Time og oppdragskontrakt - Ansatt

Kontrakt på timelønn og oppdrag/honorar

Kontrakt på timelønn og oppdrag/honorar

Her finner du informasjon om hvem som skal ha kontrakter i denne løsningen og hvordan du oppretter kontrakt til dem, både timelønnete arbeidstakere og oppdragstagere som mottar honorar. Du finner veiledere til signering av time- og oppdragskontrakt, og til innsending av timeliste. Du finner også informasjon om rollen som godkjenner av bestilt kontrakt, for ansatte med budsjettmyndighet, BDM.

NB! Har du mottatt arbeidsavtale Timekontrakt må du sende digitale timelister for å motta timelønn. Se punktet "Timelønnet arbeidstaker - innlevering av timelister".

Løsningen som beskrives er utviklet for UH-sektoren, og håndterer bestillinger, kontroll og utbetaling av timelønns- og oppdragsavtaler i DFØ-appen / SAP-portalen. 

Har du spørsmål om konkrete bestillinger/saker, ta kontakt med variabellonn@oslomet.no

OBS: Løsningen gjelder ikke for internavtaler, avtaler hvor det sendes faktura eller for eksterne sensorer som håndteres av studieavdelingene. 

 • Hvem skal ha kontrakter i denne løsningen?

  Løsningen rulles gradvis ut i OsloMet i løpet av 2021-2022. Per august 2021 er fakultet SAM og fakultet HV på løsningen.

  Disse skal ha timelønnskontrakt

  • Timelærere
  • Studentassistenter
  • Vitenskapelige assistenter (ikke månedslønnede)
  • Ansatte på pensjonistvilkår
  • Andre med korte, gjentatte arbeidsoppgaver
  • Internsensur, retting, veiledning (se note nederst)

  Disse skal ha oppdragskontrakt

  • Internsensur, retting, veiledning (se note nederst)
  • Bedømmelse av doktorgrad, avhandling og disputas
  • Bedømmelse av kompetanseopprykk
  • Bedømmelse av søkere til stilling
  • Medlem av styrer, råd og utvalg
  • Møtedeltakelse
  • Gjesteforeleser
  • Seminaroppdrag

  Listene er ikke uttømmende. Er du i tvil, kontakt variabellonn@oslomet.no 

  NB: Noen arbeidsoppgaver er grunnlag for både timelønnskontrakt og oppdragskontrakt, avhengig av om det dreier seg om arbeidsforhold eller oppdragsforhold. Seksjon lønn vurderer hvilken tilknytningsform og hvilken kontrakttype som benyttes i slike tilfeller. Kriteriene for vurderingen finner du her.

 • Bestille kontrakt

  Du kan bestille kontrakt enten via DFØ selvbetjening eller ved å bruke DFØ appen

  Vi anbefaler at du ser på en av følgende veiledninger:

  NB: Vi kan ikke behandle avtaler bestilt av den som avtalen omfatter. Økonomibestemmelsene tillater ikke at man saksbehandler sitt eget arbeidsforhold/avtale. En annen bestiller, i linjen over, må stå som bestiller i slike tilfeller.

  Viktig om å bestille kontrakt

  Når du fyller ut bestilling er det er veldig viktig at du tar med følgende punkter i kommentarfeltet før du sender bestillingen til saksbehandler:

  1. Utdanningsnivå – oppgi høyeste fullførte utdanning.
  2. Arbeidsoppgaver, avtalt leveranse og oppmøtested – beskriv arbeidsoppgavene og eventuelt oppmøtested. NB: Husk å velge hvilken avtale det skal være i bestillingen; timelønn eller oppdrag.
  3. Timeantall på kontrakten (ytre rammer)
  4. Timelærer: Oppgi emne og emnekode.
  5. Oppgi faktor hvis det er relevant, for eksempel ved avsatt tid til forberedelse. Merk at det per i dag bare kan settes en faktor pr avtale.
  6. Fødselsdato *  – ikke et krav, men fordel om det oppgis (for å sikre rett identitet)
  7. Budsjettenhet og arbeidsordre kontrakten skal belastes på**
  8. Hvis det er avtalt betingelser/lønnstrinn, må dette oppgis.
  9. Hvilke tilganger skal opprettes? Skal personen har IT-konto/OsloMet epost eller kun adgangskort?

  *Saksbehandler kan ha behov for dette hvis person har vært ansatt tidligere, for å sikre valg av rett person i tilfeller med samme navn. Ved signering fyller arbeids/oppdragstaker inn fødsels og personnummer selv,  hvis de ikke har mottat kontrakter fra OsloMet tidligere. 

  Merk:
  ** Budsjettenhet og arbeidsordre som kontrakten skal belastes på, må oppgis hvis dette skal være noe annet enn organisasjonsenhet du bestiller fra. Hvis det ikke presiseres belastes dette basert på denne enheten, eller oppgitt emne/emnekode (for timelærere).

  Feltet «Organisasjonsenhet» er fylt ut med organisasjonsenheten hvor du er ansatt. Hvis organisasjonsenhet på kontrakten skal være noe annet kan kun saksbehandler endre på dette.

  Det er viktig å få med dette for å unngå å få din bestilling i retur. Saksbehandler må ha denne informasjonen for å få opprettet og sendt ut kontrakten. Når kontrakten er saksbehandlet sendes denne til godkjenner 2, leder med budsjettmyndighet, BDM.

  Du kan følge med på status på din bestilling i Appen. Her er noen statusbeskrivelser:

  Utkast - avtalen er mellomlagret, men ikke sendt videre

  sentgkk - avtalen er sendt til godkjenner kontrakt / saksbehandler i OsloMet

  esign - kontrakten er behandlet av saksbehandler, godkjent av BDM og sendt til signering hos timelønnet eller oppdragstaker.

  Les også vår skriftlige veileder for bestillere.

 • Godkjenne kontrakt (leder/ansatt med budsjettmyndighet)

  Kontrakter sendt til deg for godkjenning behandles i DFØ appen eller DFØ selvbetjening. Du finner disse under «Innkurv».

  Se videoveileder fra DFØ (DFØ app) om godkjenning av kontrakt, eller les veileder godkjenn arbeidskontrakt (DFØ Selvbetjening)

 • Signering av kontrakt

  Har du fått en oppdragsavtale eller timelønnskontrakt til signering?

  Se følgende videoveileder om signering: Signere kontrakt (youtube.com)

  Hvis du ikke har BankID og norsk fødsels og personnummer eller D-nummer må du svare "Nei" på spørsmålet "Har du Bank ID?" og følge stegene for "Signering uten norsk personnummer eller D-nummer" Se mer informasjon i vår skriftlige veileder.

  OBS: 
  Hvis du allerede har en oppdragsavtale eller timelønnskontrakt (nylig vært registrert i vårt lønnssystem) er kontonummeret og adresse allerede ferdig utfylt. Skal du endre bankkontonummer eller adresse må du først signere avtalen og deretter endre dette via DFØ-appen. 

 • Timelønnet arbeidstaker - innlevering av timelister

  Etter at kontrakten om timelønn er signert, og arbeidet utført, må du sende inn digitale timelister. Timelister sendes inn med DFØ-appen eller DFØ selvbetjening (pc/desktop)

  Les om og installer appen her: DFØ-app - DFØ (dfo.no)

  Timelistene går til godkjenning hos saksbehandlere i OsloMet. Les om hvordan du leverer timelister , eller se følgende videoveiledere:

  1. Timelønnet - registrere timer
  2. Timelønnet - timeliste i retur


  For innlevering av timer via desktop/pc se veileder for DFØ selvbetjening 

  OBS: Vær oppmerksom på at det bare kan sendes inn en timeliste per måned, så alle timene for den aktuelle måneden må være registrert før du sender skjemaet. 

 • Utbetaling av innleverte timer

  Etter innsending av timelisten fra timelønnede, får en saksbehandler i OsloMet timelisten til godkjenning. Saksbehandleren kan ikke redigere noen felter i timelisten. Hvis noe skal endres, må timelisten sendes tilbake til deg for korrigering. 

  Når saksbehandler godkjenner timelisten, går den til postering i lønnssystemet og blir utbetalt på den første mulige lønnskjøringen. Utbetaling skjer den 12. i måneden dersom timelisten har blitt godkjent innen fristen for denne månedens lønnskjøring, som regel den 3. eller 4. i måneden. Blir ikke timelisten godkjent innen denne fristen, blir timene utbetalt neste lønnskjøring, i påfølgende måned.

 • Utbetaling av oppdragskontrakt

  Når datoen for oppdraget som står i oppdragskontrakten er passert, vil en saksbehandler i OsloMet få som oppgave å godkjenne utbetalingen. Når godkjenningen er utført, blir utbetalingen postert i lønnssystemet og utbetalt på første mulige lønnskjøring i henhold til kjøreplanen til DFØ. For oppdragskontrakter (ikke timelønnskontrakter) er utbetaling to ganger i måneden, den 16.-18. og den 27.-30.