Rektors ledermøte | Virksomhetsstyring - Ansatt

Rektors ledermøte

Rektors ledermøte

Rektors ledermøte er et rådgivende organ for rektor. Ledermøtet består av rektoratet, DV-direktør, dekanene, senterlederne og leder av studentparlamentet.

Arbeidsform, agenda og frister

  • Ledergruppen har ukentlige møter hver tirsdag fra kl. 1400-1530, og et utvidet møte hver 4. uke.
  • Saker som foreslås for behandling i rektors ledermøte skal meldes opp via linja. Dagsorden settes av rektor.
  • Sakspairer skal være rektors stab i hende senest en uke før møtet der saken skal behandles.
  • Agenda med sakspapirer distribueres til møtedeltakere og lederstøtter onsdagen før oppsatt møte.
  • Dersom du har saksansvar for en sak som er meldt opp til rektors ledermøte, har du selv anledning til å være observatør under møtet. Meld fra på forhånd ved å sende e-post til rektors stab . 

Mal for oppmelding av saker

Informasjonsflyt og rektors beslutninger

  • Ledere som møtes i ledergruppen har ansvar for å ivareta linjekommunikasjonen i sin egen linje, og se til at saker av interesse for organisasjonen blir orientert om videre nedover i linja.
  • Beslutninger fattes av rektor. Se hvilke beslutninger rektor har tatt etter diskusjon i ledermøtet. Etter diskusjon i RLM sender saksbehandlende enhet beslutningsnotat til godkjenning i linjen, og i siste instans av rektor, i P360. Beslutningsnotatet opprettes i P360-sak 17/01326, der finnes også eksempler på hvordan notatet kan utformes. 
  • Diskusjons- og orienteringssaker kan i tillegg informeres om på intranettet som interne nyheter.

Kontakt

Kontakt