Arbeidsmiljøutvalgets arbeid | HMS-håndbok - Ansatt

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

AMU ved OsloMet har rundt 5-6 møter i året. Møtene er normalt åpne.

Møteplan, saksdokumenter og referater

Møtedatoer fremgår på Opengov

For avklaring rundt oppmelding av institusjonsovergripende saker, dvs. planer som påvirker ansattes arbeidsmiljø, helse, sikkerhet, samt større endringer i organisasjon, ta kontakt med utvalgssekretær karin.bakke@oslomet.no på tidlig tidspunkt. 

"... Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud. Enhver annen arbeidstaker kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem. ..." (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16)

Dersom du vurderer å bringe inn et arbeidsmiljøproblem til behandling i arbeidsmiljøutvalget, ta kontakt med AMUs møtesekretær for institusjonsovergripende saker, og  den respektive LAMUs sekretær for saker som gjelder et enkelt fakultet/senter/fellesadministrasjon. Mer om LAMU her.

Saker som ønskes tatt opp i AMU, må meldes inn på tidlig tidspunkt og normalt være ferdigstilt 10-14 dager før møtet. Sakspapirer publiseres ca. en uke før møtet, og referatene søkes ferdigstilt 7-10 dager etter møtet.

AMUs saksdokumenter og referater (fra og med 2016)

AMUs sakspapirer og referater fra årene 2012-2015 er tilgjengelige i arkivet.

AMUs medlemmer

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget sitter for to år av gangen.

Arbeidstakersiden har AMUs leder for studieåret 2022/2023.

Representanter - arbeidsgiversiden

Rektor oppnevner arbeidsgivers representanter i Arbeidsmiljøutvalget. I perioden 01.08.22-31.07.24 er arbeidsgivers representanter følgende: 

Faste medlemmer

 • Vigdis By Kampenes, OI-direktør, Per Martin Norheim-Martinsen fungerer inntil kampenes tiltrer stillingen 3. oktober.
 • Mariann Hole, eiendomsdirektør
 • Geir Haugstveit, HR-direktør
 • Målfrid Hoaas, fakultetsdirektør TKD
 • Tor Arne Dahl, instituttleder SAM

Varamedlemmer

 • Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor FoU
 • Håkon Solberg, utdanningsdirektør
 • Elsbet Vestvatn, administrativ senterkoordinator SVA
 • Elin Holter Anthonisen, instituttleder
 • Instituttleder eller studieleder LUI - navn kommer

Arbeidstakerrepresentantene er oppnevnt av fagforeningene i fellesskap frem til 31.07.24.

Representanter - arbeidstakersiden

Faste medlemmer

 • Kine Anette Bylterud, sentralt hovedverneombud (SHVO for perioden 12.9.2022 - 1.8.2023)
 • Kristine Sandaker, stedfortredende hovedverneombud 
 • Eldbjørg Marie Schön, førstelektor LUI
 • Hæge Hanheide, seniorrådgiver, LUI
 • Anders Schjelderup Lyng, senioringeniør, DI

Varamedlemmer

 • May-Lill Skogli, seniorrådgiver SVA
 • Audun Sanderud, førsteamanuensis, HV
 • Henrik T. Thorsen, senioringeniør/PRU Mediaseksjonen
 • Gyrid Vikøren, hovedbibliotekar/PRU Universitetsbiblioteket

Følgende møter også:

 • AMUs utvalgssekretær, avdeling for HR
 • Representant fra bedriftshelsetjenesten: HMS-rådgiver/Key Account Manager Beate Kristin Granli Nordvik , Avonova

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

AMUs underutvalg - LAMU

Lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

AMUs mandat og sammensetning

Utvalgets mandat og sammensetning er beskrevet i HMS-håndboka.

Eksterne ressurser

Kontakt

Kontakt