Verktøykasse for kvalitetsrapportering - Ansatt

Verktøykasse for kvalitetsrapportering

Verktøykasse for kvalitetsrapportering

Kvalitetsarbeidet skal sikre at det tilbys oppdaterte og relevante studieprogram, med god progresjon, helhet og sammenheng, og som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for studieprogrammet. Studieprogrammene skal være basert på relevant forskning, sikre flerkulturell kompetanse og være relevante for arbeidslivet. Læringsmiljøet skal være helhetlig og inkluderende, og bidra til at studentene trives og lykkes med studiene. Kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå skal også sikre at krav som er fastsatt i nasjonalt lov- og regelverk og lokalt ved OsloMet, er oppfylt.

Etablering av nye studier

Krav og myndighet til å etablere nye studier og endre program- og emneplaner framgår av OsloMets «Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av program- og emneplaner». 

Studieprogramansvarlige

Studieprogramansvarlige er ansvarlige for kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå. 

Funksjonsbeskrivelse for studieprogramsansvarlige.

Løpende kvalitetsvurdering

For å sikre at alle studier oppfyller krav fastsatt i aktuelt lov- og regelverk (forskrifter, retningslinjer) også over tid skal det ved vesentlige endringer i etablerte studietilbud gjøres en vurdering av hvilken betydning endringen(e) har for kvaliteten i studiet. En kort oppsummering av vesentlige endringer og vurderingene som er gjort i den forbindelse tas inn i studieprogramrapporten i forbindelse med den årlige kvalitetsrapporteringen. Eventuelle tiltak som må settes inn for at studietilbudet fortsatt skal oppfylle krav i lov og forskrift skal også omtales her.

Endringer som vurderes som vesentlige i denne sammenheng er endringer i:

  • Finansiering
  • Antall studieplasser
  • Krav i lov- og regelverk (inkludert rammeplan)
  • Fagmiljøet tilknyttet studiet (for eksempel fagansatte slutter, behov for nyrekruttering eller kompetanseheving)
  • Ordninger for internasjonalisering
  • Ordninger for praksis
  • Programplan - som følge av større omlegginger av studiet

Studentundersøkelser

OsloMet gjennomfører hvert år tre større spørreundersøkelser på programnivå rettet mot egne studenter (Studiestartundersøkelsen og Sisteårsstudenten og ph.d.-undersøkelse). OsloMet gjennomfører også jevnlig kandidatundersøkelser for å få kunnskap om hvor tilfreds de som er utdannet ved OsloMet er med utdanningen de har gjennomført, og der jobbrelevans er vektlagt. Også resultater fra nasjonale undersøkelser som Studiebarometeret og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) brukes aktivt i vurderingen og oppfølgingen av studieprogammene.

Analyser og resultater fra undersøkelser

Tverrgående studentevalueringer på studieprogramnivå

Årlig kvalitetsrapport på programnivå

Alle studieprogrammer skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport. Rapporten skal gi en oversikt over, og en vurdering av, status på relevante kvalitetsindikatorer på programnivå, resultater fra emnerapporter, studentundersøkelser og eventuelle andre evalueringer. Rapporten skal inneholde en redegjørelse for og vurdering av utdanningskvaliteten ved det gitte studieprogrammet, en vurdering av om alle gjeldende krav til studieprogrammet er tilfredsstilt, samt forslag til prioriterte tiltak med tidsplan. Minstekrav til rapportering fastsettes av utdanningsavdelingen i en rapporteringsmal. Det foreligger en egen noe forenklet rapporteringsmal for videreutdanninger.

Utfyllende beskrivelser av kvalitetsarbeidet for utdanninger på alle nivåer (pdf)

Mappe med rapportmaler og datapakker til bruk i rapportering

Årlig kvalitetsrapport på instituttnivå

Alle institutter skal hvert år utarbeide en kvalitetsrapport på instituttnivå som gir en samlet vurdering av utdanningskvaliteten i instituttets studieportefølje, en vurdering av om alle gjeldende krav til studieprogrammene er tilfredsstilt for studieporteføljen, samt forslag til prioriterte tiltak med tidsplan. Minstekrav til rapportering fastsettes av utdanningsavdelingen i en rapporteringsmal.

Mappe med rapportmal

Periodisk evaluering

Bachelor-, master- og forskerutdanninger, samt andre avsluttede utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng skal evalueres senest tre år etter oppstart av studiet, og deretter hvert sjette år, jf. bestemmelsene fastsatt i OsloMets «Retningslinjer for periodiske evalueringer».

(Info om ekstern evaluering kan rettes til Inger Langeggen. Ny håndbok ang periodiske evalueringer kommer i desember 2021).

Mappe med rapportmaler til bruk i evaluering

Internt tilsyn/reakkreditering av studier

Ved ønske eller behov for spesiell oppfølging av enkelte studier kan utdanningsutvalget vedta igangsetting av internt tilsyn, jf. OsloMets «Retningslinjer for internt tilsyn av studier». Rektor kan også på eget initiativ be om oppfølging av utdanningskvalitet i enkeltstudier.