Avvik | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

HMS-avvik

HMS-avvik

Identifisering av avvik er viktig i det forebyggende HMS-arbeidet, og terskelen for innmelding av HMS-avvik og nestenulykker skal være lav. Skader og ulykker skal alltid meldes.

Vi ønsker at du melder inn avvik via skjemaet. 

NB! Både studenter, ansatte og besøkende skal melde avvik i samme skjema.

 • Hva er avvik?

  HMS-avvik er brudd på lover og forskrifter og interne bestemmelser, dessuten feil og mangler som oppdages under løpende drift eller ved interne revisjoner. Avtalte tiltak på HMS-området som ikke blir fulgt opp innen angitt frist behandles som avvik. Manglende brannsikkerhet, «falske» brannalarmer, manglende opplæring, manglende bruk av påbudt verneutstyr osv.

  Nestenulykker er uønskete hendelser som under endrende vilkår kunne ført til en ulykke med skade på personer, miljø eller bygninger/materiell/utstyr. Herunder regnes i tillegg til hendelser som kunne medført personskade, branntilløp, innbruddsforsøk, observasjoner av uvedkommende, nøkler på avveie, osv. (se også punktet om ulykker).

  Ulykker er uønskede hendelser som fører til skade på personer, miljø eller bygninger/materiell/utstyr. Det er viktig å være oppmerksom på at i tillegg til personskade, brann og utslipp skal andre uønskede hendelser som fører til materiell skade meldes, dessuten innbrudd med og uten tyverier.

 • Hvorfor melde avvik?

  Hensikten med å melde avvik er å ivareta mennesker, materiell og miljø. Avviksregistrering og -håndtering skal fange opp brudd på rutiner og prosedyrer / lover og forskrifter, og identifisere forhold som kan bidra til læring, forebygging og forbedring.

 • Når skal avvik meldes?

  Som arbeidstaker skal du medvirke for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Oppdager du forhold som bryter med rutiner/regler/lov/forskrift eller som du ser kan representere en fare for mennesker eller miljø, skal du melde fra. Det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite. Du løper ingen risiko ved å melde avvik.

  Hendelser med personskade skal alltid meldes. Det er blant annet viktig for at du skal få refundert eventuelle utgifter og få de ytelser og du kan ha krav på.

  Ved alvorlige personskader eller dødsfall, som skjer i forbindelse med arbeidet, har arbeidsgiver plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet (lenke nederst på siden) og nærmeste politimyndighet.

 • Hvordan følges avviksmeldinger opp?

  Avdeling for HR/HMS er mottaker av HMS-avviksmeldinger og vil følge dem opp i tråd med universitetets retningslinjer og enhetens rutiner.

  Det formelle ansvaret for at du har en trygg og sikker arbeidsplass ligger hos din leder og leder blir derfor informert om alle avvik som berører egne arbeidstakere. Ansvaret for å følge opp selve avviket kan ligge flere steder.

  Vernetjenesten skal se til at avvik følges opp og blir derfor informert om alle avvik.

  Som oftest må det iverksettes noen tiltak for å rette opp feil/mangler eller for å unngå at lignende hendelser skjer igjen. Avdeling for HR/HMS avtaler tiltak med aktuell enhet. Er det snakk om personskade, vil et av tiltakene være å be leder sørge for at skademelding blir sendt til NAV/SPK i de tilfellene det skal gjøres. Hvordan skademelding lages og sendes kan du lese om her.

  Avvik blir ikke lukket (avsluttet som ferdig) før det er bekreftet at skademeldinger er sendt NAV/SPK (ved personskade) og avtalte tiltak er bekreftet gjennomført.

  Du kan følge saken din i OTRS via den lenken du får tilsendt på e-post.

 • Interne dokumenter

 • Eksterne ressurser

Kontakt

Kontakt