Lønn og refusjoner - Ansatt

Lønn og refusjoner

Lønn og refusjoner

Forsikring

Som arbeidstaker i staten er du forsikret både gjennom lovpålagte og tariffavtalte ordninger for person- og tingskade. Les mer om gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og reiseforsikring.

Lønn

Om ubetaling av lønn, forskudd på lønn, overtid og feriepenger.

Pensjon

Om pensjon; alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP), uførepensjon, etterlattepensjon, ektefellepensjon, barnepensjon, og pensjonsrettigheter for tilsatte i statlig virksomhet.

Refusjoner

Har du hatt personlige utlegg som du ønsker refundert? Her finner du hvordan du skal gå frem for å få refundert utgiftene.

Skatt

Orientering om skattekort og skattetrekk, og skattetrekk dersom du har flere arbeidsgivere.