I undervisning

I undervisning

Utdanningskvalitet / Emneansvar: planlegge

Emneansvar: praksisemner

 1. Skaff deg oversikt

  Er du ny som emneansvarlig? Ta kontakt med din kontorsjef for å avklare ansvarsfordeling og støttebehov.

  • Få oversikt over dine ressurser for emnet.
  • Gå gjennom programplanen for studiet for å sikre deg et samlet bilde av emnets rolle i utdanningen. 
  • Gå gjennom emneplanen. Denne er grunnlaget for planleggingen av undervisningen.
  • Ta utgangspunkt i forrige undervisningsplan/timeplan når du lager ny. Ta hensyn til ferie, helligdager og fellesarrangementer.
  • Gå gjennom forrige emnerom/emnemappe i Canvas. Ikke tilgang? Kontakt Canvas ved fakultetet.
  • Sett deg inn i din rolle og ansvar i kvalitetssikring av emnet. Se Kvalitetssikringssystemet ved  OsloMet.
  • Gå gjennom forrige oppsummering av emneevaluering for ditt emne. Følg opp eventuelle endringer du har blitt bedt om å utføre.
  • Sjekk karaktersnitt for tidligere år. Dette kan du blant annet finne på fakultetets K:-område ved å følge denne stien: “KS-rapportering”: velg ditt institutt: velg “datapakke”. I mappen for hvert studieår finner du en Excel-fil med eksamensresultater, sortert etter studieprogram. Ved høyere strykprosent enn 20% må du vurdere særskilte tiltak.
  • Har emnet overgangsordninger på grunn av emnerevisjoner? Hold tett dialog med programansvarlig og studieadministrasjon om dette.
  • Det kan være lurt å sette seg inn i den samme informasjonen som studentene dine må bekrefte at de har satt seg inn i.
 2. Planlegg undervisningen og skaff ressurser

  Beregn riktig omfang ressursbruk i forhold til undervisning og eksamen.

  Planlegg forelesninger, øvinger/obligatoriske oppgaver/innleveringer og avsluttende vurdering(er) i tråd med vedtatt emneplan. Ha et særskilt blikk på at disse samlet bidrar til at studentene vil oppnå de angitte læringsutbyttene i emnet.

  Skaff timelærere (eksterne/interne), ev. studentassistenter. Sikre deg at underviserne som koples til emnet, inklusive gjesteforelesere, ikke overlapper for mye i sin undervisning.

  Kan emnet ta imot lærere fra internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

  Rombooker i studieadministrasjonen sender ut bestillingsskjema for utfylling i god tid før frist. Timeplanen gjøres tilgjengelig for studentene på «Min side» primo juni/desember. Du er selv ansvarlig for å legge detaljert undervisningsplan i Canvas.

  Frister
  Meld inn pensum/anbefalt litteratur innen 15. april for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret

  Se egen prosedyre: Kvalitetssikring av pensumlistene

  Vurder tiltak for å styrke FoU‐basert undervisning i emnet der det er mulig/hensiktsmessig, for eksempel ved å:

  Beregn riktig omfang samlet arbeidsbelastning for studentene, fordelt på alle arbeids- og undervisningsformer, inklusive selvstudier. Normert arbeidsbelastning for studenter på full tid er 40 timer per uke, 1600 timer per studieår/60 sp.

  Studieadministrasjonen informerer deg dersom du får inn-/utreisende studenter i emnet. Identifiser hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det evt medfører.

  Studieadministrasjonen informerer deg dersom du har studenter med innmeldt tilretteleggingsbehov i emnet. Identifiser i så fall hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det medfører. Se Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser

 3. Planlegg evaluering av emnet

Ressurser og nyttig info

Programansvar
Pedagogisk ressursbank
Verktøy/tjenester