Emneansvar

Emneansvar

Denne prosedyren for emneansvarlige er utarbeidet av fakultet HV under omstrukturering av ansattsidene. De er ikke vedtatt som bindende for alle emneansvarlige ved OsloMet, men kan være en nyttig ressurs også ved andre fakultet. Videre vedlikehold av disse er under vurdering.

Avslutte emne

Avslutte emne

 1. Lever emnerapport og avslutt emnet

  Skriv emnerapport og lagre den på Sharepoint – (velg ditt institutt) – velg mappen emnerapporter – sorter under riktig studieprogram/kull/emne.

  • Emnerapporten skrives under av studenttillitsvalgte som dokumentasjon på at studentene har mottatt, lest og forstått informasjon om resultatet av emneevalueringene.
  • Om studentene finner emnerapporten mangelfull i forhold til tilbakemeldingen de ga, skal de ha muligheten til å kommentere dette i et eget felt i rapporten.
  • Emnerapporten skal gå i kopi til studentråd/fagutvalg eller tilsvarende.
  • Lever emnerapporten digitalt til studieleder/programansvarlig.

  Følg opp resultater av evalueringene på hensiktsmessig måte.

  Tilby evt studentene bekreftelse på at de har deltatt i referansegruppe hvis dette har vært gjennomført i emnet.

 2. Forbered neste gjennomføring

  Drøft siste års evaluering av emnet (emneevaluering, tilsynssensor, evt ekstern evaluering etc) med ditt team og bring med deg disse erfaringene inn i planlegging av neste emnegjennomføring. Gjennomføringen designes med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og gjerne ut fra en ‘construct – alignment’ tenkning (baklengs planlegging).

  Ved behov for revisjon av emnet, kontakt programansvarlig.

  Bruk studentaktive læringsformer – gjerne med bruk av IKT i ulike former.

  Kan emnet gjennomføres på engelsk for å ta inn studenter fra internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

 3. Sjekk tilsynssensors rolle for ditt emne

  Avklar med programansvarlig/studieleder hvilken rolle tilsynssensor har for ditt emne (når skal tilsynssensor vurdere ditt emne, hva blir vurdert, hvilke tilbakemeldinger foreligger eventuelt allerede fra tilsynssensor som berører ditt emne).

Ressurser og nyttig info

Ressurser og nyttig info

Funksjonsbeskrivelser