Droppe til innhold

Behov for å ansette?

Har du behov for å ansette en fast, midlertidig, eller en timelønnet medarbeider ? Eller ønsker du å få opprettet en avtale til en gjesteforeleser ? På denne siden skal du finne informasjon om regelverk og alternativer du har til å ansette. Du finner også informasjon om fremgangsmåter for opprettelse eller omgjøringer av stillinger.

Innhold

Hvilke muligheter har jeg?

OsloMet er en offentlig virksomhet.  Det vil si at hovedregelen er at alle ledige stillinger skal utlyses, og ansettelse skal skje etter innstilling i et ansettelsesorgan. Vårt personalreglement (§3) gir visse unntak fra hovedregelen.

Personalregelmentets §11 beskriver også mulighetene for forenklet ansettelsesprosedyre (administrativ ansettelse) i noen særlige tilfeller.  Timelærere, forelesere, hjelpelærer med mindre enn 37,5% stilling, samt eksamenssensorer og eksamensinspektører er unntatt fra personalreglementet.

Midlertidig ansettelse

Fast ansettelse er hovedregelen, men avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås på følgende grunnlag i henhold til statsansatteloven §9:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c) for praksisarbeid
d) for utdanningsstillinger, eller
e) for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov.

For midlertidig ansettelse i undervisning og forskerstillinger er også regelverk beskrevet i universitets og høgskoleloven §6-5 gjeldene. Se til §6-6 gjeldene bistillinger (20%)

Ansettelse på åremål

Bestemmelsene som ansettelse på åremål beskrives i statsansatteloven §10 og i universitet og høgskoleloven § 6-4.

Oppretting av stilling

Oppretting av stillinger ved universitetet skal i hovedregelen skje i forbindelse med den årlige plan- og budsjettprosessen, og begrunnet ut i fra den enkelte enhets rekrutteringsstrategi og – plan. Det vises her til universitetets årshjul.

Prosedyren under beskriver fremgangsmåten for oppretting av nye stillinger utenfor  plan- og budsjettprosessen, og skal sikre at universitetets bemanning til enhver tid ligger innenfor de gjeldende ressursplaner og -prioriteringer.

Omgjøring av ubesatt stilling

Omgjøringer skal godkjennes av dekan ved Fakultet og av HR direktør gjeldene saker i fellesadministrasjonen eller senter. Saker om omgjøring skal drøftes med tjenestamannsorgnisasjonene i lokalt IDF.

Fremgangsmåte for omgjøring av stilling beskrives nærmere i Prosedyre for omgjøring av ubesatt stilling 

Timelønnet medarbeider eller gjesteforeleser

Gjesteforeleser

Ved inngåelse av timelærer- eller gjesteforeleserkontrakter må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om oppdraget er et nødvendig ledd i undervisningen for at studentene kan ta eksamen, eller om det er et tiltak som settes inn for å «krydre» undervisningen. Dersom tiltaket er et nødvendig ledd i undervisningen skal det alltid inngås kontrakt som timelærer

Avtaler for gjesteforleserer skal kun opprettes i tilfeller hvor det er behov for enkeltstående forelesningsserier som ikke er avgjørende for at studentene skal ta eksamen. Gjesteforelesere er en oppdragstaker som får godtgjørelsen utbetalt som honorar. Les definisjon om forskjell på oppdragtaker og arbeidstaker. Honorarar kan utbetales enten som lønn eller næringsinntekt. Se rutiner for utbetaling av lønn gjesteforlesere eller timelærere.

Avtalemal gjesteforeleser 
Mal - Enkeltstående undervisningsoppdrag - Norsk / Engelsk
Brukes også når det skal sendes faktura for oppdraget


Obs: Dersom arbeidstaker skulle få fravær som får betydning for lønnsutbetalingen må du snarest ta kontakt med HR seksjonen slik at utbetalingen kan stanses. (Gjelder kun for forhåndsdefinerte og-godkjente oppdrag)

Timelønnet medarbeider (timelærere og studentassistenter)

Se informasjon om hvordan opprette arbeidsavtale på timesbasis

chatbot-portlet