Arbeidsmiljøutvalgets arbeid | HMS-håndbok - Ansatt

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

AMU holder rundt 7 møter i året. Møtene er normalt åpne.

Møteplan, saksdokumenter og referater

Møtedatoer fremgår på Opengov 

For avklaring rundt oppmelding av institusjonsovergripende saker, dvs. planer som påvirker ansattes arbeidsmiljø, helse, sikkerhet, samt større endringer i organisasjon, ta kontakt med møtesekretær Karin L Bakke  på tidlig tidspunkt. 

"... Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud. Enhver annen arbeidstaker kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem. ..." (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16)

Dersom du vurderer å bringe inn et arbeidsmiljøproblem til behandling i arbeidsmiljøutvalget, ta kontakt med AMUs møtesekretær for institusjonsovergripende saker, og  den respektive LAMUs sekretær for saker som gjelder et enkelt fakultet/senter/fellesadministrasjon. Mer om LAMU her.

Saker som ønskes tatt opp i AMU, må meldes inn på tidlig tidspunkt og normalt være ferdigstilt 10-14 dager før møtet. Sakspapirer publiseres ca. en uke før møtet, og referatene søkes ferdigstilt 7-10 dager etter møtet.

AMUs saksdokumenter og referater (fra og med 2016)

AMUs sakspapirer og referater fra årene 2012-2015 er tilgjengelige i arkivet.

AMUs medlemmer

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget sitter for to år av gangen.

AMUs leder for studieåret 2020/2021 er stedfortredende hovedverneombud, universitetslektor Jon Ingar Holtet.

Representanter - arbeidsgiversiden

Rektor oppnevner arbeidsgivers representanter i Arbeidsmiljøutvalget frem til 31.07.22.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/ Enhet

Navn

Stilling / Enhet

Asbjørn Seim

DV-direktør

Per Martin Norheim-Martinsen

Viserektor FoU

Mariann Hole

Eiendomsdirektør

Lars Egeland

Universitetsbiblioteket-direktør

Geir Haugstveit

HR-direktør

Elsbet Vestvatn

Administrativ senterkoordinator/ SVA

Maren Kristine Moen

Fakultetsdirektør/ TKD

Kristin Nordseth

Fakultetsdirektør/ HV

Solfrid Tandberg Øhrn     
(i perm. fra juli 2020-juli 2021)

Studieleder/LUI

Tor Arne Dahl

Instituttleder/SAM

Representanter - arbeidstakersiden

Arbeidstakerrepresentantene er oppnevnt av fagforeningene i fellesskap frem til 31.07.22.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/Enhet

Navn

Stilling /Enhet

Marthe Eikum-Tang

Sentralt hovedverneombud

May-Lill Skogli

Seniorrådgiver/ SVA

Jon Ingar Holtet

Stedfortredende hovedverneombud/
universitetslektor LUI

Audun Sanderud

Førsteamanuensis / HV

Eldbjørg Marie Schön

Førstelektor/ LUI

Henrik T. Thorsen

Senioringeniør/PRU-Mediaseksjonen

Hæge Hanheide

Seniorrådgiver/ LUI

Gyrid Vikøren

Hovedbibliotekar/PRU Universitetsbiblioteket

Anders Schjelderup Lyng

Senioringeniør/ DI

Kine Anette Bylterud

Rådgiver/ SAM

Oppnevninger pr. 1.8.2020. Ajour pr. 3.8.2020

Følgende møter også:

  • AMUs utvalgssekretær.
  • Representant fra bedriftshelsetjenesten: HMS-rådgiver/Key Account Manager Beate Kristin Granli Nordvik (Stamina Helse).

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

AMUs underutvalg - LAMU

Kontakt

Kontakt