Rutiner personalforvaltning | Personalforvaltning - Ansatt

Personalforvaltning

Personalforvaltning

Her ligger noen av rutinene for personalområdet. Du finner mer om personalrutiner i Personalhåndboka.

Endringer

Brukeradministrativt system (BAS)

Brukeropplysningene i BAS er styrende for automatiske tilganger i mange ulike system ved universitetet. For nyregistreringer eller endring av opplysninger knyttet til den ansatte, følg denne prosedyren: Brukeradministrativt system (BAS) - innlegging og endring av ansattopplysninger (.docx).

Intern overflytting - endring av ansattes organisatoriske tilhørighet

Revidert rutine er under arbeid - den vil være på plass i løpet av januar 2023. Ta kontakt med lokal HR dersom du trenger bistand. 

Organisasjonsendringer

Ved organisasjonsendringer som oppretting, nedlegging, flytting, navneendring eller andre endringer i organisasjonsenheter skal dette gjøres  i tråd med disse retningslinjene: Organisasjonsendringer ved OsloMet

Hjemmekontor

Arbeidsgiver arbeider med nye retningslinjer for hjemmearbeid. Inntil videre viderefører OsloMet våren 2022 prinsippene om at ansatte som hovedregel har kontoret i OsloMets lokaler som arbeidssted. Det kan gjøres avtale om hjemmearbeid med nærmeste leder. For mer informasjon se nyhetssak om hjemmekontor og i Personalhåndboka (compendia.no).

Dersom noen skal inngå avtale om hjemmekontor ihh til forskrift om hjemmekontor (regjeringen.no), kan DFØs mal for Individuell fjernarbeidsavtale (dfo.no) benyttes til OsloMet har utarbeidet egne retninglinjer og mal. 

Ved dødsfall

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall – gjelder både ved studenters og ansattes død.

Øvrige rutiner

Medbestemmelse

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA