Slik ansetter du

Slik ansetter du

Å ansette nye folk er en prosess. Klikk deg gjennom denne siden for å finne ut hvordan du ansetter, hvordan du analyserer behov, hvordan du lyser ut og intervjuer og hvordan du behandler søkere og potensielle nyansettelser.

Arbeidsavtaler

Arbeidsavtaler

 1. Veiledning til flyt for utsendelse og signering av arbeidsavtaler i P360

 2. Vedlegg arbeidsavtaler/ nettskjema OMISS

  Ordinære arbeidsavtaler på fastlønn opprettes av HR ved ditt fakultet/enhet med mal i P360.

  Maler og vedlegg

 3. Regelverk for time- og oppdragskontrakter

  Skal du ansette en medarbeider på timesbasis? For eksempel timelærer eller en studentassistent? Eller opprette en oppdragkontrakt for utbetaling av honorar til en gjesteforeleser? Her finner du informasjon retningslinjer og regelverk, og hvordan du bestiller.

 4. Kontrakt på timelønn og oppdrag/honorarer

  Her finner du informasjon om hvem som skal ha kontrakter i denne løsningen og hvordan du oppretter kontrakt til dem, både timelønnete arbeidstakere og oppdragstagere som mottar honorar.

 5. Individual Remote Work Agreement

  Her finner du vedlegg til arbeidsavtalen (pdf) som brukes når du har ansatte som skal jobbe i utlandet eller starte sitt arbeid i hjemlandet før oppstart i Norge.

 6. Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

  Ved ansettelse av ledere eller andre som skal ha budsjettdisponeringsmyndighet må det opprettes en  fullmakt. Budsjettdisponeringsfullmakt gir ansatte myndighet til å disponere midler på universitetets vegne. Den som tildeles BDM plikter og å sette seg inn i hva dette innebærer. Se mer informasjon om fullmakter

  Andre relevante skjemaer relatert til økonomi,lønn og regnskap

 7. Verktøy for HR

 8. Gjesteforskere

  Ønsker du å invitere inn en gjesteforsker / eksterne uten arbeidsavtale er det viktig å avklare og sørge for å ha på plass invitasjonsbrev, kontoravtale, signert taushetserklæring, og ID dokumenter. Alt skal arkiveres på sak i P360. Samtlige skal også ha tilsendt vår sikkerhetsinstruks. I enkelte tilfeller vil det være spesielle sikkerhetsbehov som må tas hensyn til. Ta derfor kontakt med din nærmeste leder allerede i planleggingsfasen slik at dere kan gjøre nødvendige avklaringer sammen. 

  Om du ønsker bistand fra OMISS så fyll ut dette nettskjema slik at vi har nødvendig informasjon for å bistå med dokumenter. 

  Nødvendige avklaringer for mottak av gjesteforsker til OsloMet

  • hvis gjesteforsker skal ha kontorplass på OsloMet eller kun skal delta digitalt?
  • er det avklart med leder at enheten har en arbeidsplass å avse?
  • lengde på gjesteforskeroppholdet?
  • kommer gjesteforskeren fra Norge eller et annet land?
  • kommer gjesteforskeren fra et land eller skal jobbe på et fagområde med behov for egne sikkerhetstiltak? Kontakte gjerne nettverket for ansvarlig internasjonalisering for rådgivning.
  • hvordan skal gjesteforskeroppholdet finansieres? Finansiering kan være fra et stipend, fra egen institusjon, fra et forskningsprosjekt eller fra egne oppsparte midler. Denne informasjon skal stå klart og tydelig i invitasjonsbrevet som arkiveres i P360 samt ved registrering av tilganger til OsloMet sine systemer og forskningsdatabaser.
  • kontakte OMISS for hjelp til onboarding, bolig, visum, samt spørsmål rundt familie

  Nødvendige dokumenter og registrering

  • Invitasjonsbrev, alle (både EU/tredjelandsborgere) gjesteforskere skal ha et invitasjonsbrev underskrevet av leder med budsjett disponeringsmyndighet (BDM) som viser tilknytning til avdeling og eventuelt prosjekt samt form for finansiering. Maler ligger i teams.
  • Gjesteforskere som skal være fysisk på OsloMet må skrive under en avtale om kontorplass. Denne ligger i teamet Internasjonal rekruttering og mottak.
  • Teknisk utstyr som benyttes skal være gjennomgått av vår IT avdeling. 
  • Alle, uansett digital eller fysisk deltakelse, må skrive under taushetserklæring. Malen ligger i teamet Internasjonal rekruttering og mottak.
  • Alle, uansett digital eller fysisk deltakelse, må lese og forstå sikkerhetsinstruksen.
  • ID dokumenter må samles inn og arkiveres på sak i P360.
  • Samtlige dokumenter skal arkiveres på sak i P360.
  • Gjesteforskere skal registreres i tilgangssystem med gjestekonto.
  • Om gjesteforskeren kommer fra et visumpliktig land og trenger immigrasjonsbistand må inviterende enhet, i tillegg til å sikre dokumentene over, kontakte omiss@oslomet.no for hjelp til mottak.
  • Gjesteforskere som skal være lenger enn 3 måneder må registreres for oppholdstillatelse hos politiet før oppstart på OsloMet.

  Informasjon om Avtale om kontorplass og IT-tilgang for eksterne