Droppe til innhold

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall

Ved ansattes død

Hvordan organisasjonen skal følge opp melding om at en ansatt er død.
Retningslinjene skal følges selv om universitetet er nedstengt som følge av corona-situasjonen. HR vil kunne bistå med tilpasninger som må til i en situasjonen hvor vi dessverre ikke kan samles fysisk. Ta kontakt med din lokale HR-leder for bistand

Oppfølging av dødsfallet

Lokal HR-enhet, i samarbeid med nærmeste leder og/eller studieadministrasjonen, har ansvaret for at følgende oppfølging av dødsfall skjer:

 • Avklare om avdøde også var student ved OsloMet.
  • Er avdøde også student, sjekk at også lokal HR/studieadministrasjon ved denne enheten har fått beskjed.
 • Utpeke ansvarlig for å ivareta avdødes personlige eiendeler.
 • Avklare pårørendekontakt.
 • Gjøre kjent begravelsestidspunkt.
 • Avklare om det skal sendes – og hvilken enhet som sender/bekoster kondolansebukett. Bestilling i Min bestilling.
 • Avklare hvem som sender og bekoster krans/bårebukett. Bestilling i Min bestilling.
 • Avklare hvem som skal representere OsloMet i begravelsen.
 • Vurdere om det skal arrangeres minnesamling, og avklare ansvarlig for et eventuelt arrangementet.
 • Lage oversikt over undervisning avdøde har hatt ansvar for inneværende semester.
 • Informere kolleger i tilhørende enhet i eget møte så fort som mulig.
 • Avholde informasjonsmøte for berørte studiemiljø så fort som mulig.
 • Ta kontakt med Avd. SK for bistand til å vurdere behov for, og eventuelt utforming av, informasjon til organisasjonen forøvrig.

For oppfølging i forhold til ansettelsesforholdet, se Rutine for avslutning av arbeidsforhold ved dødsfall. Ta kontakt med Avd. HR vedrørende Retningslinjer for innsyn i ansattes e-post og hjemmeområder.

Spesielt om ansattes død

Forelesninger/møter m.m.

Leder for avdødes enhet skal vurdere hvorvidt det er aktuelt å avlyse undervisning, møter som er berammet eller lignende. Studenter informeres ihh. til ovenfor. Konsekvenser for prosjekter bør vurderes av nærmeste leder, og involverte samarbeidspartnere må kontaktes.

Kontakt

Kontaktinformasjon til fakultetsdirektører, HR og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HV - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. HV

E-post :

Fak. LUI - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. SAM

E-post :

Fak.TKD - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Avd. UTD

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :
chatbot-portlet