Emneansvar

Emneansvar

Denne prosedyren for emneansvarlige er utarbeidet av fakultet HV under omstrukturering av ansattsidene. De er ikke vedtatt som bindende for alle emneansvarlige ved OsloMet, men kan være en nyttig ressurs også ved andre fakultet. Videre vedlikehold av disse er under vurdering.

Planlegge emne

Planlegge emne

 1. Skaff deg oversikt

  • Les funksjonsbeskrivelsen for emneansvarlige.
  • Se egen veiledning for praksisemner
  • Få oversikt over dine ressurser for emnet.
  • Gå gjennom programplanen for studiet for å sikre deg et samlet bilde av emnets rolle i utdanningen.
  • Gå gjennom emneplanen. Denne er grunnlaget for planleggingen av undervisningen.
  • Ta utgangspunkt i forrige undervisningsplan/timeplan når du lager ny. Ta hensyn til ferie, helligdager og fellesarrangementer.
  • Gå gjennom forrige emnerom/emnemappe i Canvas. Ikke tilgang? Kontakt Canvas ved fakultetet. Sett deg inn i din rolle og ansvar i kvalitetssikring av emnet. Se også Kvalitetssikringssystemet ved OsloMet.
  • Gå gjennom forrige oppsummering av emneevaluering for ditt emne. Følg opp eventuelle endringer du har blitt bedt om å utføre.
  • Sjekk karaktersnitt for tidligere år. Dette kan du blant annet finne på fakultetets K:-område ved å følge denne stien:
   • “KS-rapportering”: velg ditt institutt: velg “datapakke”.
   • I mappen for hvert studieår finner du en Excel-fil med eksamensresultater, sortert etter studieprogram.
   • Ved høyere strykprosent enn 20 % må du vurdere særskilte tiltak.
  • Har emnet overgangsordninger på grunn av emnerevisjoner? Hold tett dialog med programansvarlig og studieadministrasjon om dette. Det kan være lurt å sette seg inn i den samme informasjonen som studentene dine må bekrefte at de har satt seg inn i.
 2. Planlegg undervisningen og skaff ressurser

  • Beregn riktig omfang ressursbruk i forhold til undervisning og eksamen.

  • Planlegg forelesninger, øvinger/obligatoriske oppgaver/innleveringer og avsluttende vurdering(er) i tråd med vedtatt emneplan. Ha et særskilt blikk på at disse samlet bidrar til at studentene vil oppnå de angitte læringsutbyttene i emnet.

  • Skaff timelærere (eksterne/interne), ev. studentassistenter. Sikre deg at underviserne som koples til emnet, inklusive gjesteforelesere, ikke overlapper for mye i sin undervisning.

  • Kan emnet ta imot lærere fra internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

  • Rombooker i studieadministrasjonen sender ut bestillingsskjema for utfylling i god tid før frist. Timeplanen gjøres tilgjengelig for studentene på «Min side» primo juni/desember. Du er selv ansvarlig for å legge detaljert undervisningsplan i Canvas.

  Frister

  Meld inn pensum/anbefalt litteratur innen 15. april for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret

  Se egen prosedyre: Kvalitetssikring av pensumlistene.

  • Vurder tiltak for å styrke FoU‐basert undervisning i emnet der det er mulig/hensiktsmessig, for eksempel ved å: § bruke forelesere fra Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA)?

  • § tilrettelegge for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives som del av pågående forskningsprosjekter ved høgskolen eller ved internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

  • Beregn riktig omfang samlet arbeidsbelastning for studentene, fordelt på alle arbeids- og undervisningsformer, inklusive selvstudier. Normert arbeidsbelastning for studenter på full tid er 40 timer per uke, 1600 timer per studieår/60 sp.

  • Studieadministrasjonen informerer deg dersom du får inn-/utreisende studenter i emnet. Identifiser hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det evt medfører.

  • Studieadministrasjonen informerer deg dersom du har studenter med innmeldt tilretteleggingsbehov i emnet. Identifiser i så fall hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det medfører. Se Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

 3. Planlegg evaluering av emnet

  • Velg egnet evalueringsmetode i samarbeid med studentene, ut fra klassens størrelse og behov.
  • Vurder også å opprette referansegruppe som supplement til andre former for evaluering.

Ressurser og nyttig info

Ressurser og nyttig info

Funksjonsbeskrivelser