Droppe til innhold

Intervjuer og prosess

Her finner du informasjon om regelverk og verktøy for gjennomføring av seleksjon og intervjuer i forbindelse med rekrutteringsprosesser. Mal for utforming av innstilling finner du også her.

Innhold

Seleksjon og behandling av søkere

I vurderingen av hvem som er best kvalifisert og skal inkalles til intervju må  en ta utgangspunkt i de krav som etterspørres i utlysningsteksten. Det skal legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Når det gjelder ansettelser i undervisning og forskerstillinger skal alle søkere i utgangspunktet sakkyndig vurderes. Les mer om sakkyndig utvalg og retningslinjer for oppnevnelse av utvalg.

OsloMet er en offentlig institusjon har vi en plikt å utlyse stillingen soem et ledd i det å skaffe best mulig kvalifiserte søkere. Dette er hjemlet i kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven § 3. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at alle offentlige virksomheter må velge den søker som, etter en helhetsvurdering, er best kvalifisert. Prinsippet skal sikre at ansettelsen er saklig begrunnet og at det ikke er tatt utenforliggende eller vilkårlige hensyn. I regelverket finnes også noen unntak fra kvalifikasjonsprinsippet.

I seleksjonen av kandidater til intervju skal en også vurdere følgende kriterier:

  1. Nedsatt funksjonsevne
  2. Innvandrerbakgrunn
  3. Hull i CV 
  4. Statlige ansatte med dokumentasjon på overtallighet

Gjennomføring av intervjuer

Det er viktig å sette opp en intervjuguide i forkant av intervjuer. Guiden  settes opp med mål om å grundig kartlegge kandidatens kompetanse med utgangspunkt i krav og ønsker i utlysningsteksten.

En godt utformet intervjuguide bidrar til et sturkturert intervju samt skape et godt grunnlag for utformingen av innstillingen. Intervjuguiden skal også sikre likebehandling av kandidater på intervju, og være et verktøy i prosessen med å ansette rett kandidat til stillingen. HR rådgiver ved din enhet kan bistå deg med oppsett av intervjuguiden.

Reisekostnader i forbindelse med intervjuer

Statens Personalhåndbok, kap. 10, slår fast at det er virksomheten som avgjør hvilke legitimerte reiseutgifter som dekkes i forbindelse med et jobbintervju. Det slås videre fast at «Nye IKT-løsninger gir muligheter for å gjennomføre intervjuer med arbeidssøkere med lang reisevei gjennom for eksempel video- og/eller telefonmøte».

Ved OsloMet gjelder i tillegg følgende presisering:

"Førstegangsintervju kan gjennomføres ved personlig oppmøte eller via Skype/andre digitale tjenester. Der det er hensiktsmessig gis det anledning til at ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester. Leder skal tilbys teknisk brukerstøtte fra OsloMet BIT. I de tilfeller hvor ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester skal intervjuer ha gjennomført kompetansehevende tiltak i bruk av digitale intervjuformer.

Rekrutterende enhet dekker reisekostnader.»

chatbot-portlet