Starter arbeid med ny strategi

Nyhetportlet

Foto av vegg, Fyrhuset på campus Pilestredet.

Starter arbeid med ny strategi

Rektor starter i høst arbeidet med å lage en ny strategi for OsloMet som skal gjelde fra 2024. Prosjektet skal involvere studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.   

Universitetsstyret vedtok 16. september at rektor skal utarbeide et forslag til ny strategi som skal gjelde fra 2024. Da opphører den nåværende strategien som ble vedtatt i 2017 med universitetsakkreditering som hovedmål. 

Strategiarbeidet skal involvere både styret og alle enhetene ved OsloMet, studenter og eksterne samarbeidspartnere.   

Målet er å komme fram til et overordnet og kortfattet strategidokument som skal være styrende for utviklingen av hele organisasjonen fremover.

– Jeg ser fram til mange gode diskusjoner om hvordan vi ønsker at universitetet skal utvikle seg i årene som kommer, og hvordan vi best uttrykker denne retningen i et styringsdokument, sier rektor Christen Krogh.

– Et av perspektivene jeg ønsker å løfte i diskusjonene er hvor langt frem man bør se i en strategi. Et universitet har lange historiske linjer, og vil være en viktig del av samfunnet i uoverskuelig framtid. Et viktig spørsmål er hvordan dette skal reflekteres i strategien,sier rektor.

Bred involvering styrker forankringen

Den nye universitetsstrategien skal legge føringer for utvikling av delstrategier for de ulike funksjonsområdene i ledelsen, FoU, utdanning, organisasjon og infrastruktur, og for utvikling av strategiske planer for fakulteter, institutter og sentre.

– Vi legger opp til bred involvering i det kommende strategiarbeidet, slik at den nye strategien blir godt forankret i organisasjonen, sier Christen Krogh.

Innspill fra alle enheter vil samles i et kunnskapsgrunnlag som legges frem for styret underveis i strategiprosessen.

Veien videre

Viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen, skal lede arbeidet. Med seg får han et sekretariat som skal bistå i å fasilitere en bred og medvirkende prosess for studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere. Det legges opp til ulike aktiviteter i høst og gjennom 2023, frem til styret skal vedta den nye strategien i oktober neste år.

Det første som står på programmet i høst er en ledersamling der OsloMets ledere på både fag- og administrasjonssiden skal diskutere hva man bør legge i en god strategi. I tillegg legges det opp til et styreseminar i oktober der strategiarbeidet skal være tema.