Utenlandsreise | Reiser - Ansatt

Utenlandsreise

Utenlandsreise

Her finner du tips og nyttig informasjon til bruk ved utenlandsreiser.

Generelle reiseråd

Forbered reisen godt

På Sikresiden.no kan du lese mer om hvilke forholdsregler du må ta før du reiser og under reisen (sikresiden.no). Her får du sikkerhetsråd før du reiser, hvordan medisiner bør oppbevares under reise, hvilke typer vaksiner du eventuelt bør ta, og sikker bruk av jobb/privat-PC/nettbrett på reise. Les mer på Sikresiden.no.

Frivillig reiseregistrering

OsloMet anbefaler at den enkelte frivillig registrerer seg på Reiseregistrering.no når man er på utenlandsreise. Utenrikstjenesten kan dermed lettere få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. Ved en krisesituasjon kan utenrikstjenesten nå deg raskt via e-post, SMS eller telefon.

Her finner du også Utenriksdepartementets offisielle reiseråd over andre land (regjeringen.no).

Hoteller/restauranter

Av hoteller/restauranter benyttes god gjennomsnittsstandard. I byer med høy kriminalitet skal det vektlegges at hotellet er plassert i en trygg del av byen.

Hoteller/restauranter i øverste prisklasse skal for øvrig kun benyttes når spesielle forhold tilsier dette, og etter forutgående avtale med overordnet.

Reise til risikoområder

Man skal til enhver tid følge norske myndigheters råd om risikoområder. UDs offisielle reiseråd over andre land (regjeringen.no).

Politiets Sikkerhetstjeneste - PST definerer i sin nasjonale trusselvurderingsrapport for 2022 (PDF) følgende land som risiko:

  • Kina

  • Russland

  • Iran

  • Pakistan

  • Nord-Korea

  • land som er i krig, borgerkrig eller er underlagt sanksjoner fra FN

OsloMet kan velge å innføre reiseforbud til enkelte områder, men kan ikke pålegge ansatte å reise til områder de føler seg ubekvem med.

Sykdomsforebygging

Ved reise til spesielle land/verdensdeler har den reisende et selvstendig ansvar for å påse at nødvendige sykdomsforebyggende tiltak gjennomføres. Se hvilke reisevaksiner du bør ta (fhi.no). dersom du reiser til risikoområder. Husk å ta vaksiner i god tid før reisen.

OsloMet dekker eventuelle nødvendige utgifter til vaksinering. Ta kontakt med nærmeste leder for å avklare om utgiften kan dekkes av OsloMet. Dekkes utgiften av OsloMet kan du få refundert beløpet.

Støtte til reise og kompetanseheving

Erasmus+ utveksling for ansatte

Utveksling for ansatte i form av undervisning og opplæringsopphold. Tilbudet forvaltes av Seksjon for internasjonalisering.

Studiebesøk / hospitering

Studiebesøk og hospiteringsopphold ved Osloregionens Europakontor i Brussel.

Støtte til Forskning og utvikling (FoU)

Internasjonaliseringsmidler (FoU)

Informasjon om internasjonaliseringsmidler for forskere/forskningsgrupper.

Stipendordninger og finansieringskilder (FoU)