Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Medbestemmelse

Lokal lønnspolitikk

Den lokale lønnspolitikken omfatter alle ansatte ved universitetet. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at universitetet rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål.

Lønnspolitikk for OsloMet - storbyuniversitetet

Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved OsloMet. Det er blitt til i et nært samarbeid mellom representanter fra organisasjonene og administrasjonen.

Partene er enige om at den lokale lønnspolitikken ikke er å oppfatte som statisk, men vil være gjenstand for en kontinuerlig utvikling i samarbeid mellom administrasjonen og organisasjonene i universitetet.

Innhold

1. Mål for lønnspolitikken

OsloMet - storbyuniversitetet skal ha en lønnspolitikk som bidrar til å rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifisert personale. Lønnspolitikken skal være en del av virksomhetens samlende politikk, strategier, planer og virkemidler

Lønnspolitikken er en viktig del av personalpolitikken og omfatter alle ansatte i universitetet. Lønnspolitikken skal være kjent for de ansatte.

Lønnspolitikken har som målsetting å :

 • sikre en helhetlig lønnspolitikk over tid og motvirke strukturelle forskjeller
 • stimulere til aktiv og målrettet innsats som bidrar til at universitetet oppnår gode resultater
 • sikre at alle ansatte over tid har en lønnsutvikling
 • stimulere til målrettet kompetanseutvikling
 • fremme likelønn
 • sikre sammenheng mellom lønn og kompetanse
 • understøtte at universitetet har ulike karriereveier
 • være et bevisst virkemiddel for å rekruttere og beholde medarbeidere

Universitetets lønnspolitikk er basert på et målrettet system for vurdering av det faktiske arbeids- og ansvarsområdet som er lagt til de enkelte stillingene. Dette er et redskap for å sikre lik lønn for likt arbeid, samtidig som det vil være mulig å verdsette og belønne arbeidsutførelse på en mer målrettet måte. Det er viktig å skille klart mellom stillingsvurdering (vurdering av arbeids- og ansvarsområder lagt til stillingen), og personvurdering (vurdering av hvorledes den enkelte utfører oppgavene lagt til stillingen mv.).

Vurderingen av lønnsvilkår inngår i den enkelte leders ansvar for evaluering, oppfølgning og stimulering av egne medarbeidere. Ledere skal delta aktivt med innspill til lokale lønnsforhandlinger.

De generelle stillingsbeskrivelsene i stillingsstrukturen skal legges til grunn både ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger og skal sikre en helhetlig stillingsstruktur i universitetet.

2. Lønnsfastsettelse

Det er viktig å skille klart mellom vurdering av arbeids- og ansvarsområder lagt til stillingen, og vurdering av hvorledes den enkelte utfører oppgavene lagt til stillingen mv.

Vurdering av lønn inngår i den enkelte leders ansvar for evaluering, oppfølgning og stimulering av egne medarbeidere.

De generelle stillingsbeskrivelsene i stillingsstrukturen skal legges til grunn både ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger og skal sikre en helhetlig stillingsstruktur ved universitetet.

Lønn fastsettes på følgende måter:
 • ved rekruttering, ut fra sentrale rammer og retningslinjer og lokal lønnspolitikk
 • vurdering etter inntil 12 måneders ansettelse  og ved overgang fra meidleritdig til fast ansettelse (HTA 2.5.5)
 • ved kompetanseopprykk for UF-ansatte
 • gjennom sentrale tariffavtaler
 • gjennom lokale forhandlinger (HTA 2.5.1 og 2.5.3)
 • gjennom lokale særavtaler
A. Lønnsplassering ved rekruttering

Før en stilling lyses ut må det foretas en vurdering basert på en beskrivelse av stillingens oppgaver og krav til kvalifikasjoner. Vurderingen skal ligge til grunn både for selve rekrutteringsprosessen og for spørsmålet om lønnsplassering.

Lønnsplassering ved kunngjøring av stillinger ved universitetet er regulert i egne retningslinjer som er drøftet med organisasjonene (se vedleggene 1 og 3).

Ved ansettelse må arbeidsgiver foreta en lønnsvurdering basert på stillings- og personvurdering, samt markedssituasjonen. Til sammen vil dette danne grunnlag for endelig lønnsplassering.

B. Stillingsvurdering

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kvalifikasjonskrav for tekniske og administrative stillinger (vedlegg 1). Denne rettledende beskrivelsen av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav skal danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur og brukes i forbindelse med utlysing av stillinger. Kvalifikasjonskrav i kunngjøringstekster skal samsvare med basiskrav angitt for de respektive stillingene.

Det er i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 9. februar 2006 og i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31. januar 2006 bestemt felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høgskoler.

C. Lønnsfastsettelse etter HTA 2.5.5

Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse i virksomheten og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer.

Organisasjonene skal informeres årlig om bruk av HTA 2.5.5.

D. Kompetanseopprykk for UF-ansatte

Ved opprykk til førstestilling (ikke ved opprykk til Forsker II (stillingskode 1109)) innplasseres man i det gunstigste for arbeidstaker av de nedenstående alternativer:

 • Enten plasseres man i laveste lønnstrinn for stillingen eller gis tilsvarende lønnsøkning for medlemmer av Akademikerne
 • eller så gis man 4 lønnstrinn over lønnsplassering i tidligere stilling som universitetslektor eller gis tilsvarende lønnstillegg for medlemmer av Akademikerne.

Ved opprykk til professor og dosent innplasseres man i det gunstigste for arbeidstaker av de nedenstående alternativer:

 • Enten gis man lønnstrinn 75 eller tilsvarende årslønn for Akademikermedlemmer
 • ellers gis man 4 lønnstrinn over lønnsplassering i tidligere stilling eller tilsvarende lønnstillegg for medlemmer av Akademikerne
 • Det kan etter nærmere vurdering gis ett til to lønnstrinn mer eller tilsvarende lønn for Akademikerne. Dersom man ønsker en slik løsning skal hovedsammenslutningene underrettes med mulighet til å kreve forhandlinger innen 1 uke.
E. Lønnssamtale

Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys slik samtale.

3. Lønnsforhandlinger

OsloMet – storbyuniversitetet er eget forhandlingssted med likeverdige forhandlingsparter.

Forhandlingene føres etter de(n) til enhver gjeldende hovedtariffavtale(r).

Forhandlingene føres på virksomhetsnivå hvis ikke partene blir enige om at det skal forhandles på driftsenhetsnivå (fakultetsvis/SVA/fellesadministrasjonen). De forhandlingsberettigede organisasjoner blir innkalt til lokale forhandlinger.

3.1. Felles begrepsapparat

Det er viktig at partene har en felles forståelse og et felles begrepsapparat i arbeidet med forhandlingene. Derfor er det viktig at partene årlig i samarbeid holder opplæringsmøter hvor man gjennomgår lønns- og forhandlingssystemet.

3.2. Taushetsplikt og etikk i forhandlingsprosessen
 • Habilitetsspørsmålet skal vurderes ved oppstart av alle forhandlinger.
 • Opplysninger som kommer fram i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbud skal behandles konfidensielt.
 • Opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen skal ikke bringes videre.
 • Det er kun protokollen fra forhandlingene som skal gjøres kjent.
 • Det er arbeidsgivers plikt å informere aktuelle medarbeidere på forhånd om opplysninger av negativ art som eventuelt vil framkomme gjennom forhandlingene
 • Ingen kan forhandle om sin egen lønn, jf. HTA pkt. 2.2.4. nr. 7.
3.3. Lokale lønnsforhandlinger – 2.5.1-forhandlinger    

Forhandlingene føres på grunnlag av HTA, sentrale føringer og lokal lønnspolitikk. Partene kan ha egne eller bli enige om føringer ut over de som finnes i lønnspolitikken. Forhandlingene føres normalt en gang i kalenderåret med virkning fra avtalt dato.

De lokale forhandlingene finansieres ved de midler som avsettes av de sentrale partene. Universitetsstyret ved OsloMet kan også tilføre midler fra budsjettet.

Forhandlingene kan resultere i lønnstillegg for grupper og/eller lønnstillegg til den enkelte arbeidstaker. Stillingsinnehavere vil bli vurdert for lønns- og/eller stillingsendring etter en helhetlig vurdering.

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig.

Kravene skal fremmes på egne skjemaer - nye skjema kommer ila kort tid.

Forberedende møte

Før forhandlingene starter skal det gjennomføres minst ett forberedende møte mellom partene der man bl.a. gjennomgår

 • forhandlingspottens størrelse
 • hensynet til likestilling/likelønn
 • referat fra forrige forhandlingers evalueringsmøte.
 • kravfrist, møteplan og hvordan selve forhandlingene skal gjennomføres.
 • partenes føringer og prioriteringer informasjonsrutiner som skal følges i forbindelse med forhandlingene og resultatet av dem.
 • kriteriene i vedlegg 2
 • type tallmateriale som skal benyttes i forhandlingene. Tallmaterialet og statistikken som utarbeides, må foreligge i god tid før forhandlingene starter.

Det skal utarbeides et referat fra det forberedende møtet som skal godkjennes av partene.

Evalueringsmøte

Partene skal komme sammen kort tid etter de lokale forhandlingene for å evaluere gjennomføringen av forhandlingene. Eventuelle forslag til forbedringer mv. skal nedfelles i et referat som skal godkjennes av partene.

3.4. Lokale forhandlinger - 2.5.3-forhandlinger

I henhold til Hovedtariffavtalen kan partene føre forhandlinger på særskilt grunnlag blant annet når:

 • det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som ble lagt til grunn ved fastsetting av stillingens / den ansattes lønn
 • det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft
 • arbeidstakere har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats
 • det er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.

Kravene skal fremmes på egne skjemaer - nye skjema kommer ila kort tid.

Krav etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 forhandles i utgangspunktet tre ganger i året; februar, juni og oktober om ikke annet avtales.

Forhandlingskrav basert på at det har vært vesentlige endringer i stillingen, bør dokumenteres med stillingsbeskrivelse og/eller stillingsvurdering eller opplysninger som på annen måte gjør det mulig å vurdere endringene i de pålagte oppgaver.

Virkningstidspunktet for lønns- eller stillingsopprykk fastsettes under forhandlingene.

Forhandlingene skal i utgangspunktet føres på fritt grunnlag uten noen økonomisk ramme, og forhandlingsresultatet skal dekkes innenfor de tildelte budsjettrammer.

Lønnspolitikk for OsloMet - storbyuniversitetet (pdf)

Vedl. 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Innhold

Undervisnings- og forskerstillinger

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR 2006-02-09 nr. 129).

Forskriften gjelder følgende stillinger:

 • Professor
 • Dosent
 • Førsteamanuensis
 • Førstelektor
 • Universitetslektor
 • Høgskolelærer

Kriterier for opprykk i forskerstillinger er fastsatt i Personalmelding (PM) 1998-11 Regler for opprykk til forsker 1183 og PM 2011-05 Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlig virksomhet.

 • Forsker
 • Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for rekrutteringsstillinger og utdanningsstillinger er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, (FOR 2006-01-31 nr. 102).
 • Stipendiat
 • Vitenskapelig assistent

Administrative stillinger

1069 - Førstefullmektig

Kan bare benyttes til visse typer midlertidige stillinger som studentvakter, ekstrahjelp osv.

Generelt bør universitetet ha krav om utdanning på universitets- eller universitetetivå i saksbehandlerstillinger. I visse stillinger kan utdanningskravet kompenseres gjennom relevant praksis.

Kode 1063 - Førstesekretær

Kan bare benyttes til visse typer midlertidige stillinger som studentvakter, ekstrahjelp osv.

Kode 1065 – Konsulent

Begynnerstilling for de som har tatt fagbrev.  Kan også brukes for studentassistenter med oppgaver tillagt mer ansvar enn i ordinære oppgaver i kode 1069 og 1063.

Stillingsinnhold: Stilling med kontoradministrative oppgaver og saksbehandling. Stillingen kan innebære:

 • for- og etterarbeid i forbindelse med møter
 • spesialoppgaver knyttet til fagområde
 • enklere, rutinepregede oppgaver/saksbehandling

Kvalifikasjonskrav: God allmennutdanning tilsvarende fagbrev eller videregående skole. Det kreves gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling. Det er ønskelig med erfaring i bruk av relevante dataprogrammer.

Kode 1408 - Førstekonsulent

Stillingsinnhold: Førstekonsulentstillingen skal som hovedregel benyttes til spesialområder, dvs. stillingens oppgaver skal i det vesentlige være knyttet til ett av de administrative fagfeltene, som arkiv, regnskaps-, personal-, lønns-, studie- eller forskningsadministrasjon. Når det gjelder nivå på oppgavene, vil funksjonen innebære ansvar for forvaltning, veiledning og saksbehandling. Oppgavene utføres normalt etter fastlagte retningslinjer, nedfelt i eksempelvis lov, avtaler og reglementer, men stillingsinnehaveren må selvstendig kunne foreta fortolkninger, vurderinger og skjønnsmessige avveininger.  

Kvalifikasjonskrav: Det kreves på universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Kode 1363 - Seniorkonsulent

Stillingsinnhold: Seniorkonsulentstillingen kan tillegges utviklingsoppgaver, koordinering av tjenester, spesielt veiledningsansvar og/eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen tilsvarende felt som førstekonsulent 1408.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves bachelorgrad. Det er videre nødvendig med relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Kode 1434 - Rådgiver

Stillingsinnhold: Stilling som rådgiver skiller seg fra førstekonsulent/seniorkonsulent ved at rådgiveren i større grad selv legger grunnlag for oppgaveutførelsen, foretar vurderinger og konsekvensanalyser, trekker konklusjoner og fremmer løsningsforslag.

Eksempler på oppgaver i rådgiverstilling kan være:

 • utrednings/utviklingsoppgaver som krever stor grad av selvstendighet
 • rådgivning, kursvirksomhet/organisert opplæring, f.eks. i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor spesielle saksområder eller fagfelt
 • forberedelse av prinsipielle/overordnede saker for ledelse og styringsorganer
 • utforming av reglementer
 • sekretær- og koordineringsfunksjon i prosjektarbeid, gruppe/utvalgsarbeid eller annen team-organisert form for arbeid med komplekse oppgaver/utredninger

Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Kode 1364 - Seniorrådgiver

Stillingsinnhold: Seniorrådgiverstillingen omfatter høyt kvalifisert utrednings- og rådgivningsarbeid av særlig selvstendig art og/eller faglig veiledning. I tillegg til oppgavene som en rådgiver utfører kan seniorrådgiver gis oppgaver som f.eks.:

 • ansvar for strategi- og analysearbeid
 • oppgaver av særlig komplisert karakter,
 • ansvar for utviklingsoppgaver og/eller oppgaver mer på siden av tradisjonell administrasjon.
 • ansvar for funksjoner/oppgaver som krever særlig stor grad av samhandling mellom enheter.
 • særlig avansert saksbehandlingsarbeid med høye krav til selvstendighet og problemløsningsevne

Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Kode 1113 - Prosjektleder

Prosjektlederstillingen brukes ved større prosjekter av selvstendig karakter.

Prosjektlederstilling kan være midlertidig eller fast. Fast stilling vil si at stillingsinnehaveren har profesjonell ledelse av varierende prosjekter som permanent oppgave.

Stillingsinnhold: Prosjektleder leder, planlegger og organiserer prosjektarbeid. Arbeidsoppgavene kan bestå av å:

 • utarbeide prosjektbeskrivelse og detaljert prosjektplan
 • koordinere og organisere ressursinnsatsen i prosjektet
 • utarbeide og følge opp budsjettet
 • ha ansvar for løpende evaluering og kvalitetssikring

Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Lederstillinger

Kode 1260 – Seksjonssjef

Stillingsinnhold: Stillingen som seksjonssjef er tillagt lederfunksjoner, overordnede administrative oppgaver inkludert budsjettansvar, fagansvar og personalansvar på seksjonsnivå. Vanligvis er seksjonssjefstillingen organisatorisk plassert under direktør.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper/-erfaring og administrativ og faglig kompetanse.

Kode 1054 – Kontorsjef

Stillingsinnhold: Stillingen som kontorsjef er tillagt lederfunksjoner, overordnede administrative oppgaver inkludert budsjettansvar, fagansvar og personalansvar på kontornivå. Ved fakultetene er kontorsjef underlagt seksjonssjef.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ og faglig kompetanse.

Kode 1060 - Avdelingsdirektør
Kode 1062 – Direktør

Rektor godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for direktør ORV og DI etter drøfting med organisasjonene. HR-direktør godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav på de øvrige i fellesadministrasjonen. Fakultetsdirektør godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for seksjonssjef og kontorsjef på fakultet.

Kode 1004 – Rektor
Kode 1473 - Studieleder
Kode 1475 – Instituttleder
Kode 1474 – Dekan

Universitetsstyret godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav på rektor og prorektor (i kode 1062). Rektor godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav på dekan etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene. Dekan/senterleder godkjenner stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for de øvrige.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for dekan, instituttleder og studieleder.

Tekniske stillinger

Kode 1083 - Ingeniør

Begynnerstilling for de som har tatt fagbrev.

Stillingsinnhold: Eksempler på oppgaver kan være:

 • brukerstøtte på førstelinjenivå på tekniske fagområder
 • drift av teknisk utstyr eller laboratorier

Kvalifikasjonskrav: God allmennutdanning tilsvarende fagbrev eller videregående skole. Det legges vekt på gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling.

Kode 1085 - Avdelingsingeniør

Stillingsinnhold: Avdelingsingeniør kan tillegges selvstendige driftsoppgaver innen teknisk støtte til vitenskapelig aktivitet og administrasjon. Eksempler på oppgavefelt kan være:

 • teknisk-faglig støtte i forskning og undervisning
 • drift, vedlikehold og betjening av enklere vitenskapelig utstyr
 • instruksjon og brukerstøtte
 • drift og overvåking av arbeidsplassutstyr
 • koordinering av tekniske tjenester

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant fra universitets- eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring.

Kode 1087 - Overingeniør

Stillingsinnhold: Overingeniør kan tillegges spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse innenfor forskjellige tekniske fagområder. Eksempler på oppgavefelt kan være:

 • selvstendig ansvar for avansert spesialutstyr og metodeutvikling, konstruksjon av forskningsutstyr, laboratoriedrift
 • prosjektering, budsjettering
 • selvstendig ansvar for opplæring, undervisning, formidling, design/gjennomføring av utstillinger
 • IT-oppgaver på høyt faglig nivå, som for eksempel utvikling av IT-tjenester, systemadministrasjon

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det kan legges vekt på spesielle krav, utdanning og erfaring tilpasset stillingens funksjoner.

Kode 1181 Senioringeniør

Stillingsinnhold: Senioringeniørstillingen omfatter høyt kvalifisert faglig arbeid, og kan for eksempel tillegges ansvar for områder som:

 • utviklingsoppgaver som krever særlig spesialistkompetanse innen fagfelt knyttet til eksempelvis IT, verksted- eller laboratorievirksomheten
 • rådgivning/faglig veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor et spesielt fagfelt, og eller faglig/vitenskapelig-relatert undervisningsvirksomhet
 • permanente funksjoner/oppgaver av særlig komplisert karakter og/eller oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt og forutsetter særlig grad av samhandling mellom enheter
 • forskningsrelatert virksomhet av selvstendig karakter
 • selvstendig ansvar for å initiere og videreutvikle tekniske fagfelt

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Kode 1136 - Driftstekniker

Stillingsinnhold: Stillingen som driftstekniker skal ivareta tekniske driftsoppgaver som f.eks.:

 • innvendig tilsyn med bygninger
 • brannteknisk tilsyn
 • oppfølging, vedlikehold og reparasjoner
 • tilrettelegging av rom
 • teknisk assistanse

Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn. Fagbrev innen relevant felt er en fordel. Relevant praksis.

Kode 1137 - Driftsleder

Stillingsinnhold: Driftslederstillingen skal ha ansvar for:

 • innvendig tilsyn med bygninger
 • brannteknisk tilsyn og oppfølging
 • sikring av bygninger
 • arbeidsledelse av driftsteknikere på aktuelt arbeidsområde

Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder samt relevant håndverksmessig bakgrunn. Fagbrev innen relevant felt er en fordel. Det legges vekt på lederegenskaper/-erfaring.

Kode 1130 - Renholder

Stillingsinnhold: Renholderstillingen omfatter all form for vanlig renhold.

Kvalifikasjonskrav: Ingen spesielle krav til utdanning, men det legges vekt på kjennskap til arbeidsområdet og erfaring.

Kode 1203 - Fagarbeider m/fagbrev

Stillingsinnhold: Stillingen er beregnet brukt til renholdere og omfatter all form for vanlig renhold.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves fagbrev innen renhold. For øvrig legges det vekt på kjennskap til arbeidsområdet og erfaring.

Bibliotekarstillinger

Departementet har utformet «Reglement for opprykk fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar» (Rundskriv F-14-95).

Kode 1410 - Bibliotekar

Stillingsinnhold: Stillingen knyttes til ordinære bibliotekfaglige arbeidsområder. Oppgavene utføres normalt etter fastlagte retningslinjer, nedfelt i eksempelvis lov, avtaler og reglementer, men stillingsinnehaveren må selvstendig kunne foreta fortolkninger, vurderinger og skjønnsmessige avveininger.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleeksamen som bibliotekar eller tilsvarende.

Kode 1515 – Spesialbibliotekar

Stillingsinnhold: Stillingen krever spesialisering innen fagfeltet med oppgaver som forutsetter skjønnsutøvelse og selvstendighet. Dette kan omfatte arbeid med fagsamlinger og tjenestetilbud.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleeksamen som bibliotekar eller tilsvarende, og relevant praksis og/eller annen utdanning i tillegg.

Kode 1077 - Hovedbibliotekar

Stillingsinnhold: Som spesialbibliotekar 1515. I tillegg innebærer stillingen spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves universitets- eller høgskoleeksamen som bibliotekar eller tilsvarende, og relevant praksis. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer, kan det stilles krav om relevant fagutdanning.

Kode 1199 Universitetsbibliotekar

Stillingsinnhold: Stillingen kan tillegges spesialistfunksjoner på høyt nivå innenfor ulike fagområder, og forutsetter betydelig grad av spesialisering og store krav til selvstendighet i utførelsen. Universitetsbibliotekarene kan knyttes til doktorgradsprogrammene og vil da ha et spesielt ansvar på stipendiatene på programmene og forskningen deres. De kan tilsvarende tillegges ansvar for oppfølgning av forskningspersonalet.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets eller høyskoleutdanning, minimum tilsvarende mastergrad. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer, kan det stilles krav om relevant fagutdanning. Ansatte som ikke har bibliotek-/dokumentalistutdanning eller tilsvarende, må fullføre obligatorisk opplæring.

Kode 1200 Førstebibliotekar         

Stillingsinnhold: Stillingen kan tillegges spesialistfunksjoner på høyeste nivå innenfor ulike fagområder, og forutsetter betydelig grad av spesialisering og store krav til selvstendighet i utførelsen.

Kvalifikasjonsgrunnlag: Tilsvarende som for universitetsbibliotekar, kode 1199. I tillegg stilles det krav om at vedkommende er kvalifisert for opprykk til førstebibliotekar etter gjeldende opprykksreglement.

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav (pdf)

Vedl. 2 - Vurderingsmomenter ved lokale forhandlinger

Lønnsnivået skal reflektere den enkelte ansattes oppgaver, ansvar og kompetanse, samt synliggjøre og lønne prestasjoner og innsats som bidrar til at OsloMet når sine mål.  Samtidig kan strukturelle og gruppevise hensyn, samt behov for å rette opp urimelige lønnsmessige forskjeller, inngå som momenter.

OsloMet skal sikre sine ansatte et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling over tid.  De lokale forhandlingene skal ivareta et likelønnsperspektiv.

Momenter

Jobbutførelse

 • gjennomfører sine arbeidsoppgaver med høy kvalitet
 • har interesse for og er villig til å lære, påta seg nye oppgaver og til å gå inn i nye arbeidsområder
 • er villig til å påta seg ansvar
 • bidra til effektivisering i form av fag- og jobbutvikling, etablering av nye/forbedrede rutiner, ny teknologi osv.
 • initierer og følger opp faglig virksomhet innenfor eget område
 • medvirker til større samhandling internt og eksternt
 • utøver god service overfor ansatte, studenter og eksterne
 • har gjennomført relevant kompetanseheving eller utviklet egen fagkompetanse

Samarbeid og arbeidsmiljø

 • bidrar til å skape godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • deler kunnskap, informasjon og ressurser
 • bidrar til medbestemmelse
 • bidrar til inkluderende arbeidsliv
 • utøver verv i styringsorgan, utvalg eller tjenestemannsorganisasjon

Strategi og verdier

 • bidrar til arbeid for likestilling
 • bidrar til arbeid for mangfold
 • deltar i råd, komiteer, nettverk etc.
 • bidrar med god forsknings- og utviklingsinnsats
 • formidler og publiserer på en måte som styrker og profilerer universitetets studietilbud og faglige satsingsområder
 • bidrar i digitaliseringsarbeidet
 • bidrar i internasjonaliseringsarbeidet
 • bidrar i omstillingsprosesser

Lederskap

 • skaper lagånd og godt arbeidsmiljø
 • bidrar til samarbeid på tvers i organisasjonen
 • stiller tydelige krav og forventninger til sine medarbeidere
 • motiverer medarbeiderne og legger til rette for kompetanse- og karriereutvikling
 • bidrar til gode omstillings- og endringsprosesser
 • legger til rette for god medvirkning fra medarbeiderne
 • forebygger og håndterer konflikter

Vedl. 2 - Vurderingskriterier ved lokale forhandlinger (pdf)

Vedl. 3 - Lønnsplassering ved utlysning av stillinger

Dokumentet er justert iht. til Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018, og etter møte med tjenestemannsorganisasjonene 15. august 2018.

For stillingene i tabellen nedenfor, følges normalt det angitte lønnsspennet. Dersom det skal gjøres avvik fra disse retningslinjene, skal organisasjonene informeres med rett til å be om drøftinger innen 3 dager slik Hovedtariffavtalen tilsier.

For alle stillinger kan utlysningen ha med følgende: ”For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.”.

Organisasjonene kan når som helst ta framgangsmåten ved lønnsplassering opp til nye drøftinger, evt. be om at vi går tilbake til den ordningen som er avtalt i tariffavtalen.

Dersom tariffoppgjøret fører til mindre endringer i lønnstrinn for den enkelte stilling kan lønnsplasseringene i dette vedlegg justeres tilsvarende.

Stilling

Utlysningsspenn i lønnstrinn

Utlysningsspenn i kroner

Undervisnings- og/eller forskerstillinger i lønnsspenn

LTR

Kroner

Professor 1013

75-84

704 900-906 000

Dosent 1532

75-84

704 900-906 000

Forsker 1183

73-82

679 000-860 300

 

 

 

Undervisnings- og/eller forskerstillinger i lønnsramme

 

 

Post doktor 1352

60-74

532 300-691 400

Førsteamanuensis 1011

60-74

532 300-691 400

Førstelektor 1198

60-74

532 300-691 400

Universitetslektor 1009

51-66

456 400-594 400

Forsker 1108

51-66

456 400-594 400

Forsker 1109

60-74

532 300-691 400

 

 

 

Utdanningsstillinger

 

 

Stipendiat 1017

54

479 600

Vitenskapelig assistent 1018/1019/1020

40-50

386 200-449 300

 

 

 

Lederstillinger

 

 

Seksjonssjef 1211

70-76

640 200-723 200

Studieleder 1473

73-78

679 000-765 100

Instituttleder 1475

78-84

765 100-906 000

Avdelingsdirektør 1060

82-86

860 300-963 200

 

 

 

Rådgiver

 

 

Rådgiver 1434

50-66

449 300-594 400

Seniorrådgiver 1364

60-74

532 300-691 400

 

 

 

Prosjektleder

 

 

Prosjektleder 1113

58-72

513 600-667 200

 

 

 

Saksbehandlerstillinger i lønnsramme

 

 

Konsulent 1065

40-48

386 200-435 100

Førstekonsulent 1408

43-54

402 600-479 600

 

 

 

Saksbehandlerstillinger i lønnsspenn

 

 

Seniorkonsulent 1363

49-59

442 300-523 200

 

 

 

Kontorstillinger

 

 

Sekretær 1070

30-42

343 000-397 100

 

 

 

Bibliotekarstillinger i lønnsramme

 

 

Bibliotekar 1410

43-54

402 600-479 600

Universitetsbibliotekar 1199

51-66

456 400-594 400

Førstebibliotekar 1200

60-74

532 300-691 400

 

 

 

Bibliotekarstillinger i lønnsspenn

 

 

Spesialbibliotekar 1515

50-66

449 300-594 400

Hovedbibliotekar 1077

55-65

488 000-583 900

 

 

 

Ingeniør i lønnsramme

 

 

Ingeniør 1275

35-49

362 800-442 300

Avdelingsingeniør 1084

33-45

354 500-414 600

Avdelingsingeniør 1085

40-52

386 200-464 000

 

 

 

Ingeniør i lønnsspenn

 

 

Overingeniør 1087

53-60

472 000-532 300

Senioringeniør 1181

58-65

513 600-583 900

 

 

 

Teknisk drift mv.

 

 

Driftstekniker 1136

38-50

376 500-449 300

Driftsleder 1137

45-55

414 600-488 000

 

 

 

Renholdspersonale mv. i lønnsramme

 

 

Renholder 1130

30-39

343 000-381 200

Fagarbeider m/fagbrev 1203

32-40

350 700-386 200

 

Vedlegg 3 - Lønnsinnplassering ved utlysning av stillinger (pdf)

 

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR

chatbot-portlet