Virksomhetsstyring - Ansatt

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

Rektors ledermøte

Rektors ledermøte er et rådgivende organ for rektor. Se frister for oppmelding av saker, og les om arbeidsform og informasjonsflyt fra ledermøtene.

Strategimidler og porteføljestyring

Ønsker du å starte opp prosjekter eller søke om strategimidler på OsloMet? Strategimidler og porteføljestyring gir deg retningslinjene og prosjektforslagsmalen som skal benyttes.

Strategi og planer

Her finner du styringsdokumenter som Strategi 2024, OsloMets langtidsplan og -budsjett og andre styringsverktøy og planer som er vedtatt på institusjonsnivå. Du finner også tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

Styremøter

Styret til OsloMet er øverste beslutningsorgan og har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift.  Gå til oversikt over styremøter med tilhørende saksdokumenter.