Emneansvar

Emneansvar

Denne prosedyren for emneansvarlige er utarbeidet av fakultet HV under omstrukturering av ansattsidene. De er ikke vedtatt som bindende for alle emneansvarlige ved OsloMet, men kan være en nyttig ressurs også ved andre fakultet. Videre vedlikehold av disse er under vurdering.

Vurdere emne

Vurdere emne

 1. Forbered eksamen

  Innmelding av ønsket dato og tid for eksamen, ordinær og ny/utsatt skjer til angitte frister. Sjekk endelig dato med studieadministrasjonen før emnet starter.

  Merk! Det er viktig at du ikke legger ut egen informasjon om eksamenstid og sted på nett, men viser til informasjon på Studentweb.

  Det er ditt ansvar å sikre at det er tilstrekkelig antall sensorer, interne og eksterne, for gjennomføring av eksamen.

  • Sørg for at sensorer er oppnevnt til ditt emne i god tid før eksamen, eventuelt sjekk tidligere oppnevnte sensorer.
  • Sensorer for klage på eksamen oppnevnes samtidig som ordinære sensorer.

  Bruken av sensorer skal være i tråd med det som fremgår av emneplanen, og i henhold til Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

  Avtal oppdrag om sensurering med de eksterne sensorene, klarer bruk av interne sensorer. Meld inn sensoroversikt til studieadministrasjonen.

  Lever liste over godkjente arbeidskrav til studieadministrasjonen i god tid før eksamen.

 2. Lag og lever inn eksamensoppgave og sensorveiledning

  Forsidemaler for studentene og annen nyttig informasjon finner du under Eksamen ved fakultet for helsevitenskap (student.oslomet.no).

  • Lag eksamensoppgave. Ta utgangspunkt i de angitte læringsutbyttene for emnet. Eventuell vekting skal fremkomme i oppgaveteksten.
  • Sjekk gjerne gamle eksamensoppgaver slik at du ikke lager samme oppgave som tidligere.
  • Lag eksamensoppgave for ny/utsatt eksamen samtidig, så slipper du å gjøre dette i ferien.
  • Eksamensoppgaven må kvalitetssikres av minst én annen fagperson, noen bruker også tilsynssensor ved utarbeidelse av oppgavetekst.
  • Studieadministrasjonen gir deg beskjed dersom oppgaveteksten også skal utformes på nynorsk.

  Du anbefales å utarbeide sensorveiledning på alle eksamener. Alt som utarbeides av skriftlige veiledninger, poengberegninger og lignende skal kunne gjøres tilgjengelig for studentene etter eksamen.

  Frist for å levere eksamensoppgave og sensurveiledning til studieadministrasjonen er senest 2 uker før eksamensdato.

 3. Under eksamen

  Studieadministrasjonen informerer deg om romplassering i god tid før eksamen. Studentene finner informasjon om romplassering på Studentweb.

  Ved skriftlig eksamen under tilsyn skal faglærer være tilgjengelig for kontakt/tilkalling fra eksamenskontoret under hele eksamen.

  I løpet av den første timen kan ansvarlig faglærer komme inn i eksamenslokalet for en oppklaringsrunde.

 4. Etter eksamen

  Frister

  Sensurfristen er tre uker etter eksamen (student.oslomet.no). For masteroppgaver er fristen seks uker etter innleveringsfristen.

  Gjør ev. sensorveiledning tilgjengelig for studentene etter eksamen, normalt legges denne i Canvas. Dette kan bl.a. ha effekt på antall krav om begrunnelser.

  Begrunnelse og klage

  Les begrunnelse og klage-sider for studenter.

  • Studentene sender krav om begrunnelser via studieadministrasjonen.
  • Begrunnelse kan gis skriftlig eller muntlig etter sensors valg.
  • Begrunnelse skal foreligge innen 2 uker etter at studenten har sendt inn krav.

  Det er viktig at studieadministrasjonen er gjort kjent med når begrunnelse er gitt, slik at det blir registrert i FS. Klagefristen løper fra begrunnelse er gitt. Registreringen gjør det også mulig å ta ut statistikk på sensorers arbeidsbelastning i forhold til begrunnelser.

  For masteroppgaver: Husk å oppfordre til at masteroppgaven publiseres i ODA.

  Plagiatkontroll

  Studieadministrasjonen sjekker oppgaver for plagiat ved at eksamensbesvarelser innlevert digitalt blir sendt til plagiatkontroll. Saksbehandler mottar rapportene fra ePhorus og følger opp oppgaver med høy tekstlikhet sammen med emneansvarlig for å vurdere om det er snakk om fusk.

  Vurderingsprotokoll

  Vurderingsprotokoll med originale signaturer leveres studieadministrasjonen til fastsatt frist. Scannet vurderingsprotokoll med underskrift innen fristen godtas, så fremt original signert protokoll ettersendes per post.

 5. Ny og utsatt eksamen

  Gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen med mindre annet fremkommer av program/emneplan.

Ressurser og nyttig info

Ressurser og nyttig info

Funksjonsbeskrivelser