Retningslinjer for tjenestereiser | Reiser - Ansatt

Retningslinjer for tjenestereiser ved OsloMet

Retningslinjer for tjenestereiser ved OsloMet

Retningslinjene gjelder for alle ansatte på OsloMet i forbindelse med tjenestereiser for universitetets regning. Godkjent av rektor 30.10.2017.
reiseregning@oslomet.no

regnskap@oslomet.no

 

Innhold

1.    Overordnede prinsipper
2.    Bruksområde og målgruppe
3.    Formål
4.    Reisemåte
5.    Bruk av avtaler/rabattordninger
6.    Reise med bil
7.    Standard på hoteller/restauranter
8.    Bestilling av reiser
9.    Endring/avbestilling av reiser
10.    Bruk av kredittkort
11.    Risikoreduksjon ved fellesreiser
12.    Reiseforsikring
13.    Sykdomsforebygging
14.    Visum
15.    Reise til risikoområder
16.    Kombinasjon av tjenestereise og privat ferie/fridager
17.    Reiseforskudd
18.    Leiebil

1. Overordnede prinsipper

Retningslinjene styres av følgende overordnede prinsipper og regelverk:

  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (lovdata.no, regjeringen.no)
  • Før reise foretas skal det vurderes nøye om reisen er nødvendig, eller om den kan erstattes med telefonmøter, videokonferanse e.l.
  • Miljø – og bærekraftmessige hensyn skal søkes ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av reisen
  • Alle tjenestereiser skal skje på en kostnadseffektiv og behovsdekkende måte slik at tid og ressurser i organisasjonen frigjøres for virksomhetens primæroppgaver
  • Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder; jfr §1 pkt. 2 i begge særavtalene. Forhåndsgodkjenningen skal fortrinnsvis skje igjennom funksjonen «Reisesøknad» i SAP eller app på mobiltelefon eller nettbrett
  • Alle bestillinger av reise og hotell skal skje av den reisende selv gjennom det reisebyrået OsloMet har avtale med, og bestillingen skal gjøres via reisebestillingsportal eller «app» på mobiltelefon eller nettbrett
  • OsloMets avtaler på fly, hotell m.m. skal kun brukes til tjenestereiser, ikke til private reiser
  • Reiseregning skal leveres snarest mulig etter avsluttet reise.

2. Bruksområde og målgruppe

Retningslinjene gjelder for alle ansatte på OsloMet i forbindelse med tjenestereiser for universitetets regning.

3. Formål

Retningslinjene angir alle ansattes forpliktelser og rettigheter vedrørende reiser. De er knyttet til bruk av avtalt reisebyrå, valg av reisemåte, standard på transportmiddel, valg av overnattingssted og refusjon av nødvendige utgifter knyttet til reisen.

Retningslinjene er utformet for å sikre at alle reiser gjennomføres på en sikker, praktisk og kostnadseffektiv måte for den enkelte og for OsloMet. I tillegg skal de ivareta universitetets innberetningsplikt overfor offentlige myndigheter og etterfølgelse av overordnet regelverk.

4. Reisemåte

Økonomiklasse/lavpris skal som hovedregel benyttes. Unntak må godkjennes av nærmeste leder.

5. Bruk av avtaler/rabattordninger

OsloMet har avtale med reisebyrå og denne avtalen skal benyttes. De til enhver tid gjeldende hotellavtaler, bussavtaler o.l. vil være tilgjengelige på OsloMets reisesider og hos gjeldende reisebyrå.

Ansatte kan ikke privat benytte opptjente bonuspoeng eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereise. Privat forbruk anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter, jfr. Særavtalene for reiser både innenlands og utenlands § 3 departementets kommentar pkt 2 (lovdata.no).

Det betyr at det ikke er adgang til å bruke bonuspoeng opptjent på reise, til private reiser eller opplevelser (slik som hotellovernattinger, kjøp og liknende). Har du spørsmål om om bruk av bonuspoeng, send e-post til regnskap@oslomet.no ref. Lønn

6. Reise med bil

Utlegg til bruk av privatbil refunderes etter statens satser når denne reisemåten er mest hensiktsmessig og godkjent av arbeidsgiver. Dersom man likevel skulle velge å bruke egen bil når andre alternativer finnes, refunderes det kun etter laveste pris for offentlig kommunikasjon.

7. Standard på hoteller/restauranter

Det skal benyttes hoteller/restauranter av god gjennomsnittsstandard. I byer med høy kriminalitet skal det vektlegges at hotellet er plassert i en trygg del av byen. Hoteller/restauranter i høyere prisklasse skal kun benyttes når spesielle forhold tilsier dette, og etter forutgående avtale med overordnet.

Av sikkerhetsmessige hensyn skal overnattingssted booket gjennom Airbnb eller lignende unngås, i hvert fall inntil disse stedene kan bookes gjennom reisebyråer slik at man til enhver tid vet hvor den ansatte befinner seg.

8. Bestilling av reiser

Reisen bookes via OsloMets reisebyråavtale, fortrinnsvis via gebyrfri online løsning eller «app» på mobiltelefon eller nettbrett, alternativt kan mer kompliserte reiser bestilles via epost eller telefon. Informasjon om dette finnes på OsloMets reisesider.

9. Endring/avbestilling av reiser

Ved behov for endring/kansellering av reise er den ansatte selv ansvarlig for å gjøre dette så snart som mulig, enten direkte til selskapet eller via reisebyrået. Dersom en reise utsettes skal reisebyrået kontaktes umiddelbart for rebooking eller refundering.

10. Bruk av kredittkort

Ansatte tilbys kredittkort uten årsavgift gjennom OsloMet og kortet skal fortrinnsvis benyttes til betaling av reisen. Kortet utstedes med personlig ansvar og den ansatte er selv ansvarlig for kredittkostnader som påløper etter utløp av rentefritaksperioden (normalt 40 dager). Ansatte som vil benytte eget kredittkort kan gjøre det. Slike kort registreres hos reisebyrå. Ansatte som ikke vil eller kan få kredittkort kan kontakte overordnet for alternative løsninger.

11. Risikoreduksjon ved fellesreiser

Ved gruppereiser må det vurderes om hele gruppen skal reise sammen eller deles opp i puljer av hensyn til konsekvenser for høgskolen ved ulykker.

12. Reiseforsikring

Alle som reiser skal være dekket av reiseforsikring. Dette er ivaretatt gjennom universitetets tilbud på kredittkort. Ved eventuell bruk av andre kredittkort, må den reisende selv påse at reiseforsikring er inkludert på reisen. Forsikringssaker meldes av den enkelte til gjeldende forsikringsselskap.

Dersom en ansatt inviteres på reise arrangert og betalt av ekstern arrangør, må den ansatte selv påse at tilfredsstillende reiseforsikring er inkludert. Forsikringskostnaden kan dekkes av universitetet etter godkjenning av leder.

13. Sykdomsforebygging

Ved reise til spesielle land/verdensdeler har den reisende et selvstendig ansvar for å påse at nødvendige sykdomsforebyggende tiltak gjennomføres. OsloMet dekker eventuelle nødvendige utgifter til vaksinering.

14. Visum

Den reisende er selv ansvarlig for at det er ordnet med nødvendig visum etter reisemålets/landets regler.

15. Reise til risikoområder

Man skal til enhver tid følge norske myndigheters råd om risikoområder. Universitetet kan velge å innføre reiseforbud til enkelte områder, og kan ikke pålegge ansatte å reise til områder de føler seg ubekvem med.

16. Kombinasjon av tjenestereise og privat ferie/fridager

En reise kan kombineres med egne ferie-/fridager der dette måtte passe, og etter forutgående avtale med overordnet. Kombinert tjeneste-/feriereise skal ikke føre til økte kostnader for høgskolen direkte eller indirekte.

17. Reiseforskudd

Det utbetales som hovedregel ikke reiseforskudd.

Kostnader som forfaller før reisen finner sted utbetales etter forhåndsregistrering i reiseregningssystemet slik at oppgjøret kan finne sted før forfall av faktura fra kredittkortselskapet. Reiseforskudd som ikke er gjort opp innen 1 måned etter avsluttet reise medfører trekk i lønn, ref. særavtaler for reiser nevnt under overordnede prinsipper.

18. Leiebil

Leiebil skal bestilles gjennom reiseportalen, og type bil tilpasses den enkeltes behov. Leiebilen betales med personlig kredittkort.