Retningslinjer for gaver | Logo og visuell profil | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Retningslinje for gaver

Retningslinje for gaver

Skal du kjøpe inn gave til en kollega eller medarbeider, må du kjenne til universitetets retningslinjer for gaver og påskjønnelser. Retningslinjene gjelder blant annet påskjønnelse ved jubileum og pensjon, og ved kjøp av krans eller blomster ved bisettelse eller gravferd.

Statlige arbeidsgivere kan ikke gi gave uten spesiell anledning til ansatte, det er derfor en forutsetning for at gavereglementet kommer til anvendelse at hendelsen er tilknyttet en eller annen begivenhet. 

Gavereglementet gjelder både påskjønnelse ved jubileum, pensjon og fratredelse, samt kjøp av krans eller blomster ved gravferd og bisettelse.

 1. Ansatte som fyller 50, 60 eller 70 år får gavekort på kr 4 000. 
 2. Ansatte som har 20, 30 eller 40 års tjeneste ved universitetet får gave eller gavekort på kr 4 000. 
 3. Ansatte som pensjoneres får gave eller gavekort på kr 4 000. 
 4. For ansatte som slutter etter minst ti års tjeneste ved universitetet får gave eller gavekort på kr 4 000.
 5. I forbindelse med markeringer av hendelsene i punktene 1 - 4 kan det avholdes en tilstelning med en kostnadsramme ihh Statens Personalhåndbok pkt. 10.11.3, 3 b), pr. 1. januar 2023 er denne satsen på inntil kr. 471,- pr. deltaker. Statens satser for bevertning justeres årlig.
 6. Det er adgang til å gi mindre oppmerksomhetsgaver, f.eks. blomster, til ansatte som fratrer uavhengig av hvor lenge de har jobbet ved virksomheten. I tillegg kan det avholdes en tilstelning for inntil kr 1 000.
 7. I forbindelse med arbeidstakers/pensjonisters dødsfall kjøper fakultetet/avdelingen/seksjonen krans eller blomster i samsvar med stedets skikk og bruk.
 8. Det kan i særlige tilfeller gis en blomsterhilsen fra OsloMet sentralt ved arbeidstakers dødsfall. Dette besluttes av rektor.
 9. Rektor kan i særlige tilfeller, etter særlig begrunnelse fra enheten, vurdere påskjønning som faller utenfor reglene i 1 – 7.

Gavekort, blomster og mat skal bestilles på Min bestilling.

Utgifter innenfor disse retningslinjene dekkes over fakultetets, senterets eller avdelingens budsjett, med unntak av blomsterhilsen fra OsloMet sentralt.

Merknader til retningslinjene

 • Ansatte ved OsloMet som gjennom omorganiseringer har gått over fra en annen institusjon får medregnet ansettelsesforholdet ved den institusjonen.
 • Fast og midlertidig tjeneste i heltids- og deltidsstilling regnes med. Permisjoner regulert i tariffavtale regnes med som tjenestetid.
 • Reglementet gjelder ikke i de tilfeller hvor den ansatte har en annen hovedarbeidsgiver. 
 • Det er nærmeste leder med personalansvar som har ansvaret for at de ansatte i enheten blir påskjønnet.
 • Tilstelningene tilrettelegges av enheten selv, og kan være felles for flere ansatte når forholdene ligger til rette for det.

Retningslinjene gjelder fra 1. oktober 2021.