AKAN | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Rusmiddelbruk og spillaktivitet (AKAN)

Rusmiddelbruk og spillaktivitet (AKAN)

Retningslinjen beskriver OsloMets holdning til bruk av rusmidler og spillaktivitet, og skal danne et godt fundament for forebyggende arbeid og ivaretakende kultur.

Universitetet ønsker å ha en kultur som ivaretar både virksomheten og den enkelte ansatte. Ansatte kan på eget initiativ be om hjelp for et rusmiddel-, penge- eller dataspillproblem, selv om problemet ikke har gitt utslag i jobbsammenheng.

Retningslinjer

 • Det ikke tillatt å møte ruspåvirket på jobb. Dette gjelder alkohol, narkotika og medikamenter som kan gi ruspåvirkning.  Å komme på jobb i bakrus eller lukte alkohol anses som påvirkning.
 • Ansatte som må bruke medikamenter som kan påvirke adferd eller jobbutførelse, bør ta dette opp med nærmeste leder.
 • Sosiale arrangementer i universitetets regi også utenfor arbeidstid (julebord, sommeravslutning eller ulike sammenkomster ved enhet), skal være inkluderende for alle. Alkoholservering skal aldri være hovedaktiviteten under våre arrangementer. Dersom alkohol serveres, skal det serveres i moderate mengder og det skal alltid være et alkoholfritt alternativ.
 • Ved sosiale arrangementer i universitetets regi er det ikke anledning til å servere alkohol før etter kjernetidens slutt, kl. 14.30.
 • Arrangør bør i forkant av et arrangement vurdere hvordan alkoholbruk oppfattes, hvilke konsekvenser det kan få, og ta kulturelle hensyn.
 • Ved representasjon, reise og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi måtehold da ansatte også i disse situasjonene er å betrakte som representanter for universitetet.
 • Det er ikke akseptabelt å bruke rusmidler på fritiden slik at det påvirker arbeidssituasjonen, f.eks. i form av fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende, at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles, eller at det går ut over universitetets omdømme.
 • Den enkelte enhet må selv ta stilling til om de ønsker at det skal arrangeres vinlotteri. Dersom enheten velger å arrangere vinlotteri, anbefales det alternative premier (f.eks. alkoholfri drikke, kinobilletter, sjokolade e.l.).
 • Bruk av penge- og dataspill er ikke tillatt i arbeidstiden.
 • Det er ikke akseptabelt å spille utenfor arbeidstiden på en slik måte at det medfører fravær eller får konsekvenser for arbeidsutførelsen, eller der hvor sikkerhet påvirkes negativt.

Reaksjonsformer

Universitetet ønsker å strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har et rusmiddel- eller spillavhengighetsproblem.
Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjene, har nærmeste leder med personalansvar ansvaret for å snakke med og følge opp den det gjelder.

Følgende reaksjonsformer kan være aktuelle:

 • En samtale (den nødvendige samtalen) ved bekymring eller mistanke om rus- eller avhengighetsproblematikk hos en ansatt.
 • Ved ruspåvirkning sendes den ansatte hjem på en forsvarlig måte, etterfulgt av en samtale dagen etter.
 • Advarsler
 • Tilbud om individuell AKAN-avtale

Universitetet følger AKAN kompetansesenters metode, og benytter Veileder i AKAN-modellen kapittel om: "Hvordan håndtere brudd på policy for rusmiddelbruk og spill" som et verktøy i det individrettede AKAN-arbeidet.

Roller

Ledere

Ledere er viktige signalgivere i et arbeidsmiljø, og har et særskilt ansvar for å etterleve universitetets retningslinjer. Ledere har ansvar for å gjøre retningslinjene kjent, og sørge for at temaet settes på dagsorden.

Nærmeste leder med personalansvar

Ved bekymring, mistanke eller brudd på policyen, har nærmeste leder med personalansvar ansvaret for å snakke med og følge opp den det gjelder. Videre har nærmeste leder ansvar for oppstart og oppfølging av individuell AKAN-avtale. Bedriftshelsetjenesten samarbeider med leder om tilrettelegging, koordinering og oppfølging av den individuelle AKAN-avtalen.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

BHT er rådgivere og ressurspersoner både i det forebyggende og det individrettede AKAN-arbeidet. BHT kan gi ledere, AKAN-ressurser og ansatte veiledning, informasjon og opplæring i rusmiddel- og pengespillspørsmål.

Det åpnes for at ansatte kan ta direkte kontakt med BHT for å få hjelp med rusmiddel- eller spillavhengighetsproblem. Dersom det er aktuelt å inngå  AKAN-avtale, skal nærmeste leder med personalansvar involveres.

AKAN-ressurser

Rollebeskrivelse til og navn på AKAN-ressursene.

HR-rådgivere og -ledere

Kan gi generelle råd og veiledning til ledere uten at den ansattes situasjon behandles som en formell personalsak. Vurdere om henvendelser skal rettes til AKAN-ressurs ved enhet.

Alle ansatte

Ansatte ved universitetet oppfordres til å ikke overse, bagatellisere eller skjule en kollegas rusmiddelmisbruk eller spillavhengighet. Se retningslinjer for varsling "slik varsler du"

Nyttig informasjon i det forebyggende arbeidet

Rusmiddelbruk blant studenter