Medbestemmelsesapparatet | Medbestemmelse - Ansatt

Medbestemmelse

Medbestemmelse

Medbestemmelse handler om retten til deltakelse i avgjørelser som angår ansattes arbeidssituasjon. Ved OsloMet ivaretas denne retten av de tillitsvalgte gjennom strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene - IDF-møtene.

Medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir deg som ansatt mulighet til innflytelse på beslutninger som tas på alle nivå i virksomheten, fra fastsetting av overordnede mål til løpende avgjørelser i tilknytning til din arbeidshverdag og dine arbeidsvilkår.

Innhold

Avtaler

Dette er det viktigste regelverket som regulerer ansattes muligheter for medbestemmelse ved OsloMet:

  • Hovedavtalen i staten (HA) er den sentrale avtalen som definerer medbestemmelsesregelverket i staten. Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

  • Hovedtariffavtalen i staten (HTA) er den sentrale avtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for deg som ansatt i staten.
  • Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan medbestemmelse skal praktiseres ved OsloMet. Tilpasningsavtalen er inngått mellom partene lokalt med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag for å bidra til et godt arbeidsmiljø, god ledelse og bedre resultatoppnåelse på alle nivåer. 

IDF - informasjon, drøfting og forhandling

Medbestemmelse utøves på OsloMet gjennom informasjon, drøftinger og forhandlinger (IDF-møter) i henhold til Hovedavtalen i staten og vår egen tilpasningsavtale. 

Arbeidstakerne, ved de fire hovedtillitsvalgte, gjennomfører månedlige møter med universitetsledelsen på virksomhetsnivå om saker som angår hele universitetet.

Tillitsvalgte og ledere skal møtes som likeverdige parter med oppriktig vilje til å finne løsninger som er til beste for OsloMet.

Medbestemmelse skal finne sted på det nivået der saken behandles. Sakens innhold og karakter vil være avgjørende for nivået. 

Saker som angår flere driftsenheter skal behandles på virksomhetsnivå i sentralt IDF-møte, men en del saker skal på forhånd også være behandlet på lokalt nivå. 

På fakultetene, SVA og i fellesadministrasjonen avholdes det egne lokale IDF-møter, som behandler saker som angår den enkelte driftsenheten.

Hovedtillitsvalgte

Tjenestemannsorganisasjonene er pr. 1. august 2021 representert i sentralt IDF-møte ved følgende hovedtillitsvalgte:

I tillegg møter sentralt hovedverneombud i IDF-møtene, med talerett.

Møteplan IDF

IDF-møtene avholdes i utgangspunktet i forkant av styremøtene. Saker som ikke skal til behandling i styret tas med i disse møtene. Om saksmengden er stor avholdes det også møter etter behov. 

Møteplan 2021

IDF-møte

Styremøte

Torsdag 4. februar

 

Tirsdag 9. februar

Torsdag 4. mars

 

Torsdag 11. mars

Torsdag 25. mars

Mellommøte

 

Torsdag 29. april

 

Torsdag 6. mai

Torsdag 10. juni

 

Torsdag 17. juni

Torsdag 24. juni

Mellommøte 

 

Sommerferie

 

 

Torsdag 9. september

 

Onsdag 15. september

Torsdag 21. oktober

 

Onsdag 27. oktober og torsdag 28. oktober (seminar og møte)

Torsdag 11. november

Mellommøte

 

Torsdag 2. desember

(langt møte)

Onsdag 8. desember

Møtedokumentene finner du her.

For fullstendig oversikt overstyremøter - følg lenken.

På fakultet og i fellesadministrasjonen avholdes det egne lokale IDF-møter.

Oppmelding av saker til sentralt IDF

Styresaker vil komme på IDFs behandlingsplan i forbindelse med oppmelding til styret.

Øvrige saker til sentralt IDF må være ferdig skrevet og lagt i behandlingsplan på utvalg Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling i P360 senest innen 10 dager før møtet skal avholdes.

Alternativt kan saken sendes sekretariat for IDF ved Brita Bye, britab@oslomet.no, med kopi til HR-direktøren geir@oslomet.no. og Anders Dahle andersd@oslomet.no.

Eldre møtebøker og referat fra sentrale IDF-møter

2017
2016

Tjenestemannsorganisasjonene

Lokale lønnsforhandlinger

Om 2.5.1 og 2.5.3-forhandlinger ved OsloMet

  • Universitetet fører lokale lønnsforhandlinger med alle tjenestemannsorganisasjonene etter Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.1 og 2.5.3.
  • Den enkelte ansatte må fremme lønnskrav gjennom sin tjenestemannsorganisasjon.
  • Uorganiserte kan henvende seg til sin leder og be vedkommende stille lønnskrav på sine vegne. Lederen avgjør selv om kravet skal fremmes.

Les mer om lokale lønnsforhandlinger ved OsloMet.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR