rektor. Nettsiden vil oppdateres med informasjon om retningslinjer.

Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter og utvikling av internasjonale forskningskontakter. Alle fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger har rett til å søke om forskningstermin etter retningslinjene.

Søknad

Begrunnet søknad om forskningstermin sendes instituttet på eget søknadsskjema for forskningstermin. Med søknaden skal det følge en plan for hvordan terminen er tenkt benyttet. Søknadsfrist er 1. november hvert år. Søknaden sendes instituttleder som er innvilgende instans.

Tildeling

Forskningstermin tildeles av det enkelte institutt. Tildelingen forutsetter at instituttet finner søkerens plan for gjennomføring av forskningsterminen tilfredsstillende. Tildeling er avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres og finansieres. Dersom det blir behov for en prioritering av søkere, skal det legges vekt på de framlagte forskningsplaner, tidligere forskningsinnsats og opptjent ansiennitet (jf. punkt under). I vurderingen skal det videre tas hensyn til arbeidssituasjonen ved den enkelte enhet og til eventuelle tidligere forskningsterminer med annen vikarfinansiering enn universitetets. Den enkelte enhet bør søke å unngå å avbryte veiledningsforhold til masterstudenter eller doktorgradskandidater, eventuelt sørge for at veiledningsoppgavene kan overføres slik at de berørte studenter/kandidater ikke blir skadelidende.

Opptjening

En fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling tjener opp ansiennitet når de undervisningsoppgaver og administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Opptjent ansiennitet kan etter godkjenning av søknad  benyttes til en forskningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste. Fravær pga. fødselspermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av forskningstermin. Dette gjelder også i forbindelse med adopsjon, mens annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett.

Rettigheter og plikter i terminen

Den som har forskningstermin skal ikke, uten i samråd med sitt institutt, påta seg undervisning, eksamensarbeid eller annet arbeid som kan være til hinder for konsentrasjon om forskningsvirksomheten. Den tilsatte er fritatt for alle valgte universitetsverv under forskningsterminen med mindre annet er spesielt avtalt. I terminen kan den tilsatte legge sin forskningsvirksomhet til et annet egnet sted enn egen institusjon.

Rapport

Innen en måned etter forskningsterminens utløp skal den ansatte sende en kortfattet rapport til innvilgende instans om hvordan terminen ble benyttet.