Eksponeringsregister | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister

Arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly skal registreres i universitetets eksponeringsregister. Det gjelder både studenter og ansatte.

Forskrift om utførelse av arbeid § 31-1 spesifiserer hvilke eksponeringer som skal registreres. Alle enheter som bruker registreringspliktige stoffer må sikre at forskriftens krav blir fulgt opp.

Lokale rutiner skal vise hvem som innehar hvilket ansvar og hvem som utfører hvilke oppgaver, i forbindelse med registreringene.

Roller og oppgaver

Linjeleder

Linjeleder er ansvarlig for utarbeidelse av de lokale rutinene og at registreringen skjer i tråd med gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer.

Linjeleder skal sørge for at

 • alle ansatte får nødvendig informasjon om regelverkskrav og hvordan de legger inn sine eksponeringer
 • studenter får informasjon om registeret, hva som registreres, hvem som legger inn deres eksponeringer og hvilke krav de har til innsyn
 • laboratorieveiledere er kjent med sin rolle
 • grunnlagsdata for studenter bli registrert
 • alle eksponeringer blir registrert

Stoffkartotekkontakt

Stoffkartotekkontakt skal

 • administrere eksponeringsregistreringen i enheten
 • legge inn grunnlagsdata for ansatte
 • legge inn studenteksponeringer
 • følge opp registreringsrutinene i det daglige
 • bistå med veiledning og informasjon dersom andre skal stå for innlegging av data
 • være kontaktledd mot Enhet for HMS i spørsmål som angår registreringene

Laboratorieveileder

Laboratorieveileder (arbeidsleder) skal i samråd med stoffkartotekkontakt bidra til at studenteksponeringer blir registret og lagt inn i eksponeringsregisteret. Ansatte og studenter skal følge de rutiner som etableres på området og bidra til at alt registreringspliktig arbeid blir registrert umiddelbart.

Ansatte

Ansatte registrerer eksponeringene sine selv.

Studenter

For studentgrupper må det legges til rette for enkel registrering av hver enkelt eksponering. Det kan være hensiktsmessig å bruke en form for skjema til dette. Skjemaet skal IKKE inneholde personnummer. Velges et skjema fyller laboratorieveileder inn generell informasjon om hvilket arbeid som utføres og hvilke stoffer som brukes. Studentene skal selv skrive sitt navn på lista samt oppgi eksponeringens lengde, hvordan arbeidet ble utført, hvilket verneutstyr som ble brukt og eventuelle hendelser eller avvik fra prosedyre. Registreringene legges umiddelbart inn i eksponeringsregisteret og de manuelle listene makuleres.

Studenter som arbeider med enkeltprosjekter skal informeres detaljert om registreringsplikten og hva og hvordan registreringene skal gjøres. Hva det er informert om og at informasjonen er mottatt, skal dokumenteres. Studentene skal selv notere ned nødvendig informasjon som leveres umiddelbart til stoffkartotekkontakten. Når registreringen er foretatt, skal notatet returneres studenten med en påtegning.

Hva skal registreres?

Følgende skal registreres i eksponeringsregisteret:

 • Grunnlagsdata (Navn og Fødselsnummer)
 • Dato for eksponeringen
 • Eksponeringens varighet
 • Hvilke(t) stoff(er) man kan ha blitt eksponert for
 • Konsentrasjon (faste eller flytende kjemikalier og kjemiske produkter som brukes ufortynnet betegnes som rent stoff)
 • Hvilket arbeid som ble utført
 • Hvordan arbeidet ble utført
 • Eventuelt verneutstyr som ble brukt og hvilken type – NB! Hansketype, masketype, filtertype o.a. må spesifiseres

Interne dokumenter

Kontakt

Kontakt