Bærekraft - Ansatt

Bærekraftig utvikling for det 21. århundre

Bærekraftig utvikling for det 21. århundre

OsloMets handlingsplan for bærekraft 2021 - 2024.
 • Tiår for handling - decade of action

  Vi er inne i FNs Decade of Action. Det er handling som vil gi troverdighet til bærekraft i dette tiåret og det må handles på globalt, lokalt og individuelt nivå. Koronapandemien har vist verdens evne til handling når liv, helse og levesett står på spill. Men handling må bygge på kunnskap. OsloMet skal bidra til å bryte ned barrierene som hindrer banebrytende kunnskap og nødvendig handling.

 • Bærekraftig utvikling for det 21. århundre

  OsloMet skal bidra med ny viten og kunnskap om bærekraft, som omsettes i ny praksis og nyskapende løsninger for arbeidslivet – et arbeidsliv som stiller stadig sterkere krav til studentenes bærekraftskompetanse og tverrfaglige ferdigheter. Det er ikke om 10 år vi trenger denne kompetansen, det er NÅ. Framtida er ikke i 2030, den er her allerede.

 • Visjon og førende prinsipp

  Visjon

  OsloMet leverer kunnskap som besvarer samfunnets utfordringer med bærekraftige og nyskapende løsninger.

  Førende prinsipp: Bærekraftsperspektiv og tverrfaglig tilnærming

  For å være en ledende institusjon på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet, legger OsloMet til grunn et bærekraftperspektiv og en tverrfaglig tilnærming.

 • Hvordan påvirker OsloMet en bærekraftig utvikling?

  • Forsknings- og utviklingssamarbeid: Tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til å finne bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer

  • Utdanning: Et helhetlig studietilbud som bidrar til økt bevissthet om og handling for et bærekraftig velferdssamfunn

  • Kommunikasjon: Tydelig stemme i samfunnsdebatten. Bærekraft integrert i kommunikasjonen

  • Egen drift og miljøpåvirkning: Videreutvikling av bærekraftig drift

 • Hovedmål og prioriteringer

  Hovedmål

  Utdanning og forskning ved OsloMet skal bygge oppunder bærekraftsmålene (Langtidsplan 2019-2021, delmål 3 under hovedmål 3)

  Hva vil OsloMet prioritere i 2021-2024?

  OsloMet skal være ledende innen forskningsdrevet profesjonsutdanning, tverrfaglighet og digitalisering for bærekraftig by- og samfunnsutvikling og velferd.

 • Fem delmål for arbeidet med bærekraft

  • Strategi og organisering: En robust organisering av arbeidet med bærekraft som sikrer medvirkning fra alle
  • Forsknings- og utviklingsarbeid: Tverrfaglige forsknings- og utviklingsmiljøer av høy kvalitet med tydelig bidrag til bærekraftig utvikling og som styrker forutsetningene for å skaffe finansiering
  • Utdanning: Alle studier har definert sin rolle og funksjon i forhold til å bygge oppunder og integrere bærekraftsmålene
  • Kommunikasjon: OsloMet setter agendaen i samfunnsdebatten og bidrar til bærekraftig utvikling gjennom formidling av aktuell forskning
  • Drift og miljø: OsloMet skal redusere det økologiske fotavtrykket år for år gjennom digitalisering, grønne innkjøp og effektiv drift
 • Tiltak

  Strategi og organisering

  • Fastsette ansvar for gjennomføring av handlingsplanen
  • Etablere et fast bærekraftsråd som følger opp og oppdaterer handlingsplanen
   • Mandat og styring må besluttes
   • Rapporterer til Rektors ledermøte
  • Videreutvikle internt nettverk av forskere, studenter og ansatte og sikre engasjement
  • Integrere målsettinger for bærekraft i revidering og utvikling av eksisterende og nye strategier, prosjekter og handlingsplaner
  • Koble sammen tverrfaglig kompetanse slik at den bidrar til systemiske endringer (f.eks. smart by)

  Forsknings- og utviklingssamarbeid

  • Forsknings- og utviklingsarbeid skal, der det er relevant, settes i en bærekraftskontekst
  • Kartlegge forskningsmiljøer med særlig relevans for bærekraftsmålene bl.a. gjennom Forskningsdatabasen
  • Styrke satsingen på innovasjonsdrevet samskaping med offentlig sektor, næringsliv, entreprenører og sivilt samfunn i inn- og utland (f. eks. MIT REAP) for bærekraftige løsninger
  • Utforme policy briefs med resultater fra FoU-prosjekter
  • Utvikle minst én overordnet satsning for bærekraft der underliggende FoU-prosjekter utvikles, og som ledes av et professorat i sustainability science
  • Innføre et felleskurs innen bærekraft for ph.d.-kandidater
  • Utvikle pilot for forsker-student partnerskap med aktiv studentdeltakelse i utforming av studieprogram/emner/kurs og i forskningsprosjekter

  Utdanning

  • Definere alle studienes bærekraftskontekst og integrere bærekraft i den faglig aktuelle sammenhengen
  • Sikre at alle studenter ved endt utdannelse har grunnleggende kompetanse i bærekraft
  • Nedsette en arbeidsgruppe som skal definere innhold for hva ‘grunnleggende kompetanse i bærekraft’ er
  • Utvikle studieprogram om bærekraft på henholdsvis bachelor- og mastergradsnivå
  • Utvikle studieprogram om Ledelse for bærekraft
  • Tilby ulike EVU-kurs/emner innen bærekraft
  • Utvikle pilot for forsker-student partnerskap med aktiv studentdeltakelse i utforming av studieprogram/emner/kurs og i forskningsprosjekter

  Kommunikasjon

  • Integrere bærekraft i all relevant kommunikasjon
  • Foreta en gjennomgang av hvordan OsloMet samvirker med samfunnet, knyttet til FoU om bærekraft
  • Sikre innhold og form i kommunikasjonen av forskningsresultater og -anbefalinger som bidrar til økt tempo i den bærekraftige omstillingen i samfunnet + internt
  • Lage et årshjul for ekstern og intern kommunikasjon rundt bærekraft og formidling av aktuell forskning
  • Videreutvikle OsloMets digitale kanaler når det gjelder kommunikasjon for bærekraft
  • Gjennomføre årlig rapportering på bærekraft (egen eller integrert i årsrapporten

  Drift og miljø

  • Videreutvikle OsloMet sine planer og rutiner for bærekraftig drift og etisk partnerskap
  • Innføre et årlig klimagassregnskap (Scope 1-3)
  • Sette mål og tiltak for reduserte utslipp fra pendling med personbil og matservering, og utforme en policy for å redusere utslippene knyttet til reiser
  • Innføre kildesortering for og gjenbruk av metall og el-materiell
  • Reforhandle alle innkjøpsavtaler for å sikre mer klima- og miljøvennlige varer og tjenester
  • Samarbeide med utleier for å finne de mest klima- og miljøvennlige løsningene
  • Sørge for klima- og miljøvennlig materialbruk og behovsprøving av nybygg og restaurering/oppussing av eksisterende bygg
  • Utføre en gjennomgang av fondsinvesteringene for å sørge for at de ivaretar hensyn til bærekraft
 • Hvordan skal OsloMet lykkes med handlingsplanen for bærekraft?

  • Strategisk forankring og integrering av bærekraft i alt FoU arbeid og utdanning samt beslutning og kommunikasjon fra OsloMets styre og ledelse
  • Situasjonsanalyse som beskriver de styrker som det skal bygges videre på og svakheter som må løses for å definere og utvikle mulighetsrommet
  • Organisering for å sikre forankring og gjennomføring
  • Prioritere og detaljere tidsplan og milepæler som del av å ferdigstille handlingsplanen for bærekraft
  • Kommunikasjonsaktiviteter tidlig på plass
  • Kartlegge kompetansebehov og -løft
  • Rapporteringsrutiner og ansvarsfordeling
  • Bevisstgjøring i forhold til oppfattet “grønnvasking”
 • Bærekraftsarbeidet på OsloMet

  OsloMet har som mål at utdanningene og forskingen vår skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi har studieprogram, forskning og driftstiltak som kan knyttes til alle 17 bærekraftsmål.