Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

AMU holder 4-6 møter i året. Møtene er normalt åpne.

Innhold

Møteplan, saksdokumenter og referater

Møter vår 2020:
  • Torsdag 14.februar kl.12.30-15.00
  • Mandag 30. mars kl 1445-1545 - ekstraordinært informasjonsmøte
  • Torsdag 16.april kl.12.30-15.00
  • Onsdag 27.mai kl.12.30-15.00
  • Onsdag 24. juni kl 09.00-0945 - ekstraordinært møte
Møter høst 2020:
  • Torsdag 17.september kl. 12.30-15.00
  • Torsdag 26.november kl. 12.30-15.00

 

"... Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud. Enhver annen arbeidstaker kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem. ..." (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16)

Ta kontakt med AMUs sekretær dersom du vurderer å bringe et arbeidsmiljøproblem inn for utvalget.

Saker som ønskes tatt opp må meldes så tidlig som mulig og normalt være ferdigstilt 10-14 dager før møtet.

Sakspapirer publiseres ca. en uke før møtet, og referatene søkes ferdigstilt 7-10 dager etter møtet.

AMUs saksdokumenter og referater (fra og med 2016)

AMUs sakspapirer og referater fra årene 2012-2015 er tilgjengelige i arkivet.

AMUs medlemmer

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget sitter for to år av gangen.

For studieåret 2019/2020 har arbeidsgiversiden hatt ledervervet i AMU.  AMUs leder i 2020/2021 er sentralt hovedverneombud Marthe Eikum-Tang. Stedfortredende hovedverneombud Jon Ingar Holtet vil lede møtene ved leders forfall.

Følgende møter med tale- og forslagsrett, uten stemmerettuten:

  • Representant fra bedriftshelsetjenesten
  • AMUs sekretær

Representanter - arbeidsgiversiden

Rektor oppnevner arbeidsgivers representanter i Arbeidsmiljøutvalget frem til 31.07.20

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/ Enhet

Navn

Stilling / Enhet

Asbjørn Seim

ORV og DI-direktør

Per Martin Norheim-Martinsen

Viserektor FoU

Mariann Hole

Eiendomsdirektør

Lars Egeland

Universitetsbiblioteket-direktør

Geir Haugstveit

HR-direktør

Elsbet Vestvatn

Administrativ senterkoordinator/ SVA

Maren Kristine Moen

Fakultetsdirektør/ TKD

Olgunn Ransedokken

Fungerende fakultetsdirektør/ HV

Solfrid Tandberg Øhrn     
(i perm. fra juli 2020-juli 2021)

Studieleder/LUI

Tor Arne Dahl

Instituttleder/SAM

Representanter - arbeidstakersiden

Arbeidstakerrepresentantene er oppnevnt av fagforeningene i fellesskap.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/Enhet

Navn

Stilling /Enhet

Marthe Eikum-Tang

Sentralt hovedverneombud

May-Lill Skogli

Seniorrådgiver/ SVA

Jon Ingar Holtet

Stedfortredende hovedverneombud/
universitetslektor

Audun Sanderud

Førsteamanuensis / HV

Eldbjørg Marie Schön

Førstelektor/ LUI

Henrik T. Thorsen

Seniorrådgiver/PRU-Mediaseksjonen

Hæge Hanheide

Seniorrådgiver/ LUI

Gyrid Vikøren

Hovedbibliotekar/PRU Universitetsbibliotektet

Anders Schjelderup Lyng

Senioringeniør, DI-Avdeling for IKT

Audun Westad

Internasjonal koordinator / SAM

Oppnevninger pr. 1.8.2020. Ajour pr. 3.8.2020

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

AMUs underutvalg - LAMU

Kontakt


chatbot-portlet