Retningslinjer for gaver | Logo og visuell profil | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Retningslinje for gaver

Retningslinje for gaver

Skal du kjøpe inn gave til en kollega eller medarbeider, må du kjenne til universitetets retningslinjer for gaver og påskjønnelser. Retningslinjene gjelder blant annet påskjønnelse ved jubileum og pensjon, og ved kjøp av krans eller blomster ved bisettelse eller gravferd. Merk at retningslinjer for gaver er revidert pr 02.01.2024.

Statlige arbeidsgivere kan ikke gi gave uten spesiell anledning til ansatte, det er derfor en forutsetning for at gavereglementet kommer til anvendelse at hendelsen er tilknyttet en eller annen begivenhet. 

Gavereglementet gjelder både påskjønnelse ved jubileum, pensjon og fratredelse, samt kjøp av krans eller blomster ved gravferd og bisettelse.

 1. Det gis én julegave pr ansatt fra OsloMet. Det er samme julegave til alle ansatte, uavhengig av ansattes enhet, utdelt fra den som representerer arbeidsgiver (universitetet). Det er ikke anledning til å dekke julegaver fra en underliggende enhet for OsloMets midler, eller med midler fra eksterne kilder som forvaltes av OsloMet. Maks verdi for julegave i 2023 er kr 400; beløpet kan årlig revideres.  
 2. OsloMet dekker ikke, verken ved faktura eller refusjon, gaver for andre anledninger enn de som er angitt i gavereglementet.
 3. OsloMet kan ikke gi gaver til veldedige formål eller organisasjoner, verken i ansattes navn eller i OsloMet sitt navn. Midler tildelt OsloMet kan ikke brukes til formål som ikke er beskrevet i tildelingsbrevene fra KD, som angir at mål og rammer er knyttet til utdanning, forskning og formidling. 
 4. Det kan gis mindre oppmerksomhetsgaver, f.eks. blomster, til ca. kr 350 (pr januar 2024) eks. frakt, til ansatte for ekstraordinær innsats, ved sykdom og dødsfall i nær familie og av andre spesielle velferdsgrunner. 
 5.  Det kan gis mindre oppmerksomhetsgaver til foredragsholdere, gjesteforelesere og andre eksterne som ikke mottar honorar for oppdraget, begrenset oppad til ca. kr 350 (pr januar 2024). Det bør fortrinnsvis deles ut profilartikler som gaver til foredragsholdere o.l.
 6. Ved ansettelse og fratredelse gis alle ansatte en blomst til verdien angitt i punkt 4. Når det gis gave/gavekort etter gaveregelverkets punkt 7 – 9 gis det blomster av samme verdi som angitt i punkt 4.
 7. Ansatte (definert som faste ansatte, stipendiater, ansatte på åremål og ansatte i midlertidig kontrakt med varighet på minst ett år) som fyller 50, 60 eller 70 år får gave eller gavekort på kr 4 000. 
 8. Ansatte som har 20, 30 og 40 års tjeneste ved universitetet får gave eller gavekort på kr 4 000. 
 9. Ansatte som pensjoneres og ansatte som sier opp sin stilling etter minst 10 års tjeneste får gave eller gavekort på kr 4000. Personalleder kan i samråd med HR vedta tilfeller hvor det ikke gis gavekort fra arbeidsgiver, dersom det foreligger spesielle årsaker til dette.
 10. I forbindelse med markeringer av hendelsene i punktene 7 - 9 kan det avholdes en tilstelning med en kostnadsramme ihh Statens Personalhåndbok pkt. 10.11.3, 3 b). Pr. 1. januar 2024 er denne satsen på inntil kr. 507,- pr. deltaker. Statens satser for bevertning justeres årlig.
 11. Det er adgang til å gi mindre oppmerksomhetsgaver, f.eks. blomster, til ansatte som fratrer, uavhengig av hvor lenge de har jobbet ved virksomheten. I tillegg kan det avholdes en tilstelning for inntil kr 1 000.
 12. I forbindelse med arbeidstakers/pensjonisters dødsfall kjøper fakultetet/avdelingen/seksjonen krans eller blomster i samsvar med stedets skikk og bruk.
 13. Det kan i særlige tilfeller gis en blomsterhilsen fra OsloMet sentralt ved arbeidstakers dødsfall. Dette besluttes av senterledere, dekaner og prorektorer.
 14. Det gis gave fra egen enhet til kandidater ved avlagt disputas.  
 15. Ved all gavegivning og påskjønnelse skal OsloMets etiske retningslinjer etterfølges.
 16. Senterledere, dekaner og prorektorer kan i særlige tilfeller, etter særlig begrunnelse fra enheten, vurdere påskjønning som faller utenfor reglene i 7 – 9. Begrunnelsen og godkjenningen skal følge bestillingen eller refusjonssaken. 

Gavekort, blomster og mat skal bestilles på Min bestilling.

Utgifter innenfor disse retningslinjene dekkes over fakultetets, senterets eller avdelingens budsjett, med unntak av blomsterhilsen fra OsloMet sentralt.

Merknader til retningslinjene

 • Ansatte ved OsloMet som gjennom omorganiseringer har gått over fra en annen institusjon får medregnet ansettelsesforholdet ved den institusjonen.
 • Fast og midlertidig tjeneste i heltids- og deltidsstilling regnes med. Permisjoner regulert i tariffavtale regnes med som tjenestetid.
 • Reglementet gjelder ikke i de tilfeller hvor den ansatte har en annen hovedarbeidsgiver. 
 • Det er nærmeste leder med personalansvar som har ansvaret for at de ansatte i enheten blir påskjønnet.
 • Tilstelningene tilrettelegges av enheten selv, og kan være felles for flere ansatte når forholdene ligger til rette for det.

Retningslinjene gjelder fra 2. januar 2024.