Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

AMU holder 4-6 møter i året. Møtene er normalt åpne.

Innhold

Møteplan, saksdokumenter og referater

Møter vår 2019:
  • Tirsdag 29.januar kl.12.30-15.30
  • Onsdag 10.april kl.12.30-15.30
  • Torsdag 6.juni kl.12.30-15.30
Møter høst 2019:
  • Torsdag 12.september kl. 12.30-15.30
  • Torsdag 17.oktober - seminar og møte kl. 9-15.30
  • Onsdag 4.desember kl. 12.30-15.30

"... Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud. Enhver annen arbeidstaker kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem. ..." (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16)

Ta kontakt med AMUs sekretær dersom du vurderer å bringe et arbeidsmiljøproblem inn for utvalget.

Saker som ønskes tatt opp må meldes så tidlig som mulig og normalt være ferdigstilt 10-14 dager før møtet.

Sakspapirer publiseres ca. en uke før møtet, og referatene søkes ferdigstilt 7-10 dager etter møtet.

AMUs saksdokumenter og referater (fra og med 2016)

AMUs sakspapirer og referater fra årene 2012-2015 er tilgjengelige i arkivet.

AMUs medlemmer

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget sitter for to år av gangen.

For studieåret 2018/2019 har arbeidstakersiden ledervervet i AMU. En av de andre faste arbeidstakerrepresentantene leder møtet ved fravær. AMUs leder 2018/2019 er sentralt hovedverneombud Marthe Eikum-Tang. Stedfortredende hovedverneombud Jon Ingar Holtet vil lede møtene ved leders forfall.

Følgende møter uten stemmerett:

  • Representant fra bedriftshelsetjenesten
  • AMUs sekretær

Representanter - arbeidsgiversiden

Rektor oppnevner arbeidsgivers representanter i Arbeidsmiljøutvalget.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/ Enhet

Navn

Stilling / Enhet

Tore Hansen

ORV-direktør

Asbjørn Seim

DI-direktør

Mariann Hole

Eiendomsdirektør

Lars Egeland

Universitetsbiblioteket-direktør

Geir Haugstveit

HR-direktør

Elsbet Vestvatn

Administrasjonssjef/ SVA

Maren Kristine Moen

Fakultetsdirektør/ TKD

Kristin Nordseth

Fakultetsdirektør/ HV

Anita Schjølset

Instituttleder/ SAM

Mette Tollefsrud

Instituttleder/ LUI

Representanter - arbeidstakersiden

Arbeidstakerrepresentantene er oppnevnt av fagforeningene i fellesskap.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/Enhet

Navn

Stilling /Enhet

Marthe Eikum-Tang

Sentralt hovedverneombud

May-Lill Skogli

Rådgiver/ SVA

Jon Ingar Holtet

Stedfortredende hovedverneombud

Audun Sanderud

Førsteamanuensis / HV

Anne-Lise Stubberud

Universitetslektor/ SAM

Kjell-Arve Harvold

Forsker II / SVA

Hæge Hanheide

Seniorrådgiver/ LUI

Elin Fredrikke Garcia

Driftstekniker/ DI-Eiendom

Henrik T. Thorsen

Rådgiver/ PRU-Læringssenter

Audun Westad

Internasjonal koordinator / SAM

Oppnevninger pr.1.8.2018. Ajour pr.1.8.2019.

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

AMUs underutvalg

Kontakt


chatbot-portlet