Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig - Ansatt

Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig

Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig

Emneansvarlig er den personen som er faglig ansvarlig for et emne. Emneansvarlig har ansvar for planlegging, gjennomføring og utvikling av emnet. Der emneansvarlig ikke selv utfører oppgaven, har emneansvarlig ansvar for at oppgavene utføres og for å ha oversikt over helheten.

Emneansvarlig har følgende ansvar og oppgaver:

Generelt

 • Være kjent med relevante bestemmelser i lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Være kjent med OsloMets kvalitetssystem for utdanning.
 • Være koordinator dersom det er flere faglærere/forelesere.
 • Være kjent med programplanen for studiet for å sikre et samlet bilde av emnets rolle i utdanningen.
 • Være godt kjent med emnebeskrivelsen og læringsutbyttebeskrivelsene og at emnet. gjennomføres i tråd med disse.
 • Sikre at det er samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, eksamens- og vurderingsformer.

Før semesterstart

 • Planlegge og koordinere undervisning og vurdering.
 • Gi informasjon til timeplanlegging innen fastsatte frister.
 • Gi informasjon til eksamensplanlegging innen fastsatte frister.
 • Registrere pensum i digitalt pensumverktøy innen fastsatt frist.
 • Revidere emnet i EpN innen fastsatt frist.
 • Klargjøre emnet i universitetets digitale læringsplattform.

Underveis i semesteret

 • Gi studentene relevant informasjon i læringsplattformen.
 • Ha dialog med studenttillitsvalgt.
 • Følge opp studenter i praksis og samarbeide med praksissted (gjelder emner med praksis).
 • Utarbeide eksamensoppgaver og sensorveiledning
 • Kontakte sensorer og gi nødvendig informasjon.
 • Være tilgjengelig for spørsmål under eksamen.
 • Gjennomføre sensur innen fastsatte frister.
 • Foreta skikkethetsvurdering, eventuelt i samarbeid med faglærer.
 • Gjennomføre evaluering av emnet og utarbeide kvalitetsforbedrende tiltak i samarbeid med studentene.
 • Informere studentene om oppfølging av evalueringer og tiltak.

Ved avslutning av semesteret

 • Skrive emnerapport.
 • Vurdere behov for revisjon av emnet.

Funksjonsbeskrivelser for studieprogram- og emneansvarlige ved OsloMet er fastsatt av utdanningsutvalget. Fakultetene gjør lokale tilpasninger.