Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Medbestemmelse

Lokale lønnsforhandlinger

Her finner du informasjon om lokale lønnsforhandlinger ved OsloMet.

Generell informasjon

Bare partene etter hovedtariffavtalen kan fremme lønns- eller stillingsendringskrav, dvs. arbeidsgiver på den ene siden eller tjenestemannsorganisasjonene (fagforeningene) på den annen. Om du ønsker å fremme et krav på egne vegne må du altså sende inn kravet ditt til din tjenestemannsorganisasjon, og få dem til å fremme krav. Alternativt kan du foreslå det for egen leder, som kan velge å fremme krav gjennom fakultetsadministrasjonen/HR-avdelingen. Er du uorganisert, er det bare leder som kan fremme krav for deg.

Hovedtariffavtalene i staten

Det er i hovedsak to typer lokale lønnsforhandlinger, 2.5.1- og 2.5.3-forhandlinger. Disse har fått «navnet» sitt etter hvilket punkt i Hovedtariffavtalen i staten man finner dem.

Det er inngått to forskjellige hovedtariffavtaler:

 Om 2.5.3-forhandlinger

Det gjennomføres normalt tre årlige runder med 2.5.3-forhandlinger – i februar, juni og oktober med frist for å sende inn krav i starten av januar, mai og september.

Krav som fremmes etter denne bestemmelsen må i all hovedsak ha en (eller flere) av følgende tre begrunnelser:

  • Innholdet i stillingen er vesentlig endret. Endringen bør ha gått ut på en kvalitetsmessig endring – altså at arbeidsoppgavene er av en annen art enn tidligere, ikke kun at man har fått mer å gjøre av det samme man gjorde tidligere. Videre bør endringen ha vært større enn det man likevel må regne med som en naturlig utvikling i jobben. Jo høyere kvalifikasjonsgrad man trenger til den stillingen man allerede har, jo mer må man tåle av nye oppgaver uten å kunne regne med lønnsforhøyelse.
  • Man har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Dette er noe mer enn at man har stått på i en periode, og tatt sin del av en skjerv i en hverdag preget av sesongmessige svingninger. Man må ha gjort noe ut over det en arbeidsgiver normalt vil kunne forvente av en. Dette belønnes normalt med tidsavgrenset kronetillegg i stedet for varig lønnsopprykk i form av endret lønnstrinn.
  • Økt lønn for å rekruttere eller beholde en medarbeider. Dersom noen er i ferd med å forsvinne fra OsloMet, eller at man har en konkret og berettiget grunn til å frykte dette, kan man kreve lønnsopprykk. Det er først og fremst arbeidsgiver som pleier å fremme krav etter denne bestemmelsen, men også organisasjonene står selvfølgelig fritt. Det er ikke er gitt noen fast dato for virkningen av 2.5.3-krav. Selve virkningsdatoen er en del av det det kan forhandles om i selve kravet. Om det ikke er fremmet krav om at opprykket skal gjelde fra en bestemt (annen) dato, vil datoen bli satt til den 1. i den måneden kravet er fremmet.

Skjema for lønnskrav etter HTA pkt. 2.5.3 ( felles skjema for begge avtaler)

Lønnskrav skal fremmes i disse standardiserte skjemaene:

Om 2.5.1-forhandlinger

Lønnsforhandlingene i staten er en prosess som foregår i tre etapper:

  1. Hovedoppgjøret er de sentrale forhandlingene der hele ordlyden i hovedtariffavtalene er forhandlingsgjenstand. Det enkelte lønnstrinns verdi fastsettes i hovedoppgjøret. Det er kun i forbindelse med denne delen av oppgjøret partene – både fagforeningene og arbeidsgiverparten – har lov til å bruke arbeidskampmidler som streike eller lockout.
  2. Justeringsoppgjøret foregår også mellom de sentrale partene. Her endrer man lønnsrammer, og foretar endringer som gjelder hele stillingsgrupper eller stillingskoder.
  3. Det lokale lønnsoppgjøret er det siste trinnet i prosessen, dette foregår på høsten. De sentrale partene har fordelt en andel av det totale oppgjøret til å fordele lokalt. I tillegg kan den lokale arbeidsgiverparten skyte inn midler.

På OsloMet gjennomføres det separate lokale 2.5.1-forhandlinger på de to avtalene - normalt skjer dette i siste halvdel av oktober.

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR
chatbot-portlet