Open Access | Formidling og publisering - Ansatt

Åpen tilgang til forskning

Åpen tilgang til forskning

Ideen bak åpen forskning er å gjøre vitenskapelig informasjon, data og forskningsaktivitet mer tilgjengelig. Som gjennom åpen publisering (Open Access) - og mer utnyttet – som gjennom åpne forskningsdata (Open Data) og med aktivt engasjement fra alle interessenter (Open to Society).

Tilgang til vitenskapelig kunnskap bør være så åpen som mulig. Adgangsrestriksjoner må være forholdsmessige og begrunnede.

Det er tre veier til åpen tilgang til publikasjoner:

 • Publisering i åpne kanaler eller på åpne plattformer
 • Publisering i tidsskrifter som inngår i såkalte overgangsavtaler.
 • Tilgjengeliggjøring av forfatterens aksepterte manuskript (AAM)/postprint, uten sperrefrist (embargo) i et åpent arkiv. 
 • Nasjonale mål og retningslinjer

  Regjeringen har fastsatt nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. I tillegg har regjeringen vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

  1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.

  Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i vitenarkiv.

  Ved OsloMet laster du opp filer til artiklene dine i Cristin.

  2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres (lastes opp) i et egnet vitenarkiv.

  Ved OsloMet heter dette arkivet Open Digital Archive, ODA (oda.oslomet.no)

  3. Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig.

  4. Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.

 • Les finansieringskildens retningslinjer og krav til åpen forskning

  Både norske og internasjonale finansieringskilder krever åpen tilgang til publikasjoner som er et resultat av finansierte prosjekter. I tillegg skal forskningsdataene være så åpne som mulig. Alle forskningsprosjekter må utarbeide en datahåndteringsplan.

  Manglende overholdelse av finansieringsbetingelsene kan potensielt påvirke fremtidige tilskudd.

  Norges forskningsråd

  • Norges forskningsråd har egen policy for åpen forskning (forskningsradet.no)
  • For utlysninger i 2020 gjelder at artikler basert på prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres umiddelbart tilgjengelige.
  • Politikken for åpen tilgang til forskningsdata skal sikre at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere på like vilkår og til lavest mulig pris. Prosjekter som mottar midler fra Forskningsrådet skal vurdere behovet for å utarbeide en datahåndteringsplan.

  EU-kommisjonen

  Plan S

  • PlanS (coalition-s.org) er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. 
  • Plan S krever at vitenskapelige publikasjoner som er resultat av forskning finansiert med offentlige midler fra 2021 skal publiseres i åpne tidsskrifter, på åpne publiseringsplattformer, eller gjøres umiddelbart tilgjengelige via åpne vitenarkiver.

  Stiftelsen Dam

  Nordforsk

  • Nordforsk har egen policy om forskningsresultater og tilgang til data (nordforsk.org)
  • Prosjektets forskningsresultater skal gjøres tilgjengelige gjennom åpen tilgang innen seks (6) måneder etter publisering.
  • Forskningsdata skal være tilgjengelig for allmennheten etter at prosjektet er avsluttet, med mindre spesielle omstendigheter tilsier noe annet, eller kontraktsvilkår eller offentlige forskrifter forhindrer det.

  Sherpa Juliet

  Sherpa Juliet (v2.sherpa.ac.uk) er en søkbar database over finansieringskilders politikk og deres krav til åpen tilgang til forskningspublikasjoner og dataarkivering.

 • Sjekk at tidsskriftet du publiserer i samsvarer med finansieringskildens krav til åpen publisering­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  1. Utgiveres prinsipper for åpen tilgang kan være tilgjengelige på Sherpa Romeo Service (v2.sherpa.ac.uk), eller du kan kontakte utgiveren direkte.
  2. Ved innsendelse av en artikkel for publisering blir forfatter bedt om å velge avtaler eller lisenser. Disse lisensene definerer rettighetene til artikkelen som forfatteren beholder og rettigheter til eventuell senere bruk av artikkelen.
  3. Enten du beholder opphavsrett eller ikke, er det viktig å lese publiseringsavtaler nøye for å sjekke at de tillater det endelige forfattermanuskriptet (akseptert versjon/postprint) å bli tilgjengelig gjennom et åpent vitenarkiv. Oppbevar en kopi av alle avtaler signert med utgivere / konferansearrangører.
 • Publiseringsavtaler og rabatter

  OsloMet er en del av flere nasjonale konsortieavtaler om åpen tilgang knyttet til tidsskriftsforlag. Noen avtaler tilbyr rabatter på avgifter for artikkelbehandling (APC) mens andre avtaler dekker APC i sin helhet.

  For å være kvalifisert for rabatter eller betaling av APC:

  • Korresponderende forfatter må være tilknyttet OsloMet
  • Adressen OsloMet - storbyuniversitetet må være registrert som din tilknytning på publikasjonen under innsending og / eller når du signerer en publiseringsavtale.

  Sjekk OsloMets avtaler som inkluderer dekning av kostnader for åpen publisering eller rabatter.

  Nasjonale konsortieavtaler knyttet til åpen publisering og rabatter (openaccess.no)

 • Støtte til åpen publisering og lagring av åpne forskningsdata

 • Gjør dine artikler åpent tilgjengelige i OsloMets åpne vitenarkiv

  Forfatteren arkiverer (deponerer) den publiserte artikkelen eller det endelige fagfellevurderte manuskriptet i det åpne vitenarkivet før, samtidig som, eller etter publisering.

  Det er viktig å være klar over at noen utgivere kun tillater tilgjengeliggjøring etter en embargoperiode. Denne perioden kan være lenger enn det finansieringskilden tillater. Det finnes også tidsskrifter som ikke tillater egenarkivering. Bruk av slike publiseringskanaler kan i verste fall innebære kontraktsbrudd.

  Last opp en versjon av forskningsartikkelen din i forskningsartikkelen din i Cristin. De vitenskapelige publikasjonene blir gjort tilgjengelige i OsloMets åpne vitenarkiv, ODA (oda.oslomet.no), i samsvar med opphavsrett og lisenser.

  Se: veiledning til arkivering (deponering) av vitenskapelige publikasjoner i Cristin.

 • Veier til åpen publisering 

  Gull

  Publisering i et åpent tidsskrift eller bok som sikrer tilgang gjennom en lisens som tillater gjenbruk. Tidsskriftene finansieres gjennom institusjoner eller gjennom en avgift for å publisere.

  Portalen Directory of Open Access Journals (doaj.org) gir en fullstendig oversikt over Open Access-tidsskrifter. Kriteriene for å komme med i DOAJ, er at tidsskriftet er fagfellevurdert og at alt innhold er åpent tilgjengelig.

  Grønn

  Egenarkivering av artikler som er publisert i tradisjonelle, abonnementsbaserte tidsskrifter. Disse tilgjengeliggjøres i åpne arkiv dersom utgiver tillater det.

  Ved OsloMet legges artikler i det åpne arkivet ODA (oda.oslomet.no).

  Hybrid åpen tilgang

  Hybrid åpen tilgang er en modell som blander inntekt fra abonnementsavgifter og publiseringsavgifter. Det gir forfatterne av aksepterte forskningsartikler i et abonnementstidsskrift muligheten til å gjøre denne åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering gjennom å betale en artikkelavgift (APC).

  OsloMets publiseringsfond dekker ikke utgifter knyttet til hybrid Open Access.

 • Kort veiledning til åpen publisering 

  1. Sjekk hva din finansieringskilde krever når det gjelder publiseringskanaler.
  2. OsloMet krever at du deponerer/arkiverer din vitenskapelige artikkel i Cristin. Veiledning til egenarkivering av fulltekst i Cristin.
  3. Vær oppmerksom på kravene til åpen publisering og kostnadene til dette allerede når du søker om tilskudd, slik at du kan ha med publiseringskostnader i det totale budsjettet.
  4. Etter at du har gjort en publiseringsanalyse og kanskje funnet et åpent tidsskrift innen ditt fagområde, kan du sjekke om dette er registrert i The Directory of Open Access Journals (doaj.org).
  5. Velg et tidsskrift som er en del av registeret over autoriserte publiseringskanaler. Her finner du en oversikt over åpne tidsskrifter i det nasjonale registeret over publiseringskanaler (kanalregister.hkdir.no).
  6. Du kan få støtte til publiseringsutgifter fra OsloMet.
  7. Hvis åpen publisering ikke er et alternativ, publiser i et tidsskrift som tillater egenarkivering. De fleste tidsskriftene tillater å gjøre en fagfellevurdert kopi av artikkelen din tilgjengelig i et vitenarkiv.
 • Unngå rovtidsskrift/røvertidsskrift

  Det finnes flere useriøse utgivere som driver med publisering av artikler. Les mer om hvordan du kan unngå disse når du skal publisere. 

 • OsloMets tjenester for åpen tilgang til forskning

Kontakt

Kontakt

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang til forskning m.m.

Tanja Strøm

Telefon :
67 23 52 03 / 915 17 063
E-post :
Url :
Tanja Strøm

Hjelp til å lagre filer/deponere artikler i Cristin

Url :
Finn din Cristin-kontakt

For godkjenning av åpen publisering gjennom publiseringsavtaler, kontakt Universitetsbiblioteket

E-post :

For informasjon om OsloMets åpne arkiv, ODA

E-post :

For informasjon om bibliotekets publiseringsløsning for åpne tidsskrifter

E-post :