Habilitet ved ansettelser - Ansatt

Retningslinjer for habilitet ved ansettelser

Retningslinjer for habilitet ved ansettelser

At en person er “inhabil“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. Her finner du OsloMets retningslinjer for habilitet ved ansettelser.

Innhold

1. Innledning

Forvaltningsloven har bestemmelser om habilitet. Habilitetskravene fremgår av forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen har som mål å forhindre at offentlig ansatt, med personlige interesser i utfallet, fatter avgjørelser eller tilrettelegger grunnlaget for dem. Bestemmelsen skal også sikre at andre kan ha tillit til at saker ved OsloMet behandles upartisk. Samtidig skal reglen verne den ansatte mot ubehaget ved å måtte håndtere saker de har et for personlig forhold til.

Forvaltningsloven § 6 første og andre ledd fastsetter situasjoner der du automatisk eller ut fra en skjønnsmessig vurdering er inhabil, og der inhabilitetsgrunnene er knyttet til deg. Slike inhabilitetsgrunner er nærmere behandlet i punkt 2.

Etter forvaltningsloven § 6 tredje ledd vil du også kunne være inhabil dersom en direkte overordnet leder er inhabil (avledet inhabilitet). Avledet inhabilitet er nærmere behandlet i punkt 4.

Du har rett og plikt til å tre tilbake fra behandlingen av en sak hvor du er inhabil. Ved å tre til siden gjennom å henvise til lovens objektive krav, eller de retningslinjer som for øvrig følger av dette skrivet, ligger det ingen innrømmelse av at du ville opptrådt partisk.

2. Sjekkliste

Sjekkliste for habilitet ved ansettelser.

Sjekkpunkter

Kommentarer

Automatisk inhabilitet

a)      når du selv er part i saken;

b)      når du er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;

c)      når du er eller har vært gift med eller er forlovet med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;

d)      når du er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte

e)      overordnet leder er inhabil på grunnlag av punktene a)-d)

Pkt. a)-d) samsvarer med forvaltningsloven § 6 første ledd a)-d). Pkt. e) samsvarer med lovens § 6 tredje ledd.

Til c) Også dersom du er samboer/i et forhold med en part skal du melde deg inhabil.

Til e) Du kan forberede saken, men ikke treffe avgjørelse i den.

Skjønnsmessig vurdering

Nær personlig eller faglig tilknytning

a)      Nært personlig vennskap (mer enn bare bekjentskap)

b)      Faglig fellesskap, for eksempel samarbeid eller samforfatterskap

c)      Personlige eller faglige motsetningsforhold

Til a) Rent kollegialt vennskap medfører ikke inhabilitet.

Til b) Både omfang og nærhet i tid er elementer i vurderingen, se pkt. 3.1 under.

Til c) se pkt. 3.2 under.

Mulighet for personlig vinning/tap/ulempe

For å bli inhabil skal du eller noen du har et nært forhold til ha noen grad av personlig interesse i utfallet av en sak.

Andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til at behandlingen er upartisk

Kontrollspørsmålet må være: Hvordan tar dette seg ut utenfra? Se pkt. 3.2 under.

Samlet vurdering

Kan det stilles spørsmålstegn ved flere av de ovennevnte momentene i ditt tilfelle?

Det er viktig at alle aktuelle momenter vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvis flere momenter gjør seg gjeldende samtidig kan det lettere føre til inhabilitet.

3. Nærmere om skjønnsmessig inhabilitet

Når det ikke foreligger automatisk inhabilitet skal inhabilitet likevel vurderes skjønnsmessig. Vurderingstemaene er om det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til en beslutning dersom du deltar i beslutningsprosessen. Det skal bl.a. legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære en mulighet for fordel, tap eller ulempe for deg selv eller din overordnede leder, eller noen du eller leder har nær personlig tilknytning til.

3.1 Nært faglig samarbeid

Generelt skal det mye til for at samarbeid i tjeneste skal medføre inhabilitet, det er først hvis samarbeidet er særlig nært og omfattende at det kan bli spørsmål om inhabilitet av den grunn alene. Vanlig samarbeid i tjeneste og kontakt grunnet arbeid innen samme fagfelt vil normalt ikke føre til inhabilitet. Forvaltningsloven åpner for en bred skjønnsmessig vurdering der det avgjørende er om det er konstatert et ‘særegent forhold’ og om det er ‘egnet til å svekke tilliten’ til en upartisk vurdering.

Hvor langt tilbake i tid samarbeidet fant sted vil også kunne være av betydning. Ligger det så nært som inntil 3 år tilbake i tid, vil inhabilitet normalt måtte sies å foreligge. Ligger det lenger tilbake i tid vil dette momentet måtte vurderes sammen med vurderingen av hvor nært samarbeidet har vært.

3.2 Andre særlige forhold

Det er grunn til å tro at dersom du selv er i tvil om din habilitet så kan også andre være det. Dette vil ikke automatisk lede til at du blir inhabil, men om det er overveiende sannsynlig at noen vil reise spørsmål ved din upartiskhet vil dette kunne svekke tilliten til beslutningen som er tatt. Dersom du er i tvil er det derfor viktig at du diskuterer saken med din nærmeste leder, med HR-sjefen ved ditt fakultet eller med avdeling HR i Fellesadministrasjonen. Ved spørsmål om habilitet vil OsloMet da kunne vise til at habiliteten er vurdert, noe som i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig til å tilbakevise tvil om habilitet.

4. Avledet inhabilitet

Etter forvaltningsloven § 6 tredje ledd vil du kunne være inhabil dersom en direkte overordnet leder er inhabil etter punkt 2 (avledet inhabilitet). Det er viktig her å skille mellom det å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse og det å treffe en avgjørelse. Som direkte underordnet en inhabil leder vil du bare være inhabil etter forvaltningsloven § 6 tredje ledd til å treffe avgjørelser, ikke til å forberede saker. Selve avgjørelsen må ved avledet inhabilitet treffes av noen som enten er sideordnet eller overordnet den inhabile lederen. Med «direkte underordnet» menes alle ansatte i direkte linje under den aktuelle leder.

Regelen om avledet inhabilitet gjelder blant annet ved administrativ ansettelse. Dersom dekanen er inhabil til å foreta administrativ ansettelse av timelærer, studentassistent eller på kortvarig engasjement, for eksempel som følge av at søkeren er nær slektning av dekanen, så vil ingen ved fakultetet kunne treffe avgjørelse om administrativ ansettelse. I slike tilfeller må enten saken avgjøres av HR direktøren, av annen stedfortreder som oppnevnes eller av ansettelsesrådet på bakgrunn av ordinær innstilling.

Regelen om avledet inhabilitet gjelder ikke i ansettelsessaker som følger ordinær ansetteselsprosess.  Dette skyldes at innstillings- og ansettelsesorganer er å anse som selvstendige eller uavhengige forvaltningsorganer. Disse vil derfor ikke være å anse som «direkte underordnet» en inhabil leder. Dette gjelder også der innstillingsmyndigheten ligger til nærmeste leder.

Innstillings- og ansettelsesorganer kan ikke instrueres av andre, verken av ledere eller tjenestemannsorganisasjoner. En overordnet inhabil leders påvirkning av en underordnet vil imidlertid kunne være inhabilitetsgrunn ut fra en skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven § 6 andre ledd.

5. Samlet vurdering

Dersom flere av momentene i sjekklisten reiser spørsmål eller er egnet til å svekke tillitten til en bedømmelse, bør dette resultere i at du gir beskjed til din leder om at du anser deg som inhabil selv om de enkelte momentene i seg selv ikke er grunner for inhabilitet. 

6. Eksempler

Eksempler

Tilfelle

Forberedelse/ tilrettelegging av saken

Avgjørelse i saken

Du har selv en relasjon som nevnt i pkt. 2 til en person som skal ansettes enten administrativt eller ved ordinær prosess

Inhabil

Inhabil

Direkte overordnet leder har en relasjon som nevnt i pkt. 2 til en person som skal ansettes administrativt

Ikke inhabil

Inhabil

Direkte overordnet leder har en relasjon som nevnt i pkt. 2 til en person som skal ansettes ved ordinær ansettelsesprosess

Ikke inhabil, med mindre du vurderer leders påvirkningsmulighet som egnet til å svekke tilliten til at din beslutning er upartisk.

Ikke inhabil, med mindre du vurderer leders påvirkningsmulighet som egnet til å svekke tilliten til at din beslutning er upartisk.

7. Hvem avgjør spørsmål om habilitet?

Som utgangspunkt er det du selv som avgjør om du er inhabil. Dersom du er i tvil skal du forelegge spørsmålet for din nærmeste overordnede til avgjørelse eller ta kontakt med HR. Det samme gjelder dersom en søker krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille.

Dersom du er medlem av et innstillings- eller ansettelsesorgan er det de andre medlemmene av organet som avgjør om du er inhabil, ikke deg selv eller nærmeste leder. Det er viktig at du sier fra om forhold som gjør eller kan gjøre deg inhabil i god tid før organet skal behandle saken, slik at det er mulig å innkalle eventuell stedfortreder. Behandling av spørsmålet om du er inhabil skal skje uten at du selv deltar i behandlingen.