Lønnspolitikk | Medbestemmelse - Ansatt

Lokal lønnspolitikk

Lokal lønnspolitikk

Den lokale lønnspolitikken omfatter alle ansatte ved universitetet. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at universitetet rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål.

Lønnspolitikk for OsloMet - storbyuniversitetet

Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved OsloMet. Det er blitt til i et nært samarbeid mellom representanter fra organisasjonene og administrasjonen.

Partene er enige om at den lokale lønnspolitikken ikke er å oppfatte som statisk, men vil være gjenstand for en kontinuerlig utvikling i samarbeid mellom administrasjonen og organisasjonene i universitetet.

 • 1. Mål for lønnspolitikken

  OsloMet - storbyuniversitetet skal ha en lønnspolitikk som bidrar til å rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifisert personale. Lønnspolitikken skal være en del av virksomhetens samlende politikk, strategier, planer og virkemidler

  Lønnspolitikken er en viktig del av personalpolitikken og omfatter alle ansatte i universitetet. Lønnspolitikken skal være kjent for de ansatte.

  Lønnspolitikken har som målsetting å:

  • sikre en helhetlig lønnspolitikk over tid og motvirke strukturelle forskjeller
  • stimulere til aktiv og målrettet innsats som bidrar til at universitetet oppnår gode resultater
  • sikre at alle ansatte over tid har en lønnsutvikling
  • stimulere til målrettet kompetanseutvikling
  • fremme likelønn
  • sikre sammenheng mellom lønn og kompetanse
  • understøtte at universitetet har ulike karriereveier
  • være et bevisst virkemiddel for å rekruttere og beholde medarbeidere

  Universitetets lønnspolitikk er basert på et målrettet system for vurdering av det faktiske arbeids- og ansvarsområdet som er lagt til de enkelte stillingene. Dette er et redskap for å sikre lik lønn for likt arbeid, samtidig som det vil være mulig å verdsette og belønne arbeidsutførelse på en mer målrettet måte. Det er viktig å skille klart mellom stillingsvurdering (vurdering av arbeids- og ansvarsområder lagt til stillingen), og personvurdering (vurdering av hvorledes den enkelte utfører oppgavene lagt til stillingen mv.).

  Vurderingen av lønnsvilkår inngår i den enkelte leders ansvar for evaluering, oppfølgning og stimulering av egne medarbeidere. Ledere skal delta aktivt med innspill til lokale lønnsforhandlinger.

  De generelle stillingsbeskrivelsene i stillingsstrukturen skal legges til grunn både ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger og skal sikre en helhetlig stillingsstruktur i universitetet.

 • 2. Lønnsfastsettelse

  Det er viktig å skille klart mellom vurdering av arbeids- og ansvarsområder lagt til stillingen, og vurdering av hvorledes den enkelte utfører oppgavene lagt til stillingen mv.

  Vurdering av lønn inngår i den enkelte leders ansvar for evaluering, oppfølgning og stimulering av egne medarbeidere.

  De generelle stillingsbeskrivelsene i stillingsstrukturen skal legges til grunn både ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger og skal sikre en helhetlig stillingsstruktur ved universitetet.

  Lønn fastsettes på følgende måter:

  • ved rekruttering, ut fra sentrale rammer og retningslinjer og lokal lønnspolitikk

  • vurdering etter inntil 12 måneders ansettelse  og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse (HTA 2.5.5)

  • ved kompetanseopprykk for UF-ansatte

  • gjennom sentrale tariffavtaler

  • gjennom lokale forhandlinger (HTA 2.5.1 og 2.5.3)

  • gjennom lokale særavtaler

  A. Lønnsplassering ved rekruttering

  Før en stilling lyses ut må det foretas en vurdering basert på en beskrivelse av stillingens oppgaver og krav til kvalifikasjoner. Vurderingen skal ligge til grunn både for selve rekrutteringsprosessen og for spørsmålet om lønnsplassering.

  Lønnsplassering ved kunngjøring av stillinger ved universitetet er regulert i egne retningslinjer som er drøftet med organisasjonene (se vedleggene 1 og 3).

  Ved ansettelse må arbeidsgiver foreta en lønnsvurdering basert på stillings- og personvurdering, samt markedssituasjonen. Til sammen vil dette danne grunnlag for endelig lønnsplassering.

  B. Stillingsvurdering

  Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kvalifikasjonskrav for tekniske og administrative stillinger (vedlegg 1). Denne rettledende beskrivelsen av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav skal danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur og brukes i forbindelse med utlysing av stillinger. Kvalifikasjonskrav i kunngjøringstekster skal samsvare med basiskrav angitt for de respektive stillingene.

  Det er i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 9. februar 2006 og i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31. januar 2006 bestemt felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høgskoler.

  C. Lønnsfastsettelse etter HTA 2.5.5

  Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse i virksomheten, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering. Dette gjøres etter dialog med den ansatte.

  Organisasjonene skal informeres årlig om bruk av HTA 2.5.5.

  D. Kompetanseopprykk for UF-ansatte

  Ved opprykk til førstestilling (ikke ved opprykk til Forsker II (stillingskode 1109)) innplasseres man i det gunstigste for arbeidstaker av de nedenstående alternativer:

  • Enten plasseres man i laveste lønnstrinn for stillingen eller gis tilsvarende lønnsøkning for medlemmer av Akademikerne

  • eller så gis man 4 lønnstrinn over lønnsplassering i tidligere stilling som universitetslektor eller gis tilsvarende lønnstillegg for medlemmer av Akademikerne.

  Ved opprykk til professor og dosent innplasseres man i det gunstigste for arbeidstaker av de nedenstående alternativer:

  • Enten gis man lønnstrinn 75 eller tilsvarende årslønn for Akademikermedlemmer

  • ellers gis man 4 lønnstrinn over lønnsplassering i tidligere stilling eller tilsvarende lønnstillegg for medlemmer av Akademikerne

  • Det kan etter nærmere vurdering gis ett til to lønnstrinn mer eller tilsvarende lønn for Akademikerne. Dersom man ønsker en slik løsning skal hovedsammenslutningene underrettes med mulighet til å kreve forhandlinger innen 1 uke.

  E. Lønnssamtale

  Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys slik samtale.

 • 3. Lønnsforhandlinger

  OsloMet – storbyuniversitetet er eget forhandlingssted med likeverdige forhandlingsparter.

  Forhandlingene føres etter de(n) til enhver gjeldende hovedtariffavtale(r).

  Forhandlingene føres på virksomhetsnivå hvis ikke partene blir enige om at det skal forhandles på driftsenhetsnivå (fakultetsvis/SVA/fellesadministrasjonen). De forhandlingsberettigede organisasjoner blir innkalt til lokale forhandlinger.

  3.1. Felles begrepsapparat

  Det er viktig at partene har en felles forståelse og et felles begrepsapparat i arbeidet med forhandlingene. Derfor er det viktig at partene årlig i samarbeid holder opplæringsmøter hvor man gjennomgår lønns- og forhandlingssystemet.

  3.2. Taushetsplikt og etikk i forhandlingsprosessen

  • Habilitetsspørsmålet skal vurderes ved oppstart av alle forhandlinger.

  • Opplysninger som kommer fram i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal behandles konfidensielt.

  • Opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen skal ikke bringes videre.

  • Det er kun protokollen fra forhandlingene som skal gjøres kjent.

  • Det er arbeidsgivers plikt å informere aktuelle medarbeidere på forhånd om opplysninger av negativ art som eventuelt vil framkomme gjennom forhandlingene

  • Ingen kan forhandle om sin egen lønn, jf. HTA pkt. 2.2.4. nr. 7.

  3.3. Lokale lønnsforhandlinger – 2.5.1-forhandlinger    

  Forhandlingene føres på grunnlag av HTA, sentrale føringer og lokal lønnspolitikk. Partene kan ha egne eller bli enige om føringer ut over de som finnes i lønnspolitikken. Forhandlingene føres normalt en gang i kalenderåret med virkning fra avtalt dato.

  De lokale forhandlingene finansieres ved de midler som avsettes av de sentrale partene. Universitetsstyret ved OsloMet kan også tilføre midler fra budsjettet.

  Forhandlingene kan resultere i lønnstillegg for grupper og/eller lønnstillegg til den enkelte arbeidstaker. Stillingsinnehavere vil bli vurdert for lønns- og/eller stillingsendring etter en helhetlig vurdering.

  Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig.

  Kravene skal fremmes på egne skjemaer - nye skjema kommer ila kort tid.

  Forberedende møte

  Før forhandlingene starter skal det gjennomføres minst ett forberedende møte mellom partene der man bl.a. gjennomgår

  • forhandlingspottens størrelse

  • hensynet til likestilling/likelønn

  • referat fra forrige forhandlingers evalueringsmøte.

  • kravfrist, møteplan og hvordan selve forhandlingene skal gjennomføres.

  • partenes føringer og prioriteringer informasjonsrutiner som skal følges i forbindelse med forhandlingene og resultatet av dem.

  • kriteriene i vedlegg 2

  • type tallmateriale som skal benyttes i forhandlingene. Tallmaterialet og statistikken som utarbeides, må foreligge i god tid før forhandlingene starter.

  Det skal utarbeides et referat fra det forberedende møtet som skal godkjennes av partene.

  Evalueringsmøte

  Partene skal komme sammen kort tid etter de lokale forhandlingene for å evaluere gjennomføringen av forhandlingene. Eventuelle forslag til forbedringer mv. skal nedfelles i et referat som skal godkjennes av partene.

  3.4. Lokale forhandlinger - 2.5.3-forhandlinger

  I henhold til Hovedtariffavtalen kan partene føre forhandlinger på særskilt grunnlag blant annet når:

  • det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som ble lagt til grunn ved fastsetting av stillingens / den ansattes lønn

  • det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft

  • arbeidstakere har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats

  • det er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.

  Krav fremmes på egne skjema.

  Krav etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 forhandles i utgangspunktet tre ganger i året; februar, juni og oktober om ikke annet avtales.

  Forhandlingskrav basert på at det har vært vesentlige endringer i stillingen, bør dokumenteres med stillingsbeskrivelse og/eller stillingsvurdering eller opplysninger som på annen måte gjør det mulig å vurdere endringene i de pålagte oppgaver.

  Virkningstidspunktet for lønns- eller stillingsopprykk fastsettes under forhandlingene.

  Forhandlingene skal i utgangspunktet føres på fritt grunnlag uten noen økonomisk ramme, og forhandlingsresultatet skal dekkes innenfor de tildelte budsjettrammer.

  Lønnspolitikk for OsloMet - storbyuniversitetet (kommer)

 • Vedl. 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

  Her finner du informasjon om stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for følgende stillinger:

  • Undervisnings- og forskerstillinger
  • Administrative stillinger
  • Lederstillinger
  • Tekniske stillinger
  • Bibliotekarstillinger

  Undervisnings- og forskerstillinger

  Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR 2006-02-09 nr. 129).

  Forskriften gjelder følgende stillinger:

  • Professor
  • Dosent
  • Førsteamanuensis
  • Førstelektor
  • Universitetslektor
  • Høgskolelærer

  Kriterier for opprykk i forskerstillinger er fastsatt i Personalmelding (PM) 1998-11 Regler for opprykk til forsker 1183 og PM 2011-05 Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlig virksomhet.

  • Forsker
  • Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for rekrutteringsstillinger og utdanningsstillinger er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, (FOR 2006-01-31 nr. 102).
  • Stipendiat
  • Vitenskapelig assistent

  Administrative stillinger

  1069 - Førstefullmektig

  Kan bare benyttes til visse typer midlertidige stillinger som studentvakter, ekstrahjelp osv.

  Generelt bør universitetet ha krav om utdanning på universitets- eller universitetsnivå i saksbehandlerstillinger. I visse stillinger kan utdanningskravet kompenseres gjennom relevant praksis.

  Kode 1063 - Førstesekretær

  Kan bare benyttes til visse typer midlertidige stillinger som studentvakter, ekstrahjelp osv.

  Kode 1065 – Konsulent

  Begynnerstilling for de som har tatt fagbrev.  Kan også brukes for studentassistenter med oppgaver tillagt mer ansvar enn i ordinære oppgaver i kode 1069 og 1063.

  Stillingsinnhold: Stilling med kontoradministrative oppgaver og saksbehandling. Stillingen kan innebære:

  • for- og etterarbeid i forbindelse med møter
  • spesialoppgaver knyttet til fagområde
  • enklere, rutinepregede oppgaver/saksbehandling

  Kvalifikasjonskrav: God allmennutdanning tilsvarende fagbrev eller videregående skole. Det kreves gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling. Det er ønskelig med erfaring i bruk av relevante dataprogrammer.

  Kode 1408 - Førstekonsulent

  Stillingsinnhold: Førstekonsulentstillingen skal som hovedregel benyttes til spesialområder, dvs. stillingens oppgaver skal i det vesentlige være knyttet til ett av de administrative fagfeltene, som arkiv, regnskaps-, personal-, lønns-, studie- eller forskningsadministrasjon. Når det gjelder nivå på oppgavene, vil funksjonen innebære ansvar for forvaltning, veiledning og saksbehandling. Oppgavene utføres normalt etter fastlagte retningslinjer, nedfelt i eksempelvis lov, avtaler og reglementer, men stillingsinnehaveren må selvstendig kunne foreta fortolkninger, vurderinger og skjønnsmessige avveininger.  

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves på universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

  Kode 1363 - Seniorkonsulent

  Stillingsinnhold: Seniorkonsulentstillingen kan tillegges utviklingsoppgaver, koordinering av tjenester, spesielt veiledningsansvar og/eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen tilsvarende felt som førstekonsulent 1408.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves bachelorgrad. Det er videre nødvendig med relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

  Kode 1434 - Rådgiver

  Stillingsinnhold: Stilling som rådgiver skiller seg fra førstekonsulent/seniorkonsulent ved at rådgiveren i større grad selv legger grunnlag for oppgaveutførelsen, foretar vurderinger og konsekvensanalyser, trekker konklusjoner og fremmer løsningsforslag.

  Eksempler på oppgaver i rådgiverstilling kan være:

  • utrednings/utviklingsoppgaver som krever stor grad av selvstendighet
  • rådgivning, kursvirksomhet/organisert opplæring, f.eks. i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor spesielle saksområder eller fagfelt
  • forberedelse av prinsipielle/overordnede saker for ledelse og styringsorganer
  • utforming av reglementer
  • sekretær- og koordineringsfunksjon i prosjektarbeid, gruppe/utvalgsarbeid eller annen team-organisert form for arbeid med komplekse oppgaver/utredninger

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

  Kode 1364 - Seniorrådgiver

  Stillingsinnhold: Seniorrådgiverstillingen omfatter høyt kvalifisert utrednings- og rådgivningsarbeid av særlig selvstendig art og/eller faglig veiledning. I tillegg til oppgavene som en rådgiver utfører kan seniorrådgiver gis oppgaver som f.eks.:

  • ansvar for strategi- og analysearbeid
  • oppgaver av særlig komplisert karakter,
  • ansvar for utviklingsoppgaver og/eller oppgaver mer på siden av tradisjonell administrasjon.
  • ansvar for funksjoner/oppgaver som krever særlig stor grad av samhandling mellom enheter.
  • særlig avansert saksbehandlingsarbeid med høye krav til selvstendighet og problemløsningsevne

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

  Kode 1113 - Prosjektleder

  Prosjektlederstillingen brukes ved større prosjekter av selvstendig karakter.

  Prosjektlederstilling kan være midlertidig eller fast. Fast stilling vil si at stillingsinnehaveren har profesjonell ledelse av varierende prosjekter som permanent oppgave.

  Stillingsinnhold: Prosjektleder leder, planlegger og organiserer prosjektarbeid. Arbeidsoppgavene kan bestå av å:

  • utarbeide prosjektbeskrivelse og detaljert prosjektplan
  • koordinere og organisere ressursinnsatsen i prosjektet
  • utarbeide og følge opp budsjettet
  • ha ansvar for løpende evaluering og kvalitetssikring

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

  Lederstillinger

  Kode 1260 – Seksjonssjef

  Stillingsinnhold: Stillingen som seksjonssjef er tillagt lederfunksjoner, overordnede administrative oppgaver inkludert budsjettansvar, fagansvar og personalansvar på seksjonsnivå. Vanligvis er seksjonssjefstillingen organisatorisk plassert under direktør.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper/-erfaring og administrativ og faglig kompetanse.

  Kode 1054 – Kontorsjef

  Stillingsinnhold: Stillingen som kontorsjef er tillagt lederfunksjoner, overordnede administrative oppgaver inkludert budsjettansvar, fagansvar og personalansvar på kontornivå. Ved fakultetene er kontorsjef underlagt seksjonssjef.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ og faglig kompetanse.

  Kode 1060 - Avdelingsdirektør

  Kode 1062 – Direktør

  Rektor godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for direktør ORV og DI etter drøfting med organisasjonene. HR-direktør godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav på de øvrige i fellesadministrasjonen. Fakultetsdirektør godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for seksjonssjef og kontorsjef på fakultet.

  Kode 1004 – Rektor

  Kode 1473 - Studieleder

  Kode 1475 – Instituttleder

  Kode 1474 – Dekan

  Universitetsstyret godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav på rektor og prorektor (i kode 1062). Rektor godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav på dekan etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene. Dekan/senterleder godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for de øvrige.

  Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for dekan, instituttleder og studieleder.

  Tekniske stillinger

  Kode 1083 - Ingeniør

  Begynnerstilling for de som har tatt fagbrev.

  Stillingsinnhold: Eksempler på oppgaver kan være:

  • brukerstøtte på førstelinjenivå på tekniske fagområder
  • drift av teknisk utstyr eller laboratorier

  Kvalifikasjonskrav: God allmennutdanning tilsvarende fagbrev eller videregående skole. Det legges vekt på gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling.

  Kode 1085 - Avdelingsingeniør

  Stillingsinnhold: Avdelingsingeniør kan tillegges selvstendige driftsoppgaver innen teknisk støtte til vitenskapelig aktivitet og administrasjon. Eksempler på oppgavefelt kan være:

  • teknisk-faglig støtte i forskning og undervisning
  • drift, vedlikehold og betjening av enklere vitenskapelig utstyr
  • instruksjon og brukerstøtte
  • drift og overvåking av arbeidsplassutstyr
  • koordinering av tekniske tjenester

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant fra universitets- eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring.

  Kode 1087 - Overingeniør

  Stillingsinnhold: Overingeniør kan tillegges spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse innenfor forskjellige tekniske fagområder. Eksempler på oppgavefelt kan være:

  • selvstendig ansvar for avansert spesialutstyr og metodeutvikling, konstruksjon av forskningsutstyr, laboratoriedrift
  • prosjektering, budsjettering
  • selvstendig ansvar for opplæring, undervisning, formidling, design/gjennomføring av utstillinger
  • IT-oppgaver på høyt faglig nivå, som for eksempel utvikling av IT-tjenester, systemadministrasjon

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det kan legges vekt på spesielle krav, utdanning og erfaring tilpasset stillingens funksjoner.

  Kode 1181 Senioringeniør

  Stillingsinnhold: Senioringeniørstillingen omfatter høyt kvalifisert faglig arbeid, og kan for eksempel tillegges ansvar for områder som:

  • utviklingsoppgaver som krever særlig spesialistkompetanse innen fagfelt knyttet til eksempelvis IT, verksted- eller laboratorievirksomheten
  • rådgivning/faglig veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor et spesielt fagfelt, og eller faglig/vitenskapelig-relatert undervisningsvirksomhet
  • permanente funksjoner/oppgaver av særlig komplisert karakter og/eller oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt og forutsetter særlig grad av samhandling mellom enheter
  • forskningsrelatert virksomhet av selvstendig karakter
  • selvstendig ansvar for å initiere og videreutvikle tekniske fagfelt

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

  Kode 1136 - Driftstekniker

  Stillingsinnhold: Stillingen som driftstekniker skal ivareta tekniske driftsoppgaver som f.eks.:

  • innvendig tilsyn med bygninger
  • brannteknisk tilsyn
  • oppfølging, vedlikehold og reparasjoner
  • tilrettelegging av rom
  • teknisk assistanse

  Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn. Fagbrev innen relevant felt er en fordel. Relevant praksis.

  Kode 1137 - Driftsleder

  Stillingsinnhold: Driftslederstillingen skal ha ansvar for:

  • innvendig tilsyn med bygninger
  • brannteknisk tilsyn og oppfølging
  • sikring av bygninger
  • arbeidsledelse av driftsteknikere på aktuelt arbeidsområde

  Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder samt relevant håndverksmessig bakgrunn. Fagbrev innen relevant felt er en fordel. Det legges vekt på lederegenskaper/-erfaring.

  Kode 1130 - Renholder

  Stillingsinnhold: Renholderstillingen omfatter all form for vanlig renhold.

  Kvalifikasjonskrav: Ingen spesielle krav til utdanning, men det legges vekt på kjennskap til arbeidsområdet og erfaring.

  Kode 1203 - Fagarbeider m/fagbrev

  Stillingsinnhold: Stillingen er beregnet brukt til renholdere og omfatter all form for vanlig renhold.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves fagbrev innen renhold. For øvrig legges det vekt på kjennskap til arbeidsområdet og erfaring.

  Bibliotekarstillinger

  Departementet har utformet «Reglement for opprykk fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar» (Rundskriv F-14-95).

  Kode 1410 - Bibliotekar

  Stillingsinnhold: Stillingen knyttes til ordinære bibliotekfaglige arbeidsområder. Oppgavene utføres normalt etter fastlagte retningslinjer, nedfelt i eksempelvis lov, avtaler og reglementer, men stillingsinnehaveren må selvstendig kunne foreta fortolkninger, vurderinger og skjønnsmessige avveininger.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleeksamen som bibliotekar eller tilsvarende.

  Kode 1515 – Spesialbibliotekar

  Stillingsinnhold: Stillingen krever spesialisering innen fagfeltet med oppgaver som forutsetter skjønnsutøvelse og selvstendighet. Dette kan omfatte arbeid med fagsamlinger og tjenestetilbud.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleeksamen som bibliotekar eller tilsvarende, og relevant praksis og/eller annen utdanning i tillegg.

  Kode 1077 - Hovedbibliotekar

  Stillingsinnhold: Som spesialbibliotekar 1515. I tillegg innebærer stillingen spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleeksamen som bibliotekar eller tilsvarende, og relevant praksis. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer, kan det stilles krav om relevant fagutdanning.

  Kode 1199 Universitetsbibliotekar

  Stillingsinnhold: Stillingen kan tillegges spesialistfunksjoner på høyt nivå innenfor ulike fagområder, og forutsetter betydelig grad av spesialisering og store krav til selvstendighet i utførelsen. Universitetsbibliotekarene kan knyttes til doktorgradsprogrammene og vil da ha et spesielt ansvar på stipendiatene på programmene og forskningen deres. De kan tilsvarende tillegges ansvar for oppfølgning av forskningspersonalet.

  Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets eller høyskoleutdanning, minimum tilsvarende mastergrad. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer, kan det stilles krav om relevant fagutdanning. Ansatte som ikke har bibliotek-/dokumentalistutdanning eller tilsvarende, må fullføre obligatorisk opplæring.

  Kode 1200 Førstebibliotekar         

  Stillingsinnhold: Stillingen kan tillegges spesialistfunksjoner på høyeste nivå innenfor ulike fagområder, og forutsetter betydelig grad av spesialisering og store krav til selvstendighet i utførelsen.

  Kvalifikasjonsgrunnlag: Tilsvarende som for universitetsbibliotekar, kode 1199. I tillegg stilles det krav om at vedkommende er kvalifisert for opprykk til førstebibliotekar etter gjeldende opprykksreglement.

  Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav (kommer)

 • Vedl. 2 - Vurderingsmomenter ved lokale forhandlinger

   

  Lønnsnivået skal reflektere den enkelte ansattes oppgaver, ansvar og kompetanse, samt synliggjøre og lønne prestasjoner og innsats som bidrar til at OsloMet når sine mål.  Samtidig kan strukturelle og gruppevise hensyn, samt behov for å rette opp urimelige lønnsmessige forskjeller, inngå som momenter.

  OsloMet skal sikre sine ansatte et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling over tid.  De lokale forhandlingene skal ivareta et likelønnsperspektiv.

  Momenter

  • Jobbutførelse

  • Samarbeid og arbeidsmiljø

  • Strategi og verdier

  • Lederskap

  Jobbutførelse

  • gjennomfører sine arbeidsoppgaver med høy kvalitet

  • har interesse for og er villig til å lære, påta seg nye oppgaver og til å gå inn i nye arbeidsområder

  • er villig til å påta seg ansvar

  • bidra til effektivisering i form av fag- og jobbutvikling, etablering av nye/forbedrede rutiner, ny teknologi osv.

  • initierer og følger opp faglig virksomhet innenfor eget område

  • medvirker til større samhandling internt og eksternt

  • utøver god service overfor ansatte, studenter og eksterne

  • har gjennomført relevant kompetanseheving eller utviklet egen fagkompetanse

  Samarbeid og arbeidsmiljø

  • bidrar til å skape godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter

  • deler kunnskap, informasjon og ressurser

  • bidrar til medbestemmelse

  • bidrar til inkluderende arbeidsliv

  • utøver verv i styringsorgan, utvalg eller tjenestemannsorganisasjon

  Strategi og verdier

  • bidrar til arbeid for likestilling

  • bidrar til arbeid for mangfold

  • deltar i råd, komiteer, nettverk etc.

  • bidrar med god forsknings- og utviklingsinnsats

  • formidler og publiserer på en måte som styrker og profilerer universitetets studietilbud og faglige satsingsområder

  • bidrar i digitaliseringsarbeidet

  • bidrar i internasjonaliseringsarbeidet

  • bidrar i omstillingsprosesser

  Lederskap

  • skaper lagånd og godt arbeidsmiljø

  • bidrar til samarbeid på tvers i organisasjonen

  • stiller tydelige krav og forventninger til sine medarbeidere

  • motiverer medarbeiderne og legger til rette for kompetanse- og karriereutvikling

  • bidrar til gode omstillings- og endringsprosesser

  • legger til rette for god medvirkning fra medarbeiderne

  • forebygger og håndterer konflikter

  Vedl. 2 - Vurderingskriterier ved lokale forhandlinger (kommer)

 • Vedl. 3 - Lønnsplassering ved utlysning av stillinger

  Tabellen er oppdatert iht. til Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2023.

  For stillingene i tabellen nedenfor, følges normalt det angitte lønnsspennet. Dersom det skal gjøres avvik fra disse retningslinjene, skal organisasjonene informeres med rett til å be om drøftinger innen 3 dager slik Hovedtariffavtalen tilsier.

  For alle stillinger kan utlysningen ha med følgende: ”For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.”.

  Organisasjonene kan når som helst ta framgangsmåten ved lønnsplassering opp til nye drøftinger, evt. be om at vi går tilbake til den ordningen som er avtalt i tariffavtalen.

  Dersom tariffoppgjøret fører til mindre endringer i lønnstrinn for den enkelte stilling kan lønnsplasseringene i dette vedlegg justeres tilsvarende.

   

  Stilling

  Utlysningsspenn i lønnstrinn

  Utlysningsspenn i kroner

  Undervisnings- og/eller forskerstillinger i lønnsspenn

  LTR

  Kroner

  Professor 1013

  75-84

  759 100-966 300

  Dosent 1532

  75-84

  759 100-966 300

  Forsker 1183

  73-82

  732 300-888 200

   

   

   

  Undervisnings- og/eller forskerstillinger i lønnsramme

   

   

  Post doktor 1352

  60-74

  584 500- 745 000

  Førsteamanuensis 1011

  63-74

  615 700- 745 000

  Førstelektor 1198

  63-74

  615 700- 745 000

  Universitetslektor 1009

  51-66

  509 300-646 000

  Forsker 1108

  51-66

  509 300-646 000

  Forsker 1109

  60-74

  584 500-745 000

   

   

   

   

   

   

  Utdanningsstillinger

   

   

  Stipendiat 1017

  54

  532 200

  Vitenskapelig assistent 1018/1019/1020

  42-50

  448 900-502 300

   

   

   

  Lederstillinger

   

   

  Seksjonssjef 1211

  70-76

  692 400-777 900

  Studieleder 1473

  73-78

  732 300-821 100

  Instituttleder 1475

   

  78-84

  821 100-966 300

  Avdelingsdirektør 1060

  82-86

  919 200-1 025 200

   

  Rådgiver

   

   

  Rådgiver 1434

  50-66

   

  502 300-646 000

   

  Seniorrådgiver 1364

  60-74

  584 500- 745 000

   

   

   

  Prosjektleder

   

   

  Prosjektleder 1113

  58-72

  565 900-720 100

   

   

   

  Saksbehandlerstillinger i lønnsramme

   

   

  Konsulent 1065

  40-48

  437 900-487 800

  Førstekonsulent 1408

  45-54

  466 600-532 200

   

   

   

  Saksbehandlerstillinger i lønnsspenn

   

   

  Seniorkonsulent 1363

  49-59

  495 200-575 400

   

   

   

  Kontorstillinger

   

   

  Sekretær 1070

  30-42

   

  394 100-448 900

   

   

   

   

  Bibliotekarstillinger i lønnsramme

   

   

  Bibliotekar 1410

  44-54

  460 600-532 200

  Universitetsbibliotekar 1199

  55-66

  540 500-646 000

  Førstebibliotekar 1200

  61-74

  594 500-745 000

   

   

   

  Bibliotekarstillinger i lønnsspenn

   

   

  Spesialbibliotekar 1515

  50-66

  502 300-646 000

  Hovedbibliotekar 1077

  55-65

  540 500-635 400

   

   

   

  Ingeniør i lønnsramme

   

   

  Ingeniør 1275

  36-49

  418 500-495 200

  Avdelingsingeniør 1084

  38-45

  428 100-466 600

  Avdelingsingeniør 1085

  44-52

  460 600-516 800

   

   

   

  Ingeniør i lønnsspenn

   

   

  Overingeniør 1087

  53-60

  524 700-584 500

  Senioringeniør 1181

  58-65

  565 900-635 400

   

   

   

  Teknisk drift mv.

   

   

  Driftstekniker 1136

  38-50

  428 100-502 300

  Driftsleder 1137

  45-55

  466 600-540 500

   

   

   

  Renholdspersonale mv. i lønnsramme

   

   

  Renholder 1130

  39

  432 800

  Fagarbeider m/fagbrev 1203

  36-40

  418 500-437 900

   

   

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR