Risikovurdering | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Risikovurdering - arbeidsmiljømessige konsekvenser

Risikovurdering - arbeidsmiljømessige konsekvenser

Risiko skal vurderes på bakgrunn av kartlagte farer, problemer og endringer i arbeidsmiljø. Tilhørende planer og tiltak skal bidra til å redusere sannsynligheten for at uheldig hendelser inntreffer og konsekvensen av disse.

Hva er risikovurdering og risikoanalyse

Målet med en risikoanalyse er at ingen skal bli skadet eller syk på grunn av arbeidet. Risikovurdering er et av flere verktøy knyttet til det systematiske HMS-arbeidet og til organisasjonsendringer og større  prosjekter. Risikovurdering innebærer systematisk identifisering av uheldige hendelser som kan inntreffe og forebygging av disse. Ved å gjennomføre en risikovurdering i forbindelse med en organisasjonsendring, arbeidsoppgave,  prosjekt eller prosess, kan forebyggende tiltak iverksettes  på et tidligere tidspunkt for å fjerne eller redusere risikoelementer underveis før endringen implementeres eller arbeidet starter opp.  Man får også mulighet til økt kontroll med forhold som må ivaretas under gjennomføringen av arbeidsoppgaven/prosessen f. eks. i et laboratorie eller verksted.

I en risikovurdering skal en ta stilling til:

 • Hva kan inntreffe av uheldige hendelser?
 • Hva kan gjøres for å hindre at det uønskede skjer?
 • Hva kan gjøres for å redusere konsekvenser dersom det  inntreffer?
 • Finnes alternative løsninger?

Risikovurdering består av en kartleggingsdel og en analysedel og skal resultere i en tiiltaksplan.

Alle enheter skal vurdere risikofylt aktivitet, så vel fysiske som psykososiale forhold, samt utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å minimere risiko for at uønskede hendelser som kan medføre skade på mennesker og ytre miljø.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at enheten gjennomfører risikovurdering av aktiviteter som kan medføre skade på mennesker, forurensninger/utslipp og materiell/utstyr, og at forebyggende og korrigerende tiltak prioriteres og gjennomføres.

Hva skal risikovurderes

Alle forhold og all aktivitet som innebærer risiko for uønskede hendelser som kan skade mennesker eller miljø skal risikovurderes. Alle nye aktiviteter og all aktivitet i nye lokaler skal risikovurderes før igangsetting. Eksempelvis skal alt arbeid i laboratorier og verksteder risikovurderes, det gjelder både utstyr, maskiner, kjemikalier o.a. og de arbeidsprosessene som disse inngår i.

Helseskader knyttet til psykososiale arbeidsmiljøfaktorer inngår også, og skal utføres på det nivå i organisasjonen der problemene oppleves. Eksempler på aktuelle problemstillinger er arbeidsbelastning og arbeidsfordeling, arbeidsorganisering, endringsprosesser, vold/trusler, mobbing osv.

Hvem skal utføre risikoanalyse

Ofte vil en kombinasjon av ledere, representanter fra verneorganisasjonen og medarbeidere være deltakere på risikoworkshop.  I noen tilfeller også tillitsvalgt fra tjenestemannsorganisasjon(ene). Det er viktig å  tilpasse og dimensjonere antall deltakere og  til  dimensjonen den enkelte prosess/endring/prosjekt. Andre aktuelle deltakere kan inkludere:

 • HMS-saksbehandler/-koordinator
 • Faglig ansvarlig
 • Studentrepresentant
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Lokalt driftspersonell
 • Representant fra HR/HMS
 • Driftstekniker ved bygningsmessige forhold (VVS, bygninger, el.)
 • Andre som ansees naturlig

Veiledning og maler

Mal for risikoanalyse fra prosjektverktøy-siden benyttes av større prosjekter og større organisasjonsendringer med arbeidsmiljømessige konsekvenser. Malen ligger i høyre marg under Relevante verktøy. 

Alternativt kan følgende benyttes: 

Veiledning og skjemaer samlet (pdf-fil)

Skjemaene:

Eksterne ressurser

Les mer om  risikovurdering og forebyggende HMS i Arbeidstilsynets temaside om risikovurdering

Kontakt

Kontakt