Fullmakter | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Fullmakter for bestilling og godkjenning

Fullmakter for bestilling og godkjenning

Omfatter orienteringer om fullmakter for attestasjon (bestilling) og budsjettdisponeringsmyndighet (godkjenning).

Attestasjonsfullmakt - bestillingsfullmakt

Ansatte som skal ha fullmakt til å bestille og betale varer og tjenester på universitets vegne må tildeles særskilt fullmakt, attestasjons-/(bestillings)fullmakt. Det er personen med BDM for området som kan tildele attestasjonsfullmakt.

Attestasjons-(bestillings) fullmakt omfatter å:

  • Påse at bilaget er originalbilag eller scannet originalbilag som viser hva utbetalingen gjelder og er påført nødvendige opplysninger for å sikre korrekt utbetaling.
  • Kontrollere betalingsdokumentasjonen, evt. kontrakt eller rammeavtale, med henblikk på pris og betalingsforpliktelse.
  • Kontrollere at bestillingen er foretatt elektronisk der dette er påkrevd/egnet og gi tilbakemelding til rette vedkommende ved avvik.
  • Kontrollere dokumentasjon for varemottak/tjenesteleveranse mot fakturaen.
  • Kontrollere regler om avlønning, bruk av tariffer og regulativbestemte satser for honorarer og godtgjøringer.
  • Påføre konteringsinformasjon, eventuelt kontrollere at forhåndspåført konteringsforslag er korrekt.
  • Attestasjonsfullmakt tildeles ved fullmaktsskjema.

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Ansatte som skal ha myndighet til å disponere midler på universitets vegne, må tildeles budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). 

Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser skal bekreftes av en som har BDM. Før en person med BDM gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at:

  • Det er hjemmel for disposisjonen.
  • Det er budsjettmessig dekning for disposisjonen.
  • Disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Budsjettdisponeringsmyndighet tildeles ved fullmaktsskjema. (Vedlagt fullmaktsskjema, følger også veiledning/rutine for utfylling av skjemaet.)

Retningslinjer for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet. NB! Retningslinjene er under revidering.