Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner

Lønn

Om utbetaling av lønn, forskudd på lønn, overtid og feriepenger

Innrapportering og fordelsbeskatning av fordeler

Etter skatteloven § 5-1 anses enhver fordel vunnet ved arbeid som skattepliktig inntekt. Skatteloven § 5-10 angir en ikke uttømmende liste over slike fordeler. Dette omfatter lønn, honorar, feriepenger, ventepenger, provisjon, premier, priser, stipend, godtgjørelser som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende, og naturalytelser. Fordeler skal forhåndsbeskattes og er grunnlag for avsetning av arbeidsgiveravgift.

Utgiftrefusjoner er skattepliktige hvis de (a) gir overskudd etter dekning av kostnader i forbindelse med arbeid, (b) dekker private kostnader. Utgiftsrefusjoner må derfor vurderes skattepliktmessig etter dette, og er alltid innrapporteringspliktige. 

For at utbetalinger skal være skattefrie må kriteriene i skattelovgivningen være oppfylt. OsloMets retningslinjer for tjenestereiser, utgiftsrefusjoner og bevertning er basert på disse kriteriene.  Mangler tilstrekkelige opplysninger, vil utbetalingene bli foretatt med skattetrekk. 

Det er Skatteaten som vurderer om en utbetaling skal beskattes som fordel eller ikke - utbetalingen kan være oppgavepliktig, selv om den ikke anses som fordel av mottaker eller av den som utbetaler.   

Alle utbetalinger til ansatte må derfor foretas gjennom lønnssystemet (SAP). Fordeler som er utbetalt direkte (betalt husleie, utdelte premier, utdelt arbeidstøy) må det informeres om til Seksjon for lønn. Informasjonen må inneholde hvilke ansatte det dreier seg om, utbetalte beløp/verdi av utdelt naturalia og nøyaktig periode for utbetalingene. Send dette til deres faste lønnskontakt eller til lonn@oslomet.no.

Stipender er etter Skatteloven § 5-10 skattepliktig fordel. Stipender som utelukkende skal dekke påløpte kostnader eller utlegg som studenter har pådratt seg i en bestemt periode, er ikke skattepliktige. Det er derfor vesentlig at det ved utdeling av stipender informeres til Seksjon for lønn hva stipender skal brukes til og om det foreligger krav til dokumentasjon av bruk av midlene.  

Utbetaling av lønn

Kompensasjon for arbeid skal utbetales som lønn, ikke i form av gavekort e.l.

Ordinær lønn og lønn til timelærere

Ordinær lønn og lønn til timelærere kommer inn på konto den 12. i hver måned. Er det helg eller offentlig fridag, skjer utbetalingen nærmeste forutgående virkedag.

NB! Oppdager du feil eller manglende utbetaling, ta kontakt med din lokale HR-seksjon/personalansvarlig.

Lønn for nyansatte

Nyansatte med tiltredelsesdato tidligere enn den 12. får normalt lønn samme måned. Hvis tiltredelsesdato er etter den 12., blir lønnen utbetalt påfølgende måned. Mer informasjon til nyansatte finner du på OsloMet Start.

Honorar og etterfakturering

Lønn i form av honorar og etter faktura utbetales i slutten av måneden.

Lønnsslipp

Lønnsslippen din for de siste 12 måneder finner du i SAP-portalen.

DFØ-appen - enklere SAP-portal

For enklere tilgang til lønnsslipp, tidssaldo, timeføring, fraværssøknader, utgiftsrefusjon m.m. Last ned DFØ-appen til din smarttelefon og nettbrett her.

Reiseoppgjør

Reiseoppgjør utbetales én gang per uke forutsatt at reiseregning er levert og godkjent i SAP-portalen. Mer om SAP-portalen.

Årsoppgave

Årsoppgaven (kalt "sammenstilling") finner du også i SAP-portalen.

Forskudd på lønn

Forskudd på lønn gis kun i særskilte tilfeller.

For mer informasjon om lønn - se Personalhåndboka.

Overtid

 • Overtid skal være pålagt og kontrollerbart. Begrunnelse for overtiden skal legges inn i registreringen: bruk kommentar- eller merknadsfeltet. 
 • TA-ansatte registrerer overtid med tidregistrering i SAP-portalen.
 • UF-ansatte registrerer overtid med E-skjema "Godtgjørelse" (generell informasjon om E-skjemaet her) i SAP-portalen. Etter Arbeidsmiljøloven skal det dokumenteres at avtalt normalarbeidsdag er oppfylt før overtid kan opparbeides. Dette dokumenteres med utfylt arbeidstidsskjema UF - 2019/2020. Skjemaet må vedlegges Godtgjørelsesskjemaet.
  • Se veiledning til overtid med ny SAP-portal (oppdatert juli 2020)
  • Se veiledning til overtid med gammel SAP-portal
 • Overtid skal være forhåndsgodkjent. Vedlegg godkjenning fra Budsjettdisponent på den budsjettenheten som overtiden skal belastes på. 
 • Arbeidsordren og budsjettenheten hvor overtiden skal belastes må oppgis. Uten dette blir overtiden belastet der ansattes månedslønn belastes. 

Avspasering av overtid kan, etter avtale med leder, skje time for time, samtidig som overtidstillegget blir utbetalt.

Utbetaling av overtid

For TA-ansatte: Utbetaling av overtid skjer normalt to måneder etter utført overtidsarbeid. Dette avhenger av når leder godkjenner overtiden i SAP-portalen.

For UF-ansatte: Utbetaling av overtid skjer ved første mulige hovedlønnsutbetaling etter at leder godkjenner E-skjemaet. Overtid kan dermed bli utbetalt førstkommende måned etter at overtiden er utført. Dette avhenger av når E-skjemaet er innsendt og når det er godkjent.

Feriepenger

Universitet foretar en engangsberegning av feriepenger i juni måned på bakgrunn av fjorårets lønn.

 • Ferielønnstillegget, dvs. den delen av feriepengene som overstiger ordinær lønn under ferien, blir utbetalt sammen med lønnen i juni måned.
 • All ferieavvikling skal meldes inn til leder og registreres.
 • Sjekk kvoteoversikt i SAP-portalen for hvor mange feriedager du til enhver tid har til rådighet.

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

Tjenestekontoret håndterer alle reiseregninger og oppgavepliktig variabel lønn (timelønn, honorarer, godtgjørelser, sensur, råd og utvalg) til ansatte og eksterne som utbetales via lønnssystemet.

Tjenestekontoret håndterer saker for alle fakulteteter og sentre. Studentsaker håndteres ikke av Tjenestekontoret.

Kontakt: reiseregning@oslomet.no og variabellonn@oslomet.no

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn håndterer følgende områder:

 • reiseregninger og utgiftsrefusjoner 
 • utbetalinger til timelønnede på grunnlag av timelister 
 • utbetalinger av honorarer for sensur, komiteer, enkeltstående oppdrag, råd og utvalg
 • utbetalinger av godtgjørelser (oppgavepliktige utbetalinger) til ansatte
 • bruk av SAP-portalen og DFØ-appen til disse utbetalingene

Tjenestekontoret håndterer ikke:

 • studentsaker (semesteravgift, studiereiser, praksisreiser)
 • utbetalinger som skal foretas via regnskap / UBW - kontakt regnskap@oslomet.no
 • reisebestillinger
 • innhold i arbeidsavtaler: kontakt lokal HR-enhet for henvendelser angående dette
 • håndtering av arbeidsavtaler i P360 og signering i Digipost av disse: kontakt dokhjelp@oslomet.no om dette

 

Nyttige lenker

Lokal lønnspolitikk

Lokal lønnspolitikk for OsloMet, med vedlegg

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger

Lønnstabeller

Lønnstabeller for ansatte i  staten

Frister for lønnskjøringer

Frister for lønn, refusjoner og reiser 2020

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt

Ta kontakt med lønn/økonomimedarbeidere på egen enhet


chatbot-portlet