Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / Arbeidsmiljøkartlegginger

Risikovurdering

Risiko skal vurderes på bakgrunn av kartlagte farer og problemer. Tilhørende planer og tiltak skal bidra til å redusere risikoforholdene.

Hva er risikovurdering

Risikovurdering er et av flere verktøy for systematisk identifisering av utfordringer knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Ved å gjennomføre en risikovurdering i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller prosess, kan tiltak iverksettes for å fjerne eller kontrollere risikoelementene før arbeidet starter. Man får også mulighet til økt kontroll med forhold som må ivaretas under gjennomføringen av arbeidsoppgaven/prosessen.

I en risikovurdering skal en ta stilling til:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan gjøres for å hindre at noe uønsket skjer?
 • Hva kan gjøres for å redusere konsekvenser dersom noe skjer?
 • Finnes alternative løsninger?

Risikovurdering består av en kartleggingsdel og en analysedel og skal resultere i en handlingsplan.

Alle enheter skal risikovurdere risikofylt aktivitet, så vel fysiske som psykososiale forhold, samt utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å minimere risiko for at uønskede hendelser ved virksomheten kan medføre skade på mennesker og ytre miljø.

Øverste leder er ansvarlig for at enheten gjennomfører risikovurdering av aktiviteter som kan medføre skade på mennesker, forurensninger/utslipp og materiell/utstyr, og at forebyggende og korrigerende tiltak prioriteres og gjennomføres.

Hva skal risikovurderes

Alle fysiske og organisatoriske forhold og all aktivitet som innebærer risiko for uønskede hendelser som kan skade mennesker eller miljø skal risikovurderes. Alle nye aktiviteter og all aktivitet i nye lokaler skal risikovurderes før igangsetting. Eksempelvis skal alt arbeid i laboratorier og verksteder risikovurderes, det gjelder både utstyr, maskiner, kjemikalier o.a. og de arbeidsprosessene som disse inngår i.

Helseskader knyttet til psykososiale arbeidsmiljøfaktorer er et økende problem. Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø må utføres på det nivå i organisasjonen der problemene oppleves. Eksempler på aktuelle problemstillinger er arbeidsbelastning og arbeidsfordeling, arbeidsorganisering, alle typer endringsprosesser, vold/trusler, mobbing osv.

Hvem skal utføre risikovurderingen

Verneombud og linjeleder skal delta. De avklarer andre aktuelle deltakere som kan være:

 • HMS-saksbehandler/-koordinator
 • Faglig ansvarlig
 • Studentrepresentant
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Lokalt driftspersonell
 • Representant fra Enhet for HMS
 • Driftstekniker ved bygningsmessige forhold (VVS, bygninger, el.)
 • Andre som ansees naturlig

Veiledning og maler

Veiledning og skjemaer samlet (pdf-fil)

Skjemaene:

Alternativ kan mal for risikoanalyse fra prosjektverktøy-siden benyttes. Filen ligger i høyre marg under Relevante verktøy. 

 

Eksterne ressurser

Kontakt


chatbot-portlet