Gruppeleder- og tjenesteeierfunksjoner | Personalforvaltning - Ansatt

Beskrivelse av gruppeleder- og tjenesteeierfunksjoner

Beskrivelse av gruppeleder- og tjenesteeierfunksjoner

Her finner du en beskrivelse av oppgaver og ansvar som ligger til de to funksjonene gruppeleder og tjenesteeier.

Hva er en gruppeleder?

Gruppeleder er en medarbeider som gis ansvar for et fagområde på vegne av formell leder. Inn under dette følger ledelse, fordeling og kontroll av arbeidet utført av en gruppe medarbeidere på dette fagområdet. Gruppeledere har ikke personalansvar.

Gruppeledere benyttes i utgangspunktet i enheter der det ikke er formelle mellomledere (seksjonssjef) og lederen har et så stort kontrollspenn at det er nødvendig for å lede det faglige arbeidet.

Gruppeleder har et overordnet ansvar av utpreget faglig og administrativ art.

Om en enhet skal ha gruppeleder avgjøres av dekan på fakultet, senterleder eller direktøren i øvrige enheter. Avgjørelsen tas etter en konkret vurdering der man skal se på bl.a.

 • mengden av oppgaver enheten er ansvarlig for
 • antall medarbeidere i enheten
 • typen oppgaver i enheten

Hvem som utpekes som gruppeleder (der det er avgjort at man skal ha gruppeledere, se avsnittet over) avgjøres etter konkret vurdering av enhetens leder.

Hva er en tjenesteeier?

 • Tjenesteeier utnevnes for en periode av fagdirektør etter innspill fra ledernettverket for administrativt område (LAO).
 • Tjenesteeier rapporterer til ledernettverket.
 • Tjenesteeier har ikke personalansvar.

Hvorvidt rollen som tjenesteeier medfører vesentlige endringer i ansvarsområde/oppgaveutførelse vil variere. Det bør derfor gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle.

En tjenesteeier vil ha som oppgave å

 • koordinere ytelser som inngår i en tjeneste
 • lede ressursnettverk for tjenesten
 • gjennomføre definerte utviklingsbehov
 • sikre god kvalitet, kostnadseffektivitet og brukerfokus på tjenesten
 • setter mål og standarder for tjenesten
 • sørge for kontinuerlig forbedring og utvikling
 • sikre forankring ved å ta kontakt med riktig beslutningstager i saksforberedelsen,
 • sørge for intern kommunikasjon slik at arbeidet blir forankret i riktige fora/roller