Publisering | Formidling og publisering - Ansatt

Publisering

Publisering

Informasjon om hvordan du som forsker kan publisere vitenskapelig arbeid. Valg av tidsskrift, støtte til publisering og registrering i Cristin.

OsloMets publiseringspolitikk

(vedtatt av rektoratet januar 2022)

 • OsloMet støtter prinsippet om at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for alle.
 • Forskere ved OsloMet bør publisere i anerkjente tidsskrifter, av høy kvalitet, innen deres felt.
  • OsloMet anbefaler publisering i åpne tidsskrifter i valget mellom likeverdige publiseringskanaler innen feltet. 
 • Ved åpen publisering, bør forfattere bruke standard åpne lisenser, f.eks. lisenser fra Creative Commons (creativecommons.org). OsloMet anbefaler lisensen Creative Commons lisens CC BY 4.0 som tillater friest mulig gjenbruk av vitenskapelige publikasjoner, samtidig som forfatteren blir kreditert.
 • Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler og fagfellevurderte konferanseartikler skal gjøres tilgjengelig i OsloMets åpne arkiv (oda.oslomet.no).
 • Ved evalueringer i forbindelse med tilsetting, opprykk eller ved tildeling av doktorgrad skal det legges vekt på vitenskapelige arbeiders faglige innhold med hensyn til kvalitet, relevans og betydning, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA (sfdora.org).

Publiseringsprosessen

Før publisering

 1. Velg tidsskrift (OBS: unngå rovtidsskrift/røvertidsskrift)
 2. Sjekk kravene fra ev. ekstern finansiør
 3. Vurder Open Access publisering
 4. Sjekk om tidsskriftet er godkjent (fagfellevurdert)
 5. Oppgi institusjonsnavn (krediter)

Etter publisering

 1. Registrer og egenarkiver artikler i Cristin
 2. Synliggjør forskningen din
 3. Forskningsevaluering

Valg av tidsskrift

Følgende verktøy hjelper deg slik at du kan være selektiv og strategisk i valg av tidsskrifter:

Sjekk kravene fra ev. ekstern finansiør

Finansiering fra EU

Forskere med EU-finansierte prosjekter er forpliktet til å gjøre resultater fra forskningen åpent tilgjengelig, enten i form av "gull" eller "grønn" OA. Vitenskapelige publikasjoner som er et resultat av prosjekter finansiert av EUs rammeprogrammer for forskning - FP7 eller Horizon 2020 – skal:

 • Egenarkiveres i Cristin til et vitenarkiv som ODA
 • I den grad det er mulig, gjøres fritt tilgjengelig gjennom dette arkivet etter senest 6 eller 12 måneder, avhengig av fagområde.
 • Også forskningsresultater som er publisert i Open Access-tidsskrifter skal egenarkiveres.

Finansiering fra Norges Forskningsråd

 • Vitenskapelige tidsskriftsartikler som er et resultat av prosjekter helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal arkiveres i et åpent elektronisk arkiv, enten ved den institusjonen forskeren er tilknyttet eller i et fagspesifikt åpent arkiv. Versjon som egenarkiveres skal være godkjent av tidsskriftets redaksjon for publisering (akseptert versjon/postprint) og skal innholdsmessig være identisk med den endelig publiserte artikkelen.
 • Forskningsrådet godtar at åpen tilgang til de egenarkiverte artiklene forsinkes fra opprinnelig publiseringsdato med henholdsvis 6 måneder for tidsskrift innenfor medisin, helse og MNT-fagene (STM) og 12 måneder for tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Dersom artikler som er resultat av prosjekter helt eller delvis av Forskningsrådet ikke er egenarkivert i tråd med prinsippene for åpen tilgang, kan Forskningsrådet holde tilbake midler inntil de aktuelle artiklene er egenarkivert.

Hvordan sikre at man kan oppfylle kravene

 • Bruk et forfattertillegg, f.eks. Scholar's Copyright Addendum Engine (labs.creativecommons.org), og legg ved kontrakten med utgiver. I forfattertillegget velger du de rettighetene du vil beholde, for eksempel retten til å egenarkivere akseptert versjon/postprint i institusjonelt arkiv.
 • Forhandle med forlaget i etterkant av utgivelsen. Universitetsbiblioteket kan hjelpe deg.

Forfatteradresse/kreditering

Les om kreditering.

Autoriserte publiseringskanaler

Det er ikke gitt at et tidsskrift, som i følge norsk vitenskapsindeks, løfter kvaliteten på vitenskapelige tekster. Planlegger du vitenskapelig publisering i et bestemt tidsskrift bør du alltid sjekke kanalregisteret om det er godkjent tellekanal slik at artikkelen gir uttelling i finansieringssystemet. Vitenskapelig publisering som gir uttelling i finansieringssystemet kommer tilbake til ditt institutt og er med på å finansiere forskningsaktiviteten der.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no) har ansvaret for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag. Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet.

Planlegger du vitenskapelig publisering i et bestemt tidsskrift/forlag, så sjekk alltid i Register over vitenskapelige publiseringskanaler (hkdir.no) om tidsskriftet er godkjent. Du kan også søke på publiseringskanaler innen ditt fagområde for å få tips til tellende og pålitelige steder å publisere.

 • Rangeringen har to nivåer: Nivå 1 og nivå 2 (særlig høy prestisje).
  • Ordinære vitenskapelige kanaler har nivå 1. Kanalene med høyest prestisje har nivå 2. Disse gir høyere uttelling i antall publikasjonspoeng.
  • Forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler (kanalregister.hkdir.no) (nivå 1) skal rettes til og behandles av NSD.
  • Nominering til kanaler med høyest internasjonal prestisje (nivå 2) gjøres i en egen prosess i regi av Det nasjonale publiseringsutvalget og nasjonale fagstrategiske organ. Listene blir revidert årlig. Informasjon om denne prosessen finnes på nettsidene til Det nasjonale publiseringsutvalget (kanalregister.hkdir.no).

Kontakt

Kontakt