Kjemiske stoffer og biologisk materiale | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Kjemiske stoffer og biologisk materiale

Kjemiske stoffer og biologisk materiale

Sikker oppbevaring og bruk skal bidra til redusert helse-, miljø- og brannfare

En del av universitetets virksomhet medfører bruk av kjemiske stoffer (kjemikalier, kjemiske produkter, gasser) og biologisk materiale. De brukes på laboratorier, ved renhold og i verkstedarbeid.

Mange kjemiske stoffer har egenskaper som kan utgjøre en fare for tilsattes sikkerhet og helse. Enheter som kjøper inn og bruker stoffer med farlige egenskaper har en plikt til å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser med mindre farlige (substitusjon). For kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer er kravene om substitusjon spesielt strenge.

OsloMet har et elektronisk stoffkartotek med oversikt over kjemiske stoffer og informasjon om den helse-, miljø- og brannfare de representerer. Stoffkartoteket skal også inneholde oversikt over biologisk materiale.

All bruk av kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer samt bly og blyforbindelser skal registreres i et eget eksponeringsregister.

Mange kjemiske stoffer kan representere en miljøfare og skal håndteres som farlig avfall. Biologisk materiale kan representere en helserisiko og skal oppbevares og brukes slik at ikke tilsatte og studenter utsettes for smitte. Biologisk materiale skal avhendes som smitte-/risikoavfall.

Enhet for HMS kan svare på spørsmål om stoffkartotek og eksponeringsregister.

Kontakt

Kontakt