Slik ansetter du

Slik ansetter du

Å ansette nye folk er en prosess. Klikk deg gjennom denne siden for å finne ut hvordan du ansetter, hvordan du analyserer behov, hvordan du lyser ut og intervjuer og hvordan du behandler søkere og potensielle nyansettelser.

Ansettelsesbehov

Ansettelsesbehov

 1. Hvilke muligheter har jeg?

  OsloMet er en offentlig virksomhet. Det vil si at hovedregelen er at alle ledige stillinger skal utlyses, og ansettelse skal skje etter innstilling i et ansettelsesorgan. Personalreglementets §3 gir visse unntak fra hovedregelen.

  Personalreglementets §11 beskriver også mulighetene for forenklet ansettelsesprosedyre (administrativ ansettelse) i noen særlige tilfeller. Timelærere, forelesere, hjelpelærer med mindre enn 37,5% stilling, samt eksamenssensorer og eksamensinspektører er unntatt fra personalreglementet.

 2. Midlertidig ansettelse

  Fast ansettelse er hovedregelen, men avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås på følgende grunnlag i henhold til statsansatteloven §9:

  a) når arbeidet er av midlertidig karakter
  b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  c) for praksisarbeid
  d) for utdanningsstillinger, eller
  e) for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov.

  For midlertidig ansettelse i undervisning og forskerstillinger er også regelverk beskrevet i universitets- og høgskoleloven §6-5 (lovdata.no) gjeldende. Se til §6-6, gjeldende bistillinger (20 prosent).

 3. Ansettelse på åremål

  Bestemmelsene som ansettelse på åremål beskrives i statsansatteloven §10 (lovdata.no) og i universitet og høgskoleloven § 6-4 (lovdata.no).

 4. Timelønnet medarbeider eller gjesteforeleser

  En timelønnet medarbeider kan ansettes i inntil 15 timer pr uke / i 37,5 prosent stilling. Dette gjennomsnittsberegnet gjennom ansettelsesperioden, men ikke over mer enn ett år ved ansettelse av en timelærer.

  Skal du ansette en studentassistent er maksimal ansettelsesperiode 6 måneder (uten utlysning).

  Se rutinene for ansettelse av timelønnede medarbeidere og gjesteforelesere, og hvordan man bestiller en slik kontrakt.

 5. Oppretting av stilling

  Oppretting av stillinger ved universitetet skal i hovedregelen skje i forbindelse med den årlige plan- og budsjettprosessen, og begrunnet ut i fra den enkelte enhets rekrutteringsstrategi og – plan. Det vises her til universitetets årshjul.

  Prosedyren for opprettelse av stillinger (PDF) beskriver fremgangsmåten for oppretting av nye stillinger utenfor plan- og budsjettprosessen, og skal sikre at universitetets bemanning til enhver tid ligger innenfor de gjeldende ressursplaner og -prioriteringer.

 6. Omgjøring av ubesatt stilling

  Omgjøringer skal godkjennes av dekan ved Fakultet og av HR direktør gjeldene saker i fellesadministrasjonen eller senter. Saker om omgjøring skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene i lokalt IDF.

  Fremgangsmåte for omgjøring av stilling beskrives nærmere i prosedyre for omgjøring av ubesatt stilling.

 7. Regelverk