Rektors ledermøte | Virksomhetsstyring - Ansatt

Universitetets ledermøte (ULM)

Universitetets ledermøte (ULM)

Universitetets ledermøte (ULM) er et rådgivende organ for rektor. Ledermøtet består av rektoratet, OI-direktør, dekanene, senterlederne og leder av studentparlamentet.

Arbeidsform, agenda og frister

  • Universitetets ledergruppe har ukentlige møter hver tirsdag.
  • Saker som foreslås for behandling i universitetets ledermøte skal meldes opp via linja. Dagsorden settes av rektor.
  • Sakspapirer skal være rektors stab i hende senest onsdag kl. 12.00 uken før møtet der saken skal behandles.
  • Agenda med sakspapirer distribueres til møtedeltakere og lederstøtter torsdag før oppsatt møte.
  • Dersom du har saksansvar for en sak som er meldt opp til universitetets ledermøte, har du selv anledning til å være observatør under møtet. Meld fra på forhånd ved å sende e-post til rektors stab

Mal for oppmelding av saker

Informasjonsflyt og rektors beslutninger

  • Ledere som møtes i ledergruppen har ansvar for å ivareta linjekommunikasjonen i sin egen linje, og se til at saker av interesse for organisasjonen blir orientert om videre nedover i linja.
  • Beslutninger fattes av rektor.  Etter diskusjon i ledermøtet sender saksbehandlende enhet beslutningsnotat til godkjenning i linjen, og i siste instans av rektor, i P360.
  • Rektors beslutninger (public360online.com). 
  • Diskusjons- og orienteringssaker kan i tillegg informeres om på ansatt.oslomet.no som interne nyheter.

Kontakt

Kontakt