HMS-opplæring | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

HMS-opplæring

HMS-opplæring

HMS-opplæring tilpasset ulike gruppers behov er en nødvendig forutsetning for å lykkes i arbeidsmiljøarbeidet.
 • Generelle krav til HMS-opplæring

  Nødvendig kunnskap og positiv holdning til HMS-arbeidet er viktig for lederes og ansattes interesse og engasjement for eget arbeidsmiljø.

  Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet ved OsloMet er fullt forsvarlig. Ledere må kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet og skal ha kunnskap universitetets systematiske HMS-arbeid. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

  Alle arbeidstakere har plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og delta i det organiserte vernearbeidet på arbeidsplassen (AML § 2.3).  Alle arbeidstakere skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte.

  Arbeidstakere som utfører farlig arbeid har krav på nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte.

  Verneombud og medlemmer arbeidsmiljøutvalg er gjennom arbeidsmiljøloven tillagt viktige oppgaver når det gjelder tilsyn med virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Opplæring av dem er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

  Hovedverneombudet skal ha minst den samme opplæringen som verneombudene og i tillegg den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet.

 • HMS-opplæring for nyansatte

  Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal se til at arbeidsgiver sørger for opplæring av nye ansatte så snart som mulig etter ansettelsen. Krav til opplæring gjelder nye ansatte i alle typer stillinger, også vikarer. Det er nærmeste leder med personalansvar som skal sørge for at opplæringen gis.

  AMU har fastsatt retningslinjer for generell HMS-opplæring for nyansatte, og hva de skal gis opplæring i første dag og første måned.

  Nye ansatte skal senest første dag

  I løpet av første måned skal alle nye ansatte sette seg inn i

 • Grunnopplæring HMS for verneombud og medlemmer/varamedlemmer i AMU og LAMU

  Opplæringen er obligatorisk for nye verneombud og medlemmer/varamedlemmer av AMU/LAMU som ikke tidligere har gjennomført tilsvarende opplæring.

  Grunnopplæring HMS (40-timerskurset) for verneombud AMU-/LAMU-medlemmer består av et e-læringskurs og en samlingsdag.

  E-læringskurset i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid består av følgende moduler

  • lovverk og roller i HMS-arbeidet
  • systematisk HMS-arbeid
  • fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • ergonomi på arbeidsplassen

  Samlingsdagen skal

  • gi deltakerne innsikt i universitetets systematiske HMS-arbeid
  • gi deltakerne utvidet kunnskap om viktige områder i det forebyggende HMS-arbeidet
  • gjøre deltakerne i stand til å bruke universitetets verktøy i HMS-arbeidet

  E-læringskurset er også åpent for ledere.

  Ansatte som har behov for det i sitt arbeid kan også få tilgang til kurset. Da trengs en bekreftelse fra leder.

  Se kontaktboks for påmelding.

 • Annen HMS-opplæring

  Førstehjelpskurs tilbys jevnlig gjennom OsloMet-akademiet. Se OsloMet-akademiet for kommende kurs.

  Det tilbys også kurs rettet mot ulike grupper og med varierende innhold.

  Opplæringsbehov og -ønsker kan meldes til OsloMet-akademiet.

Kontakt

Kontakt