Funksjonsbeskrivelse for studieprogramansvarlig - Ansatt

Funksjonsbeskrivelse for studieprogramansvarlig

Funksjonsbeskrivelse for studieprogramansvarlig

Funksjonsbeskrivelser for studieprogram-og emneansvarlige ved OsloMet (fastsatt av utdanningsutvalget). Fakultetene gjør lokale tilpasninger.

Studieprogramansvarlig har det faglige ansvaret for studieprogrammet som helhet. Et studieprogram defineres som en enhetlig samling av emner med totalt læringsutbytte og som tilbys studenter å søke på og tas opp til, dvs. bachelor-, master- og ph.d.-program samt andre programmer av omfang 60-120 studiepoeng. Studieprogramansvarlig er en rolle, og personer med ulik stillingstittel kan ivareta rollen.

Studieprogramansvarlig er ansvarlig for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av programmet, herunder kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmet og sikring av et godt læringsmiljø for studentene.

Studieprogramansvarlig utfører sine oppgaver i samarbeid med instituttleder, emneansvarlige og øvrige faglærere, studenter, og teknisk-administrativt ansatte. Der studieprogramansvarlig ikke selv utfører oppgaven, har studieprogramansvarlig ansvar for at oppgavene utføres og for å ha oversikt over helheten. Instituttleder har det faglige og administrative resultatansvaret for virksomheten på instituttet.

Studieprogramansvarlig har følgende ansvar og oppgaver

Faglig ansvar/kvalitetsutvikling

 • Følge opp og sikre helhet i studieprogrammet, inkludert sammenheng mellom læringsutbytte og studiets undervisnings- og vurderingsformer.
 • Være pådriver for utvikling og endring av det faglige innholdet i studieprogrammet.
 • Tilrettelegge for tverrfaglighet og samspill med arbeids- og samfunnsliv.
 • Legge til rette for utvekslingsmuligheter i studieprogrammet, både for ansatte og studenter.
 • Sikre at rutiner for skikkethetsvurdering følges og at de er godt kjent blant ansatte og studenter (gjelder programmer som har skikkethetsvurdering).

Kvalitetssikring

 • Sikre at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningene blir fulgt, inkludert oppfølging av OsloMets kvalitetssystem for utdanning.
 • Utarbeide programrapport, og utforme tiltak som skal (videre)utvikle kvaliteten på programmet.
 • Gjennomføre løpende kvalitetsvurdering og iverksette tiltak ved behov.
 • Gjennomføre periodisk programevaluering.
 • Følge opp relevante undersøkelser.

Koordinerende/administrativt arbeid

 • Følge opp emneansvarlige.
 • Holde kontakt med studenttillitvalgte.
 • Holde kontakt med tilsynssensor.