HMS-håndbok | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

HMS-håndboka - styringsystem

HMS-håndboka - styringsystem

HMS-håndboka er vårt styringssystem for HMS og beskriver hvem som har hvilke roller i det systematiske HMS-arbeidet og hvordan det systematiske HMS-arbeidet skal utvikles etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.

OsloMet skal skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling. HMS-arbeidet skal foregå kontinuerlig og systematisk, som en del av primæraktiviteten.

 • Overordnede mål og prinsipper

  Universitetets arbeidsmiljøarbeid skal støtte opp under målene om å være en nyskapende og lærende organisasjon med et positivt arbeidsmiljø preget av mangfold. OsloMet skal sikre alle ansatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver, og utvikle et arbeidsmiljø som fremmer arbeidsevne, helse og trivsel, og som verner mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker.

  Miljøbevissthet skal prege alle deler av universitetets virksomhet, og OsloMet skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på ytre miljø gjennom miljøvennlig drift.

  Universitetsstyret vedtar overordnede mål, strategier og planer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og skal føre tilsyn med universitetets HMS-arbeid.

  HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen og skal integreres i eksisterende styringssystem i linjeorganisasjonen. Oppgaver legges inn i plan- og styringssløyfen og følges opp i styringsdialog. God ledelse og motiverte medarbeidere som tar ansvar er den viktigste forutsetningen for å lykkes med HMS-arbeidet.

  HMS-arbeidet ved OsloMet skal baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring, være preget av et tydelig linjeansvar og følge opp sentrale føringer.

  HMS-relaterte problemer løses løpende på lavest mulig nivå, slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom, utsettes for arbeidsulykker eller at virksomheten forårsaker negativ påvirkning av ytre miljø.

 • Roller, ansvar og oppgaver

  Arbeidsmiljøet skal utvikles gjennom samarbeid og dialog, med klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS-arbeidet.

  Rektor har delegert myndighet, ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i OsloMet.

 • Systematisk HMS-arbeid

  Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) skal foregå kontinuerlig og systematisk, som del av primæraktiviteten. 

  De kontinuerlige prosessene vi følger, er beskrevet i universitetets målstyringsdokumenter for HMS og innebærer: 

  • Planlegge
  • Utføre
  • Følge opp
  • Forbedre

  HMS-arbeidet skal baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring, være preget av et tydelig linjeansvar og følge opp sentrale føringer.

  Det skilles mellom sentralt og lokalt HMS-arbeid. Sentralt HMS-arbeid består av en strategisk del som ivaretas av Avdeling for HR, og en mer operativ del med støttefunksjoner hvor avdelingene HR og eiendom har ansvar for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet innenfor sine driftsområder. Lokalt HMS-arbeid foregår i linjen.

  Se også:

 • Eksterne ressurser

  Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter).

  Arbeidstilsynets temasider:

Kontakt

Kontakt