Sikkerhetsinstruks | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Sikkerhetsinstruks

Sikkerhetsinstruks

Her er reglene som gjelder for sikring av mennesker, informasjon og materielle verdier ved OsloMet samlet.

Sikkerhetsinstruks for OsloMet

1.1. Ordensbestemmelser og truende situasjoner
1.2.  Beredskap
1.3.  Brann
1.4.  Fysisk sikring av OsloMets lokaler
1.5.  Straffbare forhold og anmeldelser
1.6.  Sikkerhetshendelser og avvik
1.7.  Taushetsplikt og taushetserklæring

Sikring av informasjon

2.1.  Hvilken informasjon skal beskyttes?
2.2.  Lagring og deling av data
2.3.  Deling og sosial adferd på nett
2.4.  Hvem eier informasjonen og resultatene?
2.5.  Behandling av sensitiv informasjon
2.6.  Personopplysninger og personvern
2.7.  Behandling av informasjonen i nettskytjenester
2.8.  Mobilt utstyr, apper og trådløse nett
2.9.  Bruk av e-post
2.10.  Masseutsendelse av e-post
2.11.  Bruk av kalender
2.12.  Sletting og makulering
2.13.  Utskrift og papirdokumenter
2.14.  Svindel og misbruk av informasjon
2.15.  Bruk av OsloMets IT-systemer og datanett
2.16.  Brukernavn og passord
2.17.  Fjerntilgang til OsloMets systemer
2.18.  Tilkobling med privat utstyr fra OsloMets lokaler

Innhold


1.1. Ordensbestemmelser og truende situasjoner

 • Det skal være ro og orden i arbeids- og studielokaler og alle skal føle seg trygge ved OsloMet.
 • Aggressiv eller truende oppførsel er ikke akseptabelt. Hvis du kommer i en slik situasjon:
  • Opptre rolig uten å provosere. Hvis situasjonen eskalerer, trekk deg tilbake.
  • Hvis du trenger bistand fra vekter/vaktselskap/beredskapstjenesten, ring 40 911 000.
  • Ved alvorlige vold- og trusselsituasjoner, varsle politiet umiddelbart, ring 112.
  • OsloMet ønsker å få vite om slike hendelser i etterkant. Si fra til sikkerhet@oslomet.no

1.2. Beredskap

 • Akutt hjelp, ring:  brann  110, politi 112, ambulanse 113.  Oppgi hvor du er (bygg, etasje, gateadresse). Følg instruksjoner fra nødetat.
 • Hvis det er en alvorlig situasjon eller en situasjon som kan eskalere, skal du varsle OsloMets beredskapsledelsen, ring: 40 911 000 (hele døgnet).
 • Akutt hjelp i utlandet. Ring lokalt nødnummer. Tips: legg det inn i telefonen før du reiser.
 • Hvis du trenger hjelp i utlandet, ring Sjømannskirkens beredskapstelefon +47 95 11 91 81. OsloMet har avtale med dem om å bistå OsloMets studenter og ansatte. Tips: det finnes en nyttig nødnummerapp fra Sjømannskirken som kan lastes ned før du reiser.

1.3. Brann

Når alarmen går, skal du:

 1. Lukke vinduer og dører i ditt område.
 2. Følge instruksjonene til soneansvarlig, leder og/eller brannvesenet.
 3. Forlat bygningen gjennom nærmeste nødutgang og evakuer til samlingsplass.

Når du oppdager brann, skal du:

 1. Varsle alle i området, utløse brannmelder, ringe 110.
 2. Redde mennesker som trenger hjelp for å komme ut.
 3. Slukke hvis du kan.
 4. Evakuere gjennom nærmeste nødutgang.

Du skal bidra til å forebygge brann:

 • Bruk av levende lys og åpen flamme er forbudt. Det gjelder også fakler på utsiden av bygg. Unntak er betjente områder: Fyrhuset kafé, Festsalen i Pilestredet 52, labområder som er godkjent for dette. Ved store arrangementer på Kjeller, eller ved spesielle anledninger som minnestund ved dødsfall, kan det søkes om tillatelse til å bruke levende lys, kontakt sikkerhet@oslomet.no.
 • Bruk av elektrisk utstyr:
  • kaffemaskiner og vannkokere skal kun brukes med fastmonterte tidsbrytere
  • vaffeljern, brødristere, stekeplater, mikrobølgeovn og annet utstyr skal ikke brukes uten spesiell tillatelse fra leder for fysisk sikring og brannvern (kontakt sikkerhet@oslomet.no)
  • ekstra varmeovner skal ikke brukes. Ved behov for høyere temperatur i rom, kontakt bie@oslomet.no
 • Du skal ikke tildekke eller koble fra brannmeldere, branndetektorer eller sprinkleranlegg
 • Hold rømningsveiene frie ved å unngå å lagre noe i eller ved oppmerkede rømningsveier
 • Bruk av kiler og liknende for å holde dører åpne er forbudt, fordi det vil hindre automatisk lukking av dørene ved brannalarm. Lukkede dører hindrer spredning av røyk og brann.
 • Oppdager du forhold som vedrører brannsikkerheten, kontakt sikkerhet@oslomet.no
 • Som tilsatt er du pliktig til å gjennomføre obligatorisk opplæring i  brannvern (e-læring 3-5 min) så raskt som mulig etter at du har startet ved universitetet. Du finner det på sikresiden.no

1.4. Fysisk sikring av OsloMets lokaler

 • Trenger du kontakt med vekter/vaktselskap/beredskapstjenesten, ring 40 911 000.
 • Adgangskort for tilsatte og studentbevis er personlig og skal ikke lånes bort. Koden skal oppbevares adskilt fra kortet. Ha med deg kortet når du er på OsloMets område.
 • Ikke slipp inn personer i låste områder, hvis du ikke vet at de har tilgang.
 • Dører med smekklås skal normalt holdes lukket, og skal alltid lukkes før du går for dagen. Dører skal aldri holdes åpne med kile eller liknende på grunn av brannsikkerheten. Vinduer skal alltid lukkes før du går for dagen, samt når lokalet forlates på dagtid. 
 • Hvis du har mistet nøkler, meld straks fra til Brukerstøtte i Eiendom: kontaktskjemaet "Adgangskontroll". Har du mistet adgangskortet, bestill straks nytt på min profil, da blir det gamle kortet deaktivert.
 • Dokumenter, eller utstyr som inneholder sensitiv informasjon skal være nedlåst og ikke ligge tilgjengelig i OsloMets lokaler når de ikke brukes. Det gjelder også for avlåste kontorer.
 • Pass godt på utstyr og gjenstander som kan være attraktive å stjele. Ikke la slike gjenstander ligge ubevoktet i fellesarealer eller klasserom. Husk at utstyr også kan inneholde informasjon som du ikke vil miste eller at andre skal få tilgang til.
 • Når du slutter eller ikke lenger er aktiv student, blir adgangskortet ditt deaktivert. Du skal levere tilbake nøkler i resepsjonen i P46 (studiested Pilestredet) eller servicetorget (studiested Kjeller). Hvis du har disponert utstyr fra OsloMet, skal det leveres tilbake. IT utstyr skal leveres til IT-servicedesk. 

Om fysisk sikring  av lokaler ved OsloMet.

1.5. Straffbare forhold og anmeldelser

 • Du  er selv ansvarlig for å anmelde tyveri og skadeverk på dine private eiendeler, også når dette er begått på OsloMets område.
 • Alle innbrudd, tyverier og skadeverk begått mot OsloMets eiendom blir anmeldt.
 • Vi ønsker å få beskjed om alle straffbare forhold begått på OsloMet sitt område. Får du kjennskap til slike forhold, meld fra til sikkerhet@oslomet.no. Hvis det du skal melde fra om inneholder sensitiv informasjon, skal det ikke sendes med e-post. Da skriver du i stedet at du ønsker å snakke med med OsloMets politikontakt.

1.6. Si fra om sikkerhetshendelser og avvik

Hvis du har spørsmål eller vet noe som kan ha betydning for sikkerheten ved OsloMet, send melding til sikkerhet@oslomet.no. Behandles kun i vanlig kontortid. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post. Da ber du heller om et møte.

Om å si fra om sikkerhetshendelser og avvik.

1.7. Taushetsplikt og taushetserklæring

 • Alle som undertegner taushetserklæring, plikter samtidig å sette deg inn i hva det innebærer.
 • Ansvarlig for forskningsprosjekt, praksisperiode eller nærmeste leder, skal sørge for at nødvendige taushetserklæringer undertegnes og arkiveres.
 • Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet ved OsloMet.

Om taushetsplikt og taushetserklæring ved OsloMet.

Sikring av informasjon

2.1. Hva skal beskyttes?

 • Du skal ha et bevisst forhold til verdien av informasjonen du behandler.
 • Du skal vite om det er knyttet lovkrav til informasjonen du behandler og du skal følge lovkravene.
 • Du skal redusere risikoen knyttet til informasjonen du behandler til den er på et akseptabelt nivå.

Hva som skal beskyttes, om verdier og risikovurdering.

2.2. Lagre og dele data

 • Du skal vite hvor du lagrer informasjonen og at den er tilstrekkelig sikret i forhold til sin verdi.
 • Du skal vite hvem du deler informasjonen med og at de er autorisert for innholdet.
 • Tilsatte skal registrere og lagre all informasjon som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, i OsloMets offisielle arkivsystem (Public 360).

Om lagre og dele data på OsloMet.

2.3. Deling og sosial adferd på nett

 • Etter norsk lov kan du ikke legge ut taushetsbelagt informasjon, personopplysninger uten samtykke, materiale beskyttet av opphavsrett uten tillatelse, beskyldninger som er ærekrenkende, rasistiske uttalelser, trusler eller fremstilling av seksuelle overgrep mot barn
 • Vær bevisst på når du opptrer som privatperson og når du opptrer på vegne av OsloMet. Vær samtidig klar over at de ulike rollene dine vil knyttes til deg som individ og at det i praksis kan være vanskelig å skille ulike roller både for deg selv og omgivelsene. En fremtidig arbeidsgiver skiller f.eks. ikke på deg som privatperson, student eller tilsatt.
 • Det finnes ikke noen "indre krets" på sosiale medier. Vær svært varsom med omtale av studenter, lærere, kollegaer, ledere, interne forhold, eksterne samarbeidspartnere eller omtale av dødsfall, ulykker eller kriminelle forhold før de er allment kjent
 • Opptre i samsvar med allmenne regler for god folkeskikk, etterrettelighet og vitenskapelighet. Bruk for eksempel kildehenvisninger når det er relevant. Ikke skriv i affekt!
 • Hvis det er blitt publisert materiale på vegne av OsloMet, som det er ulovlig å publisere, eller som kan skade OsloMets omdømme, kontakt nettredaksjonen: nettredaksjonen@oslomet.no for hjelp til å håndtere det.

2.4. Hvem eier informasjonen og resultatene?

 • Du skal ikke kopiere med deg personopplysninger eller sensitiv informasjon som er samlet inn eller produsert gjennom studie eller jobb ved OsloMet, uten at det er avklart med studieansvarlig eller nærmeste leder og inngått en skriftlig avtale om hvordan det skal oppbevares, brukes og slettes.
 • Materiale som er beskyttet av opphavsrett skal kun brukes, tilgjengeliggjøres og distribueres i henhold til avtale med rettighetshaver.
 • Lisensbelagte programmer distribueres eller installeres av Avdeling for IKT.
 • Hvem som eier informasjonen kan enten være lovregulert, følge av avtale eller vurderes ut i fra hvilke oppgaver du har hatt ved høgskolen og hvilke investeringer høgskolen har gjort.
 • Du kan ikke bruke OsloMets informasjon til private kommersielle formål, uten at OsloMet har signert for overdragelse av rettigheter til kommersiell bruk.
 • Før du slutter og brukerkontoen din slettes, har du selv ansvaret for å ta med deg informasjonen som tilhører deg. Overfør OsloMets informasjon til riktig sted (arkiv, prosjekt, leder). 
 • Eier av informasjonsaktiva (informasjonsverdier) ved OsloMet, skal sørge for at informasjonen behandles riktig med tanke på verdi og i henhold til krav i lovverk og avtaler.

2.5. Behandling av sensitiv informasjon

OsloMets informasjon med høy grad av sensitivitet, som fortrolig informasjon, skal behandles i henhold til OsloMets regler for lagring og klassifisering:

 • ikke lagres på privat utstyr.
 • ikke lagres ukryptert på mobile lagringsmedier (minnepinner og eksterne harddisker).
 • ikke lagres på mobilt utstyr (telefoner og nettbrett).
 • ikke lagres ukryptert på laptop.
 • ikke behandles på PC-er som er knyttet til Internett, hvis det ikke er for å nå systemer som er sikret spesielt for behandling av sensitiv informasjon.
 • ikke lagres på skytjenester.
 • ikke legges ut på Internett.
 • ikke sendes med ukryptert e-post.
 • Sensitiv informasjon skal slettes ordentlig eller makuleres før lagringsmediet kastes eller utstyret repareres.
 • Sensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt.

Om behandling av sensitiv informasjon ved OsloMet.

2.6. Personopplysninger og personvern

 • Alle personopplysninger skal behandles med varsomhet, mens sensitive personopplysninger skal behandles etter svært restriktive regler.
 • Hvis du behandler personopplysninger i studie-, forskning- eller annen jobbsammenheng, skal læreren, prosjektlederen eller lederen din gi deg nødvendig opplæring.
 • Du har et selvstendig ansvar for at du behandler personopplysningene i samsvar med gjeldende rutiner for de opplysningene som du behandler. Hvis du lurer på noe, spør læreren, prosjektlederen eller lederen din.
 • Vær bevisst hvilken informasjon du legger ut om deg selv på nett og i sosiale medier. Spør om tillatelse før du legger ut informasjon om andre, det gjelder også bilder.
 • Bruk aldri andres identitet, det er ulovlig uansett hvilket medium som brukes.

Om personopplysninger og personvern ved OsloMet.

2.7. Behandling av informasjonen i skyen

 • Sensitiv informasjon skal ikke lagres i skytjenester.
 • OsloMet tilbyr skytjenesten Office 365 for lagring, deling og samhandling av filer og dokumenter.
 • Bruk av andre skytjenester i studie- eller jobbsammenheng er på personlig initiativ og ansvar.

Om behandling av informasjon i skytjenester.

2.8. Mobilt utstyr, apper og trådløse nett

2.9. Bruk av e-post

 • Alle studenter og ansatte har en personlig e-postadresse: brukernavn@oslomet.no eller fornavn.etternavn@oslomet.no. Den skal i hovedsak brukes til studie- eller jobbrelatert korrespondanse
 • Sensitiv informasjon skal ikke sendes ukryptert med e-post. Vurder alternativer.
 • Tilsatte skal registrere og lagre all e-post, der det tas beslutninger på vegne av OsloMet eller som har verdi som dokumentasjon, i OsloMets offisielle arkivsystem (Public 360).

Om bruk av e-post ved OsloMet.

2.10. Masseutsende e-post

Masseutsending av e-post skal kun brukes til spredning av faglig eller administrativ informasjon, som er relevant for medlemmene i listen. Det skal ikke brukes til meningsutvekslinger, markedsføring eller kjøp og salg. Meldinger av privat og sosial karakter: invitasjoner, arrangementer og liknende, kan sendes ut til en e-postliste hvis arrangementet er relevant for medlemmene i listen.

Om masseutsending av e-post ved OsloMet.

2.11. Bruk av kalender

Unngå å legge inn privat eller sensitiv informasjon i kalenderen, eller som vedlegg. Det som ligger i kalenderen kan leses av mange. 

Om bruk av kalender ved OsloMet.

2.12. Sletting og makulering

 • Før utstyr sendes til reparasjon, overlates til andre eller kastes, skal sensitiv informasjon slettes med egne sletteprogrammer, datamaskiners vanlige slettefunksjon holder ikke. Utstyret skal leveres IT for kassasjon eller reinstallering.
 • Hvis du leverer inn utstyr til IT, som inneholder intern eller sensitiv informasjon, skal du alltid krysse av på et skjema som fylles ut når du leverer inn utstyret. IT vet da at utstyret inneholder informasjon som de må slette på en forsvarlig måte før det sendes ut av huset. Minnekort og minnepinner som inneholder intern eller sensitiv informasjon leveres IT for destruering, dersom de ikke skal gjenbrukes av eksakt samme person(er).
 • Sensitive papirdokumenter skal alltid makuleres i makuleringsmaskin eller puttes i de plastbeholderne som er sikret med hengelås, og er merket med "Norsk Gjenvinning og sikkerhetsmakulering". De er plassert ulike steder på studiestedene.
 • Når du slutter ved OsloMet, slettes e-postkontoen og informasjonen på områdene dine. Du må selv ta kopi hvis du vil beholde noe av det som er ditt. 

Om sletting og makulering ved OsloMet.

2.13. Utskrift og papirdokumenter

 • Sensitive papirdokumenter skal være forsvarlig låst inn i skap når du forlater kontoret.
 • Papir med sensitiv informasjon skal og ikke kastes i søppelbøtter.
 • Ta kun utskrift hvis det er nødvendig og hent utskriften med en gang. 

Om utskrift og papirdokumenter ved OsloMet.

2.14. Svindel og misbruk av informasjon

Vær bevisst på hvilken informasjon du har, som kan misbrukes av andre. Utvis sunn skepsis og vær bevisst i forhold til de ulike måtene å bli lurt på (for eksempel phishing, sosial manipulering, ID-tyveri, ondsinnet programvare).

Om svindel og misbruk av informasjon.

2.15. Bruk av OsloMets IT-systemer og datanett

 • IT-systemene til OsloMet, skal i hovedsak brukes til studier, undervisning, forskning, administrasjon eller organisasjonsarbeid i foreninger som er relevante i forhold til studier eller arbeid.
 • IT-systemene skal ikke brukes på en måte som generer utgifter for universitetet, hvis det ikke er eksplisitt avtalt skriftlig på forhånd.
 • Du skal lese e-posten din for å få med deg viktige beskjeder. Det forventes at studenter holder seg orientert om hva som meddeles i Studentweb og Læringsplattform.

Retningslinjer om bruk av IKT-utstyr og mobile enheter ved OsloMet.

2.16. Brukernavn og passord

 • Oppgi aldri passordet ditt til noen og logg deg aldri på OsloMets systemer med andres passord.
 • Hvis noen vet passordet ditt, skal det skiftes.
 • Passord du bruker ved OsloMet, skal ikke brukes andre steder, f.eks. på Facebook eller Gmail.
 • Passordet skal ha minst 16 tegn. Bruk vanlige ord, mellomrom og setninger som er lette å huske framfor spesielle tegn.
 • Lås alltid maskinen, eller logg deg av når du forlater maskinen i et lokale hvor andre har tilgang, også hvis du "skal bare…" og snart er tilbake.

Alt du trenger å vite om brukernavn og passord / passordbytte.

Om retningslinjer vedrørende brukerkonto ved OsloMet.

2.17. Fjerntilgang til OsloMets systemer

 • Fjerntilgang til OsloMets systemer skal kun skje gjennom sikkerhetsløsninger som tilbys av universitetet.
 • Fjerntilgang skal kun opprettes fra tiltrodde maskiner (utstyr som OsloMet eier eller personlig utstyr som det kun er du som disponerer og har kontroll på). Du skal ikke koble deg til fra tilfeldig maskiner på internettkaféer, hotellobbyer og liknende.
 • Ikke forlat maskinen ulåst når du er pålogget og logg deg av når du ikke er aktiv.
 • OsloMet-eid utstyr skal ikke benyttes av andre, for eksempel familiemedlemmer.
 • Sentrale administrative systemer skal kun benyttes fra OsloMet-eid utstyr og i henhold til egne retningslinjer for bruk av systemene.
 • Unngå innsyn til skjermen fra personer i omgivelsene.

Om tilgang utenfra til OsloMets tjenester, tilgang til filservere og eksternt skrivebord.

Retningslinjer for IKT-utstyr og bruk av mobile enheter ved OsloMet.

Retningslinjer for bærbar PC ved OsloMet.

2.18. Kobling av privat utstyr til nett i OsloMets lokaler

Tilknytning til nettet: Som hovedregel skal du knytte deg til det trådløse nettverket Eduroam. I undervisningsrom er det tilgjengelige nettverkskabler som kan benyttes for tilkobling av privat utstyr. I andre rom er det ikke tillatt å koble til privat utstyr på kablet nettverk. Dersom det er nødvendig med kabeltilknytning i spesielle situasjoner, ved arrangering av konferanser og liknende, kontakt  itservicedesk@oslomet.no.

Installasjoner i nettet: Det er ikke tillatt, på eget initiativ, å sette opp egne installasjoner i nettet (f.eks. å sette opp egne servere eller trådløs basestasjon). IT-avdelingen varsles ved unormal bruk av nettverket. Ved behov for ekstra tjenester i nettet, send forespørsel til itservicedesk@oslomet.no.

Krav til privat utstyr: Privat utstyr skal være oppdatert med siste sikkerhetsoppdateringer og ha oppdatert antivirus-programvare. Bærbare PCer skal ha aktivert brannmur. Fildelingsprogrammer skal være avslått, dispensasjon kan gis ved forespørsel til itservicedesk@oslomet.no.

IP-adresse: Bruk IP-adressen som automatisk blir tildelt fra OsloMet. Bruk standardinnstillingen og ikke sett fast IP-adresse.

Retningslinjer for IKT-utstyr og bruk av mobile enheter ved OsloMet.

Retningslinjer for bærbar PC ved OsloMet.

Akutt hjelp

Akutt hjelp

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt vekter ved akutt hendelse/beredskap

Hjelp i utlandet

Telefon :
+4795119181
Ring lokalt nødnummer. Kontakt forsikringsselskapet ditt. Last ned Sjømannskirkens nødapp før du drar.:
Url :
Sjømannskirken

Kontakt

E-post :

Spørsmål eller melding om uønskede hendelser og avvik. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post, det er ikke en sikret måte å kommunisere på. Skal du formidle sensitiv informasjon, ber du om et møte. Behandles kun i vanlig arbeidstid.