Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Strategimidler og porteføljestyring

Ønsker du å starte opp prosjekter eller søke om strategimidler på OsloMet? Her finner du retningslinjene og prosjektforslagsmalen som skal benyttes.
Strategimidler er midler som innvilges til særskilte tiltak og prosjekter som støtter opp under OsloMets strategi. Strategimidler deles ut årlig. Søknader om strategimidler skal følge gitte retningslinjer og prosjektforslagsmalen (docx).

Hvordan behandles søknader?

Prosjektforslag skal kvalitetssikres og forankres i linja og godkjennes av en leder på nivå 2 før oversendelse. Søknaden sendes gjennom Public360.

Prosjekter av en viss størrelse og kompleksitet skal behandles av Tjenesterådet og endelig godkjennes av rektor før prosjektet kan starte, i henhold til porteføljestyringsmodellen.

Slik søker du strategimidler

Du kan fremme forslag om strategimidler til tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

a) Forslag som kan bidra til en mer effektiv måloppnåelse, eller krever særskilt innsats for å nå mål. Slike forslag må referere til konkrete mål i OsloMets overordnede strategi, og det må legges vekt på å sannsynliggjøre måloppnåelse.

b) Forslag som kan bidra til mer effektivitet – administrativt eller faglig. Slike forslag må også sannsynliggjøre gevinst og hvordan gevinsten skal tas ut.

c) Forslag som kan bidra til å gi OsloMet en ny og verdifull posisjon. Det må legges vekt på å sannsynliggjøre effekt.

Se også notatet Prosess og kriterier for strategimidler 2018 (pdf).

Slik søker du om å starte opp et prosjekt

Nye prosjekter med planlagt start påfølgende år skal meldes inn med prosjektforslagsmalen dersom minimum ett av følgende kriterier er møtt:

  1. Krever avsetting av IKT-ressurser, eller prosjektmedarbeidere fra fakultet
  2. Prosjektet har en direkte effekt på hverdagen til UF-tilsatte
  3. Budsjett minimum 1,5 MNOK

Hvilke prosjekter skal ikke porteføljestyres?

Porteføljestyringen gjelder ikke forskningsprosjekter, faglige utviklingsprosjekter (for eksempel utredning av nytt studie) eller prosjekter knyttet til etter- og videreutdanning.

Årshjul: Frister og framdrift ved behandling av prosjektsøknader

  • 1. juli: Frist for å levere prosjektforslag.
  • September: Septemberkonferanse – Porteføljestyret vurderer og innstiller på prioritering av prosjektforslag.
  • Oktober: Rektor beslutter prioritering av prosjekter i porteføljen etter behandling i RLM.
  • Ultimo oktober: Bestilling til prioriterte prosjekter om å levere prosjektplan.
  • Ultimo november: Frist for å levere prosjektplan.
  • Medio desember: Tjenesterådet beslutter porteføljeplan.

OsloMets prosjektportefølje og tildelte strategimidler 2018

Porteføljekontoret

Porteføljekontoret er en støttefunksjon for porteføljestyringsprosessen og prosjektgjennomføring. Porteføljekontoret er et nettverk bestående av representanter fra økonomi- og virksomhetsstyring og avdeling IKT. Kontoret har kompetanse på prosjektledelse, IKT, virksomhetsarkitektur og økonomistyring. Porteføljekontorets oppgaver er å forberede saksunderlag til prioritering av prosjekter, holde oversikt over status på gjennomføring og gevinstuttak på prosjekter i porteføljen, og å veilede prosjekteiere og prosjektledere i utarbeidelse av prosjektmaler og gjennomføring av prosjekter. Porteføljekontoret ledes av Kent Grødem i Økonomiavdelingen.

Kontakt: Portefoljekontor@365.oslomet.no

Last ned maler

Du finner malene på nettsidene for prosjektverktøy

Søknad om prosjektopprettelse/strategimidler skal benytte malen "Prosjektforslag_Mal til BP1". Som hjelp til å beregne kostnader og finansiering kan du bruke "Budsjettverktøy for prosjektforslag". Du kan klippe ut tabellene fra budsjettverktøyet og lime disse inn i søknadsmalen.

 

 

Kontakt