Tilrettelegging for studenter med særskilte behov | Studentstøtte - Ansatt

Tilrettelegging for studenter med særskilte behov

Tilrettelegging for studenter med særskilte behov

Som universitet er vi forpliktet til å tilrettelegge studiesituasjonen for studenter med særskilte behov så langt det er rimelig og mulig, uten å redusere faglige krav (UH-loven § 4-3) Her er noen tips til hva du som emneansvarlig eller foreleser bør tenke på når du har studenter med funksjonsnedsettelser.

Innholdsoversikt

Svaksynt eller blind

Det finnes ulike former for, og ulik grad av, synshemming. Det varierer hvilke behov studenten har og hvilke hjelpemidler studenten bruker. Det er derfor en fordel om du snakker med studenten for å kartlegge hva studenten har behov for og hvordan du kan formidle informasjonen best mulig.

Viktig informasjon bør gis elektronisk via nettsider eller via læringsplattform, unngå skriftlig informasjon på oppslagstavler eller på døren til forelesningsrommet.

Mange studenter med synshemming er avhengig av å få pensum på lyd, og dette kan ta litt tid å få klart. Det er derfor viktig at pensumlisten er publisert i god tid før studiestart. Vær eventuelt behjelpelig med å sende pensumlisten på e-post.

Kompendier må være av god kvalitet for å kunne produsere dem på lyd eller leses med talesyntese. All teksten må være i samme retning, få med hele tekstlinjen og trykken må være tydelig.

Studiemateriell i elektronisk format vil være nyttig, for da kan studenten bruke ulike typer synstekniske hjelpemidler og tekstopplesning. Det optimale formatet er .doc, .rtf eller HTML. Tekst i papirutgave kan scannes og OCR-behandles. Unngå studiemateriell i håndskrift.

En del studenter bruker hjelpemidler for å lese, og det er derfor en stor fordel om de får tilgang til forelesningsmateriell i forkant av forelesningen.

På PowerPoint-presentasjoner bør du bruke skrifttype uten seriffer, for eksempel Arial. Skriftstørrelsen bør være god, og ikke bruke for mange forstyrrende elementer som bilder og animasjoner. Hvis du bruker dette så skill tekst og bilde tydelig fra hverandre.

Hvis du bruker tavle når du underviser så er det viktig at du skriver så tydelig som mulig og les opp det du skriver. Bruk tavlelyset.

Noen studenter vil ha god nytte av å ta opp forelesningen på bånd, fordi de har problemer med å notere underveis. Som foreleser må du godkjenne at det er ok før studenten tar opp. Hvis du ønsker det kan studenten signere en kontrakt som presiserer at opptaket kun er til eget bruk og gjennom kontrakten forplikter studenten seg til å slette opptaket etter bruk. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for tilgang til kontraktsmalen.

Noen studenter bruker førerhund, og disse har lovfestet rett til å være med inn i lokaler hvor det normalt ikke er tillatt med hund.

Hørselshemming

Det er svært viktig at du som foreleser alltid, uten unntak, bruker mikrofon under forelesning. I mange av våre forelesningsrom finnes det teleslynger. Disse rommene er merket med oppslag om dette. Teleslynge er et taleforsterkersystem som gjør at studenten kan koble seg på høyttalersystemet med sitt høreapparat og høre deg gjennom høreapparatet. Dette forutsetter at du bruker mikrofonen. Hvis det kommer spørsmål fra salen, gjenta dem i mikrofonen før du besvarer spørsmålet. Husk at en del hørselshemmede studenter er ukomfortabel med å gi beskjed i plenum hvis de har problemer med å høre deg.

Døve studenter kan ha tegnspråktolk med seg i forelesningen. Du kan forelese som du pleier, men hold gjerne tempoet noe nede. Du kan oppleve at tolken avbryter deg for å få gjentatt noe av budskapet. Tolkene har ofte behov for å forberede seg i forkant av forelesningen, og vil ofte etablere et samarbeid med deg som foreleser.

Tegnspråktolker som ønsker adgangskort og tilgang til læringsplattformen Canvas skal henvende seg til Tilretteleggingstjenesten slik at de kan bli lagt inn i BAS. De kan deretter hente ut adgangskort og få tilgang til Canvas.

I en samtale med en hørselshemmet student er det viktig å henvende seg til studenten, og ikke til tolken. Sørg for å få øyekontakt før du prater og hold ikke hendene foran munnen.

Med hørselshemmede studenter i grupper, øvinger, kollokvier eller tilsvarende er det fint om det kan legges til rette for at gruppen ikke er for stor.

Lese- og skrivevansker

Studenter med lese- og skrivevansker bruker lang tid på å lese og skrive. Mange av disse er derfor avhengig av å planlegge studiehverdagen sin godt for å komme gjennom alt. Det vil gjøre det enklere for disse studentene om undervisningen er strukturert på en god måte, pensum er lagt ut oversiktlig og fristene er forutsigbare.

Ved bruk av PowerPoint-presentasjoner i undervisningen er det viktig at du lar den være på skjermen lenge nok til at alle har fått lese den. Det vil være til stor hjelp om du gjentar de viktigste punktene som står der. Skriftstørrelsen bør være god, og ikke bruke for mange forstyrrende elementer som bilder og animasjoner. Hvis du bruker dette så skill tekst og bilde tydelig fra hverandre.

Studenter med lese- og skrivevansker synes det er utfordrende å høre på undervisningen og notere samtidig, og det vil gjøre situasjonen lettere om du legger ut forelesningsmateriell på Canvas i forkant av forelesningen.

Noen studenter vil ha god nytte av å ta opp forelesningen på bånd, fordi de har problemer med å notere underveis. Som foreleser må du godkjenne at det er ok før studenten tar opp. Hvis du ønsker det kan studenten signere en kontrakt som presiserer at opptaket kun er til eget bruk og gjennom kontrakten forplikter studenten seg til å slette opptaket etter bruk. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for tilgang til kontraktsmalen.

Studenter med dokumenterbare lese- og skrivevansker kan låne pensum på lyd, og dette kan ta litt tid å få klart. Det er derfor viktig at pensumlisten er publisert i god tid før studiestart. Vær eventuelt behjelpelig med å sende pensumlisten på e-post.

For mange er fremmedspråk en ekstra utfordring, så tips gjerne studentene om norske alternativer hvis det er utenlandsk pensum på pensumlisten.

I noen tilfeller søker studenter med lese- og skrivevansker om en annen eksamensform, for eksempel muntlig eksamen i stedet for skriftlig. Da vil fagmiljøene trekkes inn for å vurdere om dette lar seg gjøre uten å lempe på faglige krav. Alle søknader om alternativ eksamensform skal gjennom en individuell behandling for å se på hvilke muligheter som finnes.

ADHD

Studenter med ADHD eller liknende har utfordringer med struktur og orden, og det vil være til god hjelp om de i god tid før semesteret starter har tilgang til en detaljert undervisningsplan som viser når/hvor undervisningen skal være, hva som skal gjennomgås på forelesning og hvilke pensumtekster som bør leses i forkant. Det vil også gjøre situasjonen lettere om du legger ut forelesningsmateriell på Canvas i forkant av forelesningen.

Det er lettere å fange opp skriftlig informasjon, enn muntlig. Så legg alle viktige beskjeder ut på Canvas eller Min Side.

Studenter med ADHD kan ha vansker med å være oppmerksomme over lengre tid, så ta pauser som timeplanen tilsier og varier gjerne undervisningen. Aktiv deltakelse fra studentene kan bidra til å holde oppmerksomheten.

Det kan være utfordrende med gruppearbeid for denne gruppen, da initiativ og selvstendighet ikke alltid faller seg naturlig. Ved behov, finn gjerne alternativer for studenter som sliter. For eksempel, bistå med å danne grupper og gi tydelige instrukser om hva som forventes at de skal få ut av gruppearbeidet.

Asperger syndrom

Studenter med Asperger kan ofte ha utfordringer med å forstå betydningen av det som blir sagt muntlig. Det er viktig at du forklarer en sak av gangen, og at du er konkret og detaljert. Unngå ironi, billedlige talemåter og begreper som kan tolkes ulikt. En del studenter med Asberger syndrom vil også ha utfordringer med å tolke kroppsspråk, ansiktsuttrykk og endret stemmeleie.

Det er lettere å fange opp skriftlig informasjon, enn muntlig. Så legg alle viktige beskjeder ut på Canvas eller Min Side.

En del studenter med Asperger syndrom ønsker orden og struktur, og det vil være til god hjelp om de i god tid før semesteret starter har tilgang til en detaljert undervisningsplan som viser når/hvor undervisningen skal være, hva som skal gjennomgås på forelesning og hvilke pensumtekster som bør leses i forkant. Det vil også gjøre situasjonen lettere om du legger ut forelesningsmateriell på Canvas i forkant av forelesningen.

Gruppearbeid er ofte en krevende arbeidsform for denne gruppen studenter, fordi dette krever gode sosiale- og kommunikative evner. Ved behov, finn gjerne alternativer for studenter som sliter. For eksempel, bistå med å danne grupper og gi tydelige instrukser om hva som forventes at de skal få ut av gruppearbeidet.

Psykiske lidelser

Det finnes svært mange psykiske plager eller lidelser, som gir svært forskjellige utslag hos studentene. Så for å forstå behovet til studenter som forteller som psykiske plager så er det lurt å gå i dialog med den enkelte student for å få kunnskap om dette.

Studenter med psykiske lidelser har ofte gode og dårlige perioder, og det er ikke så lett å forutse for studenten når de dårlige periodene kommer. I dårlige perioden kan det være til god hjelp for studentene om du kan være fleksibel med blant annet innleveringsfrister.

Det er lettere å fange opp skriftlig informasjon, enn muntlig. Så legg alle viktige beskjeder ut på Canvas eller Min Side.

En del studenter har angst, og denne angsten kan være knyttet opp mot prestasjoner eller sosiale situasjoner. I forbindelse med forelesninger, gruppearbeid eller presentasjoner kan det være at studentene spør om å få slippe å holde presentasjoner i plenum. Da vil fagmiljøene trekkes inn for å vurdere om dette lar seg gjøre uten å lempe på faglige krav. Alle søknader om alternativ eksamensform skal gjennom en individuell behandling for å se på hvilke muligheter som finnes. En mulighet kan være at studenten kan få presentere for et mindre antall studenter eller bare for deg som faglærer.

Bevegelseshemming

Vær oppmerksom på om undervisningsrommet er tilgjengelig for studenten. Hvis rommet er uegnet så ta kontakt med din rombooker for å undersøke muligheten for å bytte rom.

Hvis studenten har problemer med å bruke utstyr i undervisningen, for eksempel på lab, så kan det være mulig å søke NAV Hjelpemidler om hjelpemidler. Tilretteleggingstjenesten kan bistå i søknadsprosessen ved behov.

Ved utflukter eller ekskursjoner må du være oppmerksom på behovet for spesialtransport eller annen tilrettelegging. Snakk med studenten og avklar behovet på forhånd.

Noen studenter vil ha god nytte av å ta opp forelesningen på bånd, fordi de har problemer med å notere underveis. Som foreleser må du godkjenne at det er ok før studenten tar opp. Hvis du ønsker det kan studenten signere en kontrakt som presiserer at opptaket kun er til eget bruk og gjennom kontrakten forplikter studenten seg til å slette opptaket etter bruk. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for tilgang til kontraktsmalen.

For studenter som synes det er utfordrende å høre på undervisningen og notere samtidig, vil det gjøre situasjonen lettere om du legger ut forelesningsmateriell på Canvas i forkant av forelesningen.

Kontaktinformasjon for deg som tilsatt

På OsloMet har vi Tilretteleggingstjenesten, et veilednings- og oppfølgingstilbud for studenter med funksjonsnedsettelse eller sykdom. Har du spørsmål knyttet til hvordan du kan og bør legge til rette for studenter med ulike utfordringer knyttet til funksjonsnedsettelse eller sykdommer, ta gjerne kontakt med oss. Vi bistår gjerne både UF- og TA-tilsatte ved behov. Vi kan veilede både studenter og tilsatte, men gjennomføringen av tilrettelegging må skjer på fakultetet studenten tilhører.

Finn også mer informasjon om tilrettelegging på nettsiden til Tilretteleggingstjenesten (student.oslomet.no).

 

Husk at det også er TA-tilsatte på fakultetene som jobber med tilrettelegging for studenter. Ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt fakultet hvis du har spørsmål eller ønsker å diskutere tilretteleggingstiltak.

Fritak fra undervisning og eksamen grunnet helligdager

Studenter som ikke tilhører den norske kirke og har behov for å søke om fritak fra undervisning eller eksamen grunnet religiøse helligdager har krav på inn til to dager fri i undervisningsåret.

Kontakt

Kontakt