Arbeid med ny strategi - Ansatt

Arbeid med ny strategi

template.back.to.overview Arbeid med ny strategi

Rektor startet høsten 2022 arbeidet med å lage en ny strategi for OsloMet som skal gjelde fra 2024. Prosjektet involverer studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.

Universitetsstyret vedtok 16. september 2022 at rektor skal utarbeide et forslag til ny strategi som skal gjelde fra 2024. Da opphører den nåværende strategien som ble vedtatt i 2017. 

Strategiarbeidet involverer både styret og alle enhetene ved OsloMet, studenter og eksterne samarbeidspartnere. Målet er å komme fram til et overordnet og kortfattet strategidokument som skal være styrende for utviklingen av hele organisasjonen fremover.

 • Fremdriftsplan

  Høsten 2022

  Etablerer og forankre prosess, innspill

  • September - Felles ledersamling
  • Oktober - Allmøte og styreseminar
  • November - Felles ledersamling
  • Desember - Strategitorg

  Våren 2023

  Innspill og 1. utkast av ny strategi

  • Januar/februar - Strategiverksted, allmøte og felles ledersamling
  • Mars - Innspillsmøte
  • April - Felles ledersamling
  • Mai - Innspillsmøte

  Høsten 2023

  2. utkast ny strategi og vedtak i styret

  • September - høringsrunde
  • Allmøte
  • Vedtak i styret
 • Nyheter og statusoppdateringer

 • Ledersamlinger

  På ledersamlingene deltar flest med linjelederansvar på ulike nivå, men også representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, studentparlamentet og forskergruppeledere.

  Kommende samlinger 2023

  • 25.-26. oktober 2023

  Gjennomførte ledersamlinger 2022/2023

  • 12.-13. april 2023: Temaet var fra 20 til 5 års perspektivet: Hva skal OsloMet forplikte seg til?  Ledersamlingen ga også sine innspill på et tekstutkast til ny strategi.

  • 16.-17. februar 2023: Ledersamlingen ga sine innspill til hvilke retninger vi bør gå i når vi spisser strategien og hvilken form strategien bør få.

  • 17.-18. november 2022: Temaet var globale trender i høyere utdanning, og presentasjon av  fakultetene og sentrenes innspill om hva de mener er de største utfordringene samfunnet vil møte de neste 20 årene.
  • 28.-29. september 2022: Temaet var hva vi kan ta med oss fra den strategien vi har i dag, og om det er noen strategier fra andre universiteter vi kan la oss inspirere av.

  Andre samlinger

  • 20. januar 2023: Strategiverksted med våre samarbeidspartnere utenfor universitetet. Fikk innspill og synspunkter på hvilken rolle OsloMet har i samfunnet nå og bør ha i fremtiden. Og på hvilken måte dette skal gjenspeiles i den nye strategien.
  • 27. oktober 2022: Styreseminar der noen av temaene fra fellesledersamlingen i september ble diskutert. 

   

 • Innspill

  Våren 2023

  15. mai var alle studenter og ansatte invitert til et digitalt innspillsmøte. Det var også mulig å gi innspill digitalt på ulike deler av utkast ny strategi.

  Her kan du se opptak av innspillsmøtet 15. mai 2023 ved OsloMet. 

  29. mars var studenter og ansatte ved OsloMet invitert til innspillsmøte knyttet til arbeidet med ny strategi for OsloMet. Det var også mulig å gi innspill digitalt.

  I mars 2023 har fakulteter, sentre, fellesadministrasjonen og Studentparlamentet sendt inn innspill til hva som skal være OsloMets forpliktelser knyttet til fire samfunnsutfordringer. 

  Innspillene til OsloMets forpliktelser kan du lese her (SharePoint).

  Høsten 2022

  Høsten 2022 har alle fakultet og sentre fått dette spørsmålet: Hvis dere ser 20 år eller lengre fram i tid – hva ser fakultetet/senteret som de 1-3 viktigste samfunnsutfordringene OsloMet skal bidra til å løse? Her kan du lese innspillene som kom da:

  Fakultet for helsevitenskap (HV)

  • Opprettholde rettferdige velferdstjenester av høy kvalitet, tilpasset fremtidens demografi og ressurser
  • Sikre bærekraftig utvikling og gode oppvekstsvilkår for kommende generasjoner
  • Omstillingsevne med hensyn til teknologisk utvikling

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

  • Mangfold, medborgerskap, tillit og fellesskap
  • Miljø og bærekraft
  • Livslang læring

  Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

  • Velferdsstatens bærekraft
  • Likeverdige tjenester og lik rett til utdanning
  • Tillit til fellesskapet, velferdsstaten og demokratiet

  Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

  • God helse og livskvalitet
  • Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Senter for profesjonsstudier (SPS)

  • OsloMet skal bidra til at samfunnet til enhver tid har en tilstrekkelig og kompetent arbeidsstyrke for å løse velferdsstatens sentrale oppgaver.
  • OsloMet skal bidra til at Norge består som et tillitsamfunn, der befolkningen har tiltro til vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap.

  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  • Naturgrunnlaget​
  • Velferdssamfunnet​
  • Medborgerskap

 • Strategitorg

  15. desember 2022 ble ansatte og studenter invitert til strategitorg for å gi sine innspill så langt i strategiprosessen.

  Innspill ble tatt imot direkte på strategitorget og digitalt i ulike Mentimeter (tilbakemeldingsverktøy). Her er noen av tilbakemeldingene:

  Deltakere på strategitorget stemte på samfunnsutfordringene de synes var viktigst, med utgangspunkt i innspillene gitt fra fakultet og sentre.

  1. Tillit til felleskap og demokrati

  2. Medborgerskap og mangfold

  3. Tiltro til vitenskapelige og forskningsbasert kunnskap

  4. Livslang læring

  5. Rettferdige velferdstjenester av høy kvalitet

  6. Omstillingsevne med hensyn til teknologisk utvikling

  7. God helse og livskvalitet

  8. Naturgrunnlag

  Deltakere ga også innspill til hva en strategi trenger for at den skal være nyttig.

  • Setter en tydelig retning og gir grunnlag for prioritering

  • Skaper felles identitet, sier noe om hvem vi er (gjenkjennbar)

  • Operasjonaliserbar

  • Ambisiøs uten å være utopisk

  • Virker motiverende 

 • Dokumenter og nyttige lenker

 • Sekretariat

  Sekretariatet skal bistå i å fasilitere en bred og medvirkende prosess for studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.

  Med i sekretariatet er

  • Ina Tandberg, stab rektor

  • Tor Even Marthinsen, stab rektor

  • Inger Langeggen, Avdeling for utdanning

  • Trine Beate Elvebakken, Avdeling for utdanning

  • Kent Grødem, Avdeling for økonomi

  • Trygve Bjørnæs, Avdeling for forskning og utvikling

  • Solveig Merete Svantesen, Avdeling for HR

  • Marianne Moss, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

 • Kontakt

  Har du spørsmål til strategiprosessen kan du ta kontakt med Ina Tandberg i rektors stab.