Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS

HMS-håndboka - styringsystem

HMS-håndboka er vårt styringssystem for HMS og beskriver hvem som har hvilke roller i det systematiske HMS-arbeidet og hvordan det systematiske HMS-arbeidet skal utvikles etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.

Innhold:

Overordnede mål og prinsipper for HMS-arbeidet

OsloMet skal skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling. HMS-arbeidet skal foregå kontinuerlig og systematisk, som en del av primæraktiviteten.

Universitetets arbeidsmiljøarbeid skal støtte opp under målene om å være en nyskapende og lærende organisasjon med et positivt arbeidsmiljø preget av mangfold. OsloMet skal sikre alle ansatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver, og utvikle et arbeidsmiljø som fremmer arbeidsevne, helse og trivsel, og som verner mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker.

Miljøbevissthet skal prege alle deler av universitetets virksomhet, og OsloMet skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på ytre miljø gjennom miljøvennlig drift.

Universitetsstyret vedtar overordnede mål, strategier og planer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og skal føre tilsyn med universitetets HMS-arbeid.

HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen og skal integreres i eksisterende styringssystem i linjeorganisasjonen. Oppgaver legges inn i plan- og styringssløyfen og følges opp i styringsdialog. God ledelse og motiverte medarbeidere som tar ansvar er den viktigste forutsetningen for å lykkes med HMS-arbeidet.

HMS-arbeidet ved OsloMet skal baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring, være preget av et tydelig linjeansvar og følge opp sentrale føringer.

HMS-relaterte problemer løses løpende på lavest mulig nivå, slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom, utsettes for arbeidsulykker eller at virksomheten forårsaker negativ påvirkning av ytre miljø.

Roller, ansvar og oppgaver

Arbeidsmiljøet skal utvikles gjennom samarbeid og dialog, med klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS-arbeidet.

Rektor har delegert myndighet, ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i OsloMet.

Systematisk HMS-arbeid

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) skal foregå kontinuerlig og systematisk, som del av primæraktiviteten.

HMS_forbedring_modell_utkast

HMS-arbeidet skal baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring, være preget av et tydelig linjeansvar og følge opp sentrale føringer.

Det skilles mellom sentralt og lokalt HMS-arbeid. Sentralt HMS-arbeid består av en strategisk del som ivaretas av Avdeling for HR, og en mer operativ del med støttefunksjoner hvor avdelingene HR og eiendom har ansvar for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet innenfor sine driftsområder. Lokalt HMS-arbeid foregår i linjen.

HMS-aktivitetshjulet for kontinuerlig forbedring består av fasene planlegge, utføre, følge opp og forbedre (PUFF). Arbeidet skal følge opp universitetets målstyringsdokumenter.

Se også:

Eksterne ressurser

Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter)

Arbeidstilsynets temasider:

 

Kontakt


chatbot-portlet