Veiledende normer for tidsbruk ved utførelse av verv og føring av tidsressurs i arbeidsplan | Medbestemmelse - Ansatt

Tidsbruk ved utførelse av verv og føring av tidsressurs i arbeidsplan

Tidsbruk ved utførelse av verv og føring av tidsressurs i arbeidsplan

Veiledende normer for tidsressurser til tillitsvalgte er utarbeidet i samarbeid med fakultetene/SVA/fellesadministrasjonen og er angitt under. Denne normen skal følges av alle enheter. Det kan i enkeltsaker tas spesielle hensyn etter konkret vurdering.

Som hovedregel trekkes tidsressursene fra hele årsverket i den enkelte tillitsvalgtes arbeidsplan. I spesielle tilfeller kan det vurderes en annen fordeling ut fra den tillitsvalgtes og driftsenhetens behov.

Anslagene nedenfor kan brukes som en rettesnor også for TA-ansattes tidsbehov.

1. Tillitsvalgtarbeid på virksomhetsnivå

Ressurser til sentralt hovedtillitsvalgtarbeid tildeles over budsjettet.

Ressursene tildeles til det fakultet, den avdeling eller det senter der vedkommende arbeider og ikke til den ansatte selv. Ressursene bør fortrinnsvis brukes for å løse de oppgaver hovedtillitsvalgte fristilles fra.

1.1. Hovedtillitsvalgte

Avsatt ressurs: Tidsressurs avsettes konkret for hver enkelt hovedtillitsvalgt etter forhandlinger.

For alle hovedtillitsvalgte er det totalt satt av 4,43 årsverk. Dette innskrenker ikke rettighetene de tillitsvalgte har etter Hovedavtalens kapittels 8.  

2. Tillitsvalgtarbeid på fakultetsnivå/SVA/FA inkludert SPS

Ressurser til lokalt tillitsvalgtarbeid går av enhetenes egne budsjetter.

2.1. Tillitsvalgte etter HA kapittel 2, § 14 punkt 1 a, b eller c

Avsatt ressurs: Grunnressurs: 60 timer pr. studieår til IDF-møter og annen møtedeltakelse. Videre avsettes en ressurs tilsvarende ½ time pr medlem, minimum 40 timer til sammen.

Medlemsantall oppgis i henhold til Tilpasningsavtalens regler.

Dette innskrenker ikke rettighetene de tillitsvalgte har etter Hovedavtalens kapittel 8.

2.2. Tilsatte med tillitsverv i egen organisasjon

Rett til tjenestefri med lønn etter  Hovedavtalens kapittels 8.  

2.3. Arbeidstakere som ikke har tillitsverv

Skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre organisasjonsmessige oppdrag herunder kurs/konferanse for tillitsvalgte/ organisasjonsfaglige kurs.

3. Forhandlingsdelegasjoner i forbindelse med forhandlinger etter HTA pkt. 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3

3.1. TMOs representanter i forhandlingene.

Avsatt ressurs: Antall timer som forventes går med til forhandlingsmøter etter HTA inkludert det forberedende møtet.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Anders Dahle

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR