Arbeid med ny strategi - Ansatt

Arbeid med ny strategi

Arbeid med ny strategi

Rektor startet høsten 2022 arbeidet med å lage en ny strategi for OsloMet som gjelder fra 2024. Prosjektet involverer studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.

Universitetsstyret vedtok 15. desember 2023 OsloMets nye strategi fra 2024. Strategien skal gi retning for universitetet fram mot 2050 (oslomet.no). 

Den nye strategien er utviklet og forankret gjennom flere runder med innspill og dialog med egen organisasjon og samfunnsliv. 

En del av implementeringen av OsloMets nye strategi skal skje gjennom å utarbeide delstrategier for utdanning, forskning og bidrag til samfunnsforbedringer. I arbeidet med ny strategi, er det innhentet innspill i de ulike fasene av prosessen som pågikk fra 2022 til 2023. Disse innspillene er med å legge grunnlaget for oppstarten av delstrategiarbeidet. 

 • Delstrategier og strategiske handlingsplaner våren 2024

  Prorektorene ved OsloMet har ansvaret for arbeidet med delstrategien som sorterer under deres ansvarsområde: 

  • prorektor for utdanning, Silje Fekjær: delstrategi utdanning 

  • prorektor forskning og utvikling, Tanja Storsul: delstrategi for forskning 

  • prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, Carl Christian Thodesen: delstrategi for bidrag til samfunnsforbedringer  

  Prorektorene har egne team i sin linje som gjennomfører prosessen frem til ferdige delstrategier. 

  Utdanningsutvalget, Forsknings- og utviklingsutvalget og Innovasjonsforum, hvor både fakulteter, sentre, administrasjon og ph.d.-kandidater og studenter er godt representert, vil ha en sentral rolle med å legge rammene for delstrategienes retning og hovedprioriteringer.   

  Fremdriftsplan delstrategier våren 2024

  • Januar - oppstart delstrategiarbeid  
  • Februar - 1. utkast delstrategier 
  • Mars - innspillsmøte for studenter og ansatte, diskusjonssak i Utdanningsutvalget, Forsknings- og utviklingsutvalget og Innovasjonsforum, høringsrunde, diskusjonssak i universitetsstyret, felles ledersamling 
  • Mai - behandling i universitetets ledermøte (ULM) 
  • Juni - vedtak i universitetsstyret

  Delstrategiene vil inngå i et strategihierarki 

  • Strategi – for hele universitetet

  • Delstrategier for utdanning, forskning og bidrag til samfunnsforbedringer - på tvers av fakulteter, sentre og fellesadministrative tjenester

  • Strategiske handlingsplaner – ved fakultetene, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Senter for profesjonsstudier og Divisjon for organisasjon og infrastruktur

   De strategiske handlingsplanene skal ivareta balansen mellom å oppfylle overordnede strategidokumenter, og samtidig bidra til strategisk faglig utvikling nær kjernevirksomheten.

  Andre enheter ved OsloMet, f.eks. institutter, avdelinger, andre sentre, seksjoner o.l., bes ikke om å utvikle egne strategidokumenter som del av OsloMets strategihierarki, men inngår i arbeidet med delstrategiene og strategiske handlingsplaner.

  Delstrategi-team

  Delstrategi utdanning 

  • Silje Fekjær prorektor for utdanning 

  • Åsmund Hermansen professor Fakultet for samfunnsvitenskap

  • Finn Aarsæther førsteamanuensis Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

  • Marius Lysebo førsteamanuensis Fakultet for teknologi, kunst og design

  • Sigfrid Arneberget Øien seniorrådgiver Divisjon for utdanning

  • Inger Langeggen seniorrådgiver Divisjon for utdanning

  Kontakt

  Inger Langeggen (oslomet.no)

  Delstrategi forskning 

  • Tanja Storsul prorektor forskning og utvikling

  • Sølvi Helseth prodekan FoU Fakultet for helsevitenskap

  • Guro Ødegård instituttdirektør NOVA

  • Trygve Bjørnæs seniorrådgiver Divisjon for forskning, utvikling og universitetsbibliotek

  • Tor Even Marthinsen seniorrådgiver seniorrådgiver Divisjon for forskning, utvikling og universitetsbibliotek

  Kontakt

  Tor Even Marthinsen (oslomet.no)

  Delstrategi bidrag til samfunnsforbedringer 

  • Carl Christian Thodesen prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid

  • Siri Brorstad Borlaug faggruppeleder Fakultet for samfunnsvitenskap

  • Liv Klakegg Dahlin instituttleder Fakultet for teknologi, kunst og design

  • Gro Sandkjær Hanssen forsker By- og regionforskningsinstituttet NIBR

  • Nina Helene Løvmo gruppeleder Divisjon for forskning, utvikling og universitetsbibliotek

  • Kaare Magne Nielsen prodekan Fakultet for helsevitenskap

  • Ingvild Stakkevold Reymert instituttleder Fakultet for samfunnsvitenskap

  Kontakt

 • Nyheter og statusoppdateringer

 • Fremdriftsplan 2022-2023

  Høsten 2022

  Etablerer og forankre prosess, innspill

  • September - Felles ledersamling
  • Oktober - Allmøte og styreseminar
  • November - Felles ledersamling
  • Desember - Strategitorg

  Våren 2023

  Innspill og 1. utkast av ny strategi

  • Januar/februar - Strategiverksted, allmøte og felles ledersamling
  • Mars - Innspillsmøte
  • April - Felles ledersamling
  • Mai - Innspillsmøte

  Høsten 2023

  2. utkast ny strategi og vedtak i styret

  • September - Høringsrunde
  • Oktober - Innspillsmøte og felles ledersamling
  • Desember - Vedtak i styret
 • Høring september 2023

  I september 2023 er ny strategi for OsloMet fra 2024, sendt på høring i organisasjonen. Det bes også om innspill til delstrategier. Her kan du lese mer om høringen.

  Her kan du se forslaget til strategi og høringen (oslomet.public360online.com). Du må være logget inn via Feide for å få tilgang. 

 • Innspill 2022-2023

  Høsten 2023

  Våren 2023

  Høsten 2022

  Høsten 2022 fikk alle fakultet og sentre dette spørsmålet: Hvis dere ser 20 år eller lengre fram i tid – hva ser fakultetet/senteret som de 1-3 viktigste samfunnsutfordringene OsloMet skal bidra til å løse? Her kan du lese innspillene som kom da:

  Fakultet for helsevitenskap (HV)

  • Opprettholde rettferdige velferdstjenester av høy kvalitet, tilpasset fremtidens demografi og ressurser
  • Sikre bærekraftig utvikling og gode oppvekstsvilkår for kommende generasjoner
  • Omstillingsevne med hensyn til teknologisk utvikling

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

  • Mangfold, medborgerskap, tillit og fellesskap
  • Miljø og bærekraft
  • Livslang læring

  Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

  • Velferdsstatens bærekraft
  • Likeverdige tjenester og lik rett til utdanning
  • Tillit til fellesskapet, velferdsstaten og demokratiet

  Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

  • God helse og livskvalitet
  • Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Senter for profesjonsstudier (SPS)

  • OsloMet skal bidra til at samfunnet til enhver tid har en tilstrekkelig og kompetent arbeidsstyrke for å løse velferdsstatens sentrale oppgaver.
  • OsloMet skal bidra til at Norge består som et tillitsamfunn, der befolkningen har tiltro til vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap.

  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  • Naturgrunnlaget​
  • Velferdssamfunnet​
  • Medborgerskap

 • Strategitorg 2022

  15. desember 2022 ble ansatte og studenter invitert til strategitorg for å gi sine innspill så langt i strategiprosessen.

  Innspill ble tatt imot direkte på strategitorget og digitalt i ulike Mentimeter (tilbakemeldingsverktøy). Her er noen av tilbakemeldingene:

  Deltakere på strategitorget stemte på samfunnsutfordringene de synes var viktigst, med utgangspunkt i innspillene gitt fra fakultet og sentre.

  1. Tillit til felleskap og demokrati

  2. Medborgerskap og mangfold

  3. Tiltro til vitenskapelige og forskningsbasert kunnskap

  4. Livslang læring

  5. Rettferdige velferdstjenester av høy kvalitet

  6. Omstillingsevne med hensyn til teknologisk utvikling

  7. God helse og livskvalitet

  8. Naturgrunnlag

  Deltakere ga også innspill til hva en strategi trenger for at den skal være nyttig.

  • Setter en tydelig retning og gir grunnlag for prioritering

  • Skaper felles identitet, sier noe om hvem vi er (gjenkjennbar)

  • Operasjonaliserbar

  • Ambisiøs uten å være utopisk

  • Virker motiverende 

 • Ledersamlinger 2022-2023

  På ledersamlingene deltar flest med linjelederansvar på ulike nivå, men også representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, studentparlamentet og forskergruppeledere.

  Gjennomførte ledersamlinger 2022/2023

  • 25.-26. oktober 2023: Temaet var status for strategiarbeidet og refleksjon om strategimålene og dilemmaene vi står i som universitet. 

  • 12.-13. april 2023: Temaet var fra 20 til 5 års perspektivet: Hva skal OsloMet forplikte seg til?  Ledersamlingen ga også sine innspill på et tekstutkast til ny strategi.

  • 16.-17. februar 2023: Ledersamlingen ga sine innspill til hvilke retninger vi bør gå i når vi spisser strategien og hvilken form strategien bør få.

  • 17.-18. november 2022: Temaet var globale trender i høyere utdanning, og presentasjon av  fakultetene og sentrenes innspill om hva de mener er de største utfordringene samfunnet vil møte de neste 20 årene.
  • 28.-29. september 2022: Temaet var hva vi kan ta med oss fra den strategien vi har i dag, og om det er noen strategier fra andre universiteter vi kan la oss inspirere av.

  Andre samlinger

  • 20. januar 2023: Strategiverksted med våre samarbeidspartnere utenfor universitetet. Fikk innspill og synspunkter på hvilken rolle OsloMet har i samfunnet nå og bør ha i fremtiden. Og på hvilken måte dette skal gjenspeiles i den nye strategien.
  • 27. oktober 2022: Styreseminar der noen av temaene fra fellesledersamlingen i september ble diskutert. 

   

 • Dokumenter og nyttige lenker

 • Sekretariat 2022-2023

  Sekretariatet bisto i å fasilitere en bred og medvirkende prosess for studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.

  Med i sekretariatet er

  • Ina Tandberg, stab rektor

  • Tor Even Marthinsen, stab rektor

  • Inger Langeggen, Avdeling for utdanning

  • Trine Beate Elvebakken, Avdeling for utdanning

  • Kent Grødem, Avdeling for økonomi

  • Trygve Bjørnæs, Avdeling for forskning og utvikling

  • Solveig Merete Svantesen, Avdeling for HR

  • Marianne Moss, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

 • Kontakt