Planlegge

Planlegge

 1. Skaff deg oversikt

   Les funksjonsbeskrivelsen for emneansvarlige.

  Spesielt for praksisemner

  Få oversikt over dine ressurser for emnet.

  Gå gjennom programplanen for studiet for å sikre deg et samlet bilde av emnets rolle i utdanningen.

  Gå gjennom emneplanen. Denne er grunnlaget for planleggingen av undervisningen.

  Ta utgangspunkt i forrige undervisningsplan/timeplan når du lager ny. Ta hensyn til ferie, helligdager og fellesarrangementer.

  Gå gjennom forrige emnerom/emnemappe i Canvas. Ikke tilgang? Kontakt Canvas ved fakultetet. Sett deg inn i din rolle og ansvar i kvalitetssikring av emnet. Se også Kvalitetssikringssystemet ved OsloMet.

  Gå gjennom forrige oppsummering av emneevaluering for ditt emne. Følg opp eventuelle endringer du har blitt bedt om å utføre.

  Sjekk karaktersnitt for tidligere år. Dette kan du blant annet finne på fakultetets K:-område ved å følge denne stien:

  • “KS-rapportering”: velg ditt institutt: velg “datapakke”.
  • I mappen for hvert studieår finner du en Excel-fil med eksamensresultater, sortert etter studieprogram.
  • Ved høyere strykprosent enn 20 % må du vurdere særskilte tiltak.

  Har emnet overgangsordninger på grunn av emnerevisjoner? Hold tett dialog med programansvarlig og studieadministrasjon om dette. Det kan være lurt å sette seg inn i den samme informasjonen som studentene dine må bekrefte at de har satt seg inn i.

  Se egen veiledning for praksisemner

  Forskjellig praksis ved fakultetene
  I denne boksen kan man tydeliggjøre dersom det er forskjellig praksis på fakultetene

   

 2. Planlegg undervisningen og skaff ressurser

  • Beregn riktig omfang ressursbruk i forhold til undervisning og eksamen.

  • Planlegg forelesninger, øvinger/obligatoriske oppgaver/innleveringer og avsluttende vurdering(er) i tråd med vedtatt emneplan. Ha et særskilt blikk på at disse samlet bidrar til at studentene vil oppnå de angitte læringsutbyttene i emnet.

  • Skaff timelærere (eksterne/interne), ev. studentassistenter. Sikre deg at underviserne som koples til emnet, inklusive gjesteforelesere, ikke overlapper for mye i sin undervisning.

  • Kan emnet ta imot lærere fra internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

  • Rombooker i studieadministrasjonen sender ut bestillingsskjema for utfylling i god tid før frist. Timeplanen gjøres tilgjengelig for studentene på «Min side» primo juni/desember. Du er selv ansvarlig for å legge detaljert undervisningsplan i Canvas.

  Frister
  Meld inn pensum/anbefalt litteratur innen 15. april for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret

  Se egen prosedyre: Kvalitetssikring av pensumlistene.

  • Vurder tiltak for å styrke FoU‐basert undervisning i emnet der det er mulig/hensiktsmessig, for eksempel ved å: § bruke forelesere fra Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA)?

  • § tilrettelegge for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives som del av pågående forskningsprosjekter ved høgskolen eller ved internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

  • Beregn riktig omfang samlet arbeidsbelastning for studentene, fordelt på alle arbeids- og undervisningsformer, inklusive selvstudier. Normert arbeidsbelastning for studenter på full tid er 40 timer per uke, 1600 timer per studieår/60 sp.

  • Studieadministrasjonen informerer deg dersom du får inn-/utreisende studenter i emnet. Identifiser hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det evt medfører.

  • Studieadministrasjonen informerer deg dersom du har studenter med innmeldt tilretteleggingsbehov i emnet. Identifiser i så fall hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det medfører. Se Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

 3. Planlegg evaluering av emnet

  • Velg egnet evalueringsmetode i samarbeid med studentene, ut fra klassens størrelse og behov.
  • Vurder også å opprette referansegruppe som supplement til andre former for evaluering.

Ressurser og nyttig info

Ressurser og nyttig info

Ansvar

Funksjonsbeskrivelser

Pedagogisk ressursbank
Verktøy