Open Access Policy | Formidling og publisering - Ansatt

OsloMets publiseringspolitikk

OsloMets publiseringspolitikk

OsloMet – storbyuniversitetet har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen i størst mulig grad er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

OsloMets publiseringspolitikk

 • OsloMet støtter prinsippet om at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for alle.
 • Forskere ved OsloMet bør publisere i anerkjente tidsskrifter, av høy kvalitet, innen deres felt.
  • OsloMet anbefaler publisering i åpne tidsskrifter i valget mellom likeverdige publiseringskanaler innen feltet. 
 • Ved åpen publisering, bør forfattere bruke standard åpne lisenser, f.eks. lisenser fra Creative Commons (creativecommons.org). OsloMet anbefaler lisensen Creative Commons lisens CC BY 4.0 som tillater friest mulig gjenbruk av vitenskapelige publikasjoner, samtidig som forfatteren blir kreditert.
 • Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler og fagfellevurderte konferanseartikler skal gjøres tilgjengelig i OsloMets åpne arkiv (oda.oslomet.no).
 • Ved evalueringer i forbindelse med tilsetting, opprykk eller ved tildeling av doktorgrad skal det legges vekt på vitenskapelige arbeiders faglige innhold med hensyn til kvalitet, relevans og betydning, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA (sfdora.org)
 • Rammebetingelser for vitenskapelig publisering

  Universitetet er forpliktet til å støtte forskernes frihet til å velge hvor de skal publisere.
  Ifølge Reglementet om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved OsloMet, beholder ansatte ved OsloMet rettigheter til faglitterære publikasjoner. Ansatte står fritt til å forvalte sin opphavsrett til faglitterære publikasjoner selv. 

  OsloMet er forpliktet til å spre forskning og kunnskap så bredt som mulig. I tråd med dette støttes prinsippet om at resultatene av forskning som er offentlig finansiert skal være fritt tilgjengelig, og derfor oppfordres alle forskere og studenter til å gjøre forskningen tilgjengelig gjennom åpen tilgang til forskning (Open Access).

  Ved publisering skal de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang overholdes (regjeringen.no)

  Kontraktene fra finansieringskildene skal følges.

 • Kort veiledning til åpen publisering

  Åpen tilgang til vitenskapelige artikler kan oppnås på tre måter:

  1. publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
  2. publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler eller andre overgangsordninger
  3. åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en artikkel (Author's Accepted Manuscript, AAM)
  • Sjekk hva din finansieringskilde krever når det gjelder publiseringskanaler.
  • Vær oppmerksom på kravene til åpen publisering og kostnadene til dette allerede når du søker om tilskudd, slik at du kan ha med publiseringskostnader i det totale budsjettet.
  •  Etter at du har gjort en publiseringsanalyse og har laget en liste over mulige publiseringskanaler sjekkes det om kanalene er registrert i The Directory of Open Access Journals (doaj.org).
  • Søk etter publiseringskanaler (tidsskrift, serier og utgivere) i Register over vitenskapelige publiseringskanaler (kanalregister.hkdir.no) for å se om de regnes som vitenskapelige (nivå 1 og nivå 2). Finner du ikke publiseringskanalen du leter etter, kan du legge inn forslag (kanalregister.hkdir.no) til nivå 1.
  • Journal Checker Tool (journalcheckertool.org), vil hjelpe forskere med å finne ut om tidsskrifter eller plattformer muliggjør overholdelse av Plan S-kravene som gjelder for publisering av resultater fra prosjekter med støtte fra finansieringskilder i cOAlition S (coalition-s.org).
  • Du kan få støtte til publiseringsutgifter fra OsloMet.
  • Hvis åpen publisering ikke er et alternativ, publiser i et tidsskrifter som tillater egenarkivering. De fleste tidsskriftene tillater å gjøre en fagfellevurdert kopi av artikkelen din tilgjengelig i et åpent vitenarkiv.
  • Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler og fagfellevurderte konferanseartikler skal gjøres tilgjengelig i OsloMets åpne arkiv.
   • OsloMet krever at filer lastes opp i Cristin til ALLE fagfellevurderte vitenskapelige artikler og fagfellevurderte konferanseartikler slik at de kan tilgjengeliggjøres i det åpne arkivet.  Ved publisering i gull åpent tilgjengelige tidsskrift må man laste opp den endelige versjonen (PDF) fra utgiveren. Ved publisering i hybrid-tidsskrifter eller abonnementstidsskrifter må man laste opp både utgivers PDF og postprint-versjonen (AAM, Author Accepted Manuscript) for å sikre at en versjon av artikkelen kan gjøres tilgjengelig i det åpne arkivet senest på publiseringstidspunktet. 
   • Det kreves at vilkårene og betingelsene i det åpne arkivet godtas.
  • Ved signering av publiseringskontrakt med en utgiver, bør forskere være oppmerksomme på hvilke rettigheter de beholder og hvilke rettigheter de overdrar til utgiveren. OsloMet anbefaler at ansatte prøver å beholde opphavsretten til egne publikasjoner, og flere finansieringskilder krever dette.
  • Når du velger lisens, anbefaler OsloMet Creative Commons CC BY. Dette gir best synlighet, spredning og gjenbruk av arbeidet senere. Med mindre annet er angitt under avtalen, sikrer dette også at du beholder alle rettigheter til artikkelen.
  • For publisering gjennom overgangsavtalene («Publish and Read Agreements») gjelder:
   • Korresponderende forfatter må tilhøre OsloMet.
   • Bruk “OsloMet” som tilknyttet institusjon også når du signerer en publiseringsavtale. Disse avtalene kan refereres til som ‘License Agreement’, ‘Publishing Agreement’, ‘publishing contract’. 
   • Bruk din OsloMet-epostadresse i korrespondanse med utgiveren, slik at du unngår tvil om tilknytning.
   • Velg 'open access’ hvis dette er en del av OsloMets avtale.
 • Åpen tilgang til publikasjoner

  På siden om åpen tilgang til forskning (Open Access) finner du veiledning til hvordan du skal gå frem. 

  OsloMet skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at det er en Open Access-publikasjon.

  For å sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering har OsloMet derfor opprettet en støtteordning for å publisere Open Access. I tillegg har universitetsbiblioteket inngått avtaler med flere utgivere om forhåndsbetalt åpen publisering av artikler. Universitetsbiblioteket administrer tilgang til å benytte seg av denne avtalen. Alle vitenskapelige artikler skal egenarkiveres i Cristin slik at de kan tilgjengeliggjøres i OsloMets åpne arkiv, ODA, etter rettighetsklarering.

  Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved OsloMet skal være åpent tilgjengelige.

Kontakt

Kontakt